PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Programové hity Konzervativní strany


1. Konzervativní strana (KONS) důsledně trvá na principu nedotknutelnosti a ochrany soukromého majetku a proto bude prosazovat:

- zrušení nespravedlivých a demotivujících daní, tj. daně dědické, daně darovací, daně z úroků a daně z převodu nemovitostí

- zrušení ryze účelového pseudoekologického poplatku z prodeje starších osobních automobilů (podrobněji viz text "Váš automobil je vaším majetkem")

- uplatňování institutu "vyvlastnění" pouze ve zcela výjimečných a zákonem přesně definovaných případech a za adekvátní náhradu.


2. KONS rovněž důsledně zastává princip presumpce neviny a proto bude prosazovat:

- zrušení tzv. antidiskriminačního zákona, který tento princip hrubým způsobem porušuje

- zavedení principu presumpce neviny i do přestupkového řízení (již žádní fiktivní "černí pasažéři", žádní vymyšlení "černí" odběratelé elektrické energie, ...).


3. KONS hájí zájmy drobných a středních podnikatelů a proto bude prosazovat:

- legalizaci možnosti náhrady pracovně právního vztahu vztahem obchodním

- snížení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění u OSVČ a jeho sjednocení pro všechny kategorie pojištěnců (v současné době je tento základ pro OSVČ 1,5x vyšší než pro zaměstnance a 2,2x vyšší než pro státní pojištěnce)

- odklad odvodu DPH až po zaplacení faktury odběratelem.


4. KONS podporuje decentralizaci státní správy a převedení části jejích kompetencí do působnosti obecních a regionálních samospráv jako nejefektivnější cestu k omezení byrokracie a úsporám ve státním rozpočtu. K dosažení tohoto záměru bude mimo jiné prosazovat:

- zásadní změnu zákona o rozpočtovém určení daní (daň z příjmu fyzických osob plně do rozpočtu obce, odstranění diskriminace menších obcí, ...) s cílem zajistit základní finanční soběstačnost obcí

- zrušení většiny dotačních programů vytvářejících ideální korupční prostředí a převedení podstatné části takto ušetřených finančních prostředků do rozpočtů obcí a krajů.


5. K dosažení svých dalších programových priorit bude KONS rovněž prosazovat:

- liberalizaci pojistných plánů zdravotních pojišťoven a povinné zavedení osobních účtů pro jednotlivé pojištěnce

- ochranu soukromého i veřejného majetku před kořistnickými praktikami exekutorů (exekuce pouze na základě pravomocného soudního rozhodnutí, exekuce pouze na majetek ve výši do 120% základní dlužné částky, nepoužitelnost exekuce na penále z prodlení, ...) i orgánů státní správy (vznik penále z prodlení až po oficiálním oznámení základní platební povinnosti, nepřípustnost retroaktivity v této oblasti)

- právo každého bezúhonného občana držet a nosit zbraň k ochraně své, svých blízkých a svého majetku

- zpřehlednění právního řádu ČR zrušením zákonů nepotřebných (např. zákon o registrovaném partnerství) a zjednodušením mnoha dalších (např. i zákon o provozu na pozemních komunikacích s mnoha zbytečnými, běžně nerespektovanými a obtížně vymahatelnými ustanoveními).


Dejte minulé Sněmovně známku, kterou si zaslouží: volte 5

www.konzervativnistrana.cz