PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.02.2011

Autor: Zdeněk Hrbek

Týdenní ohlédnutí

8. týden 2011


Zahraničí

I v tomto týdnu pokračovaly demonstrace v některých muslimských státech severní Afriky a ve dvou státech arabského poloostova. Zatímco se zdá, že po odstoupení vládců, takzvaných presidentů, Tuniska[1] (kde demonstrace začaly) a Egypta[2], v obou zemích dochází k postupnému uklidnění, stav v Libyi a v ostrovním Bahrajnu se vyostřuje. Demonstruje se i v Jemenu, Alžírsku, Jordánsku a nejnověji i v Iráku. Protesty byly ihned v zárodku potlačeny v Iránu a Sýrii. Nejdramatičtější situace je v Libyi, kde se podle posledních zpráv z neověřených zdrojů, místní despota Kaddáfí drží již jen v Tripolisu a okolí. S demonstranty patrně spolupracuje většina libyjských jednotek pravidelné armády a řada demonstrantů je vyzbrojena ručními zbraněmi. Klid ovšem není ani v dalších zemích blízkého východu.

Ve všech vyjmenovaných státech jsou cíle demonstrantů stejné: nastolení sociálně spravedlivějších poměrů, omezení korupce a získání občanských svobod, s čímž souvisí i propuštění odpůrců panujících režimů z vězení[3].

V současném vývoji je ovšem třeba vidět zejména čtyři možná nebezpečí pro budoucí vývoj jak na blízkém východě, tak také v euro-atlantické oblasti.

Západní politici a novináři často hovoří o demokratizaci islámské části světa nebo o touze muslimů po demokracii. Je ovšem nutno upozornit, že v koránu je kodifikována vzájemná nerovnost lidí, přičemž nerovnost mezi pohlavími před zákonem je zdůrazněna zvlášť. To uznávají obě většinové větve islámu, jak sunnité tak i šíité[4]. Je tedy zřejmé, že hovoří-li o demokracii Evropan s křesťanskými kulturními kořeny a muslim, má každý na mysli něco zcela odlišného. Vznik demokratického zřízení v muslimské zemi je nonsens. Do budoucna můžeme v zemích blízkého východu v nichž dojde ke změnám ve vládnoucích garniturách počítat je s tím, že nové politické garnitury jež je nahradí budou opět vládnout, někde s menší, jinde s větší mírou násilí. Vyloučit ovšem nelze ani to, že v některém z těchto státu dojde k ustavení vlády na základě islámského fundamentalismu s tím, že do právního systému takové země by byl implantován i systém islámského náboženského práva, tzv. šáría.

Pokud by k posledně zmíněnému vývoji došlo kdekoliv, bylo by to zlé. Pokud by k tomu došlo v některé ze zemí, jež sousedí se státem Izrael[5], bylo by to pro tuto jedinou demokracii v regionu opravdu velmi špatné. Znamenalo by to nárůst již tak dost velkého napětí v oblasti a nebylo by možné vyloučit ani další válku iniciovanou opět některým z arabských sousedů Izraele, tak jak tomu bylo v letech 1967[6] a 1973.

Třetí nebezpečí spočívá v tom, že mnohé ze států v nichž probíhají občanské nepokoje patří k významným producentům ropy a i jen malá politická nestabilita  v kterékoliv ze zemí těžících ropu vede k významným nárůstům její ceny. Po politickém zklidnění v oblasti nebude návrat na původní cenu úplný. Zájem na tom nemají ani producenti, ani zpracovatelé a ani obchodníci.

Při dlouhotrvajících nepokojích bude možné počítat s nárůstem emigrantů ze zemí severní Afriky a blízkého východu. Postiženy by byly zejména Itálie, Španělsko a možná i Řecko.

            Zatím jen skromně, ale přece jen se objevily zprávy o tom, že USA a Taliban zahájili tajná jednání o případném ukončení války v Afganistánu. Mnohé nasvědčuje rostoucí únavě Talibanu z mnohaletých bojů. Podmínkou ze strany USA je ukončení spolupráce Talibanu a Al Kajdou (al-qā´idah).

 

Jakpak je dnes u nás doma?

Korupce, krádeže, nepotismus, mafie v podnikání, mafie v politice, politika jako mafiánské prostředí pro podnikatele a politiky - hlavně že to sype prachy. Útvary policie zabývající se hospodářskou kriminalitou rozpouštěny, zakládány, reorganizovány[7] - hlavně, že není nikdo, kdo by zlodějny vyšetřil. Na co si k soudu najímat advokáta, najměte si rovnou svého soudce! Setrvalý stav české politiky již řadu let! Persona symplex, český homo politikus pořád opakuje tu samou chybu: volí ty samé tváře, nebo spíš ksichty, ty samé strany nebo jejich klony. A tak nás kleptokracie stojí tolik našich peněz, že kleptokrati musí pořád něco reorganizovat a „vylepšovat". Výsledkem jsou neustále rostoucí daně, úniky podnikavců do daňových rájů, terénní tratě místo silnic a naštvaní občané - jako za Husáka. Nicméně přísloví říká „Tak dlouho se chodí s hrnkem pro vodu, až se ucho utrhne".

Spekulovat zda krade Standa, Mirek, Martin, Jarda, ... nebo dokonce Vlastička, je sice zajímavé, ale nikam nevedoucí. Pokud nebudou ti, jimž se říká orgány činné v trestním řízení, moci a chtíti konat tak, jak jim ukládá zákon a pokud k tomu nebudou mít vytvořeny odpovídající materiální podmínky[8] je zbytečné se rozčilovat. Naproti tomu si musíme vše dobře pamatovat!!! To ucho se opravdu jednou utrhne!!!

Mimochodem, pokud by se podařilo omezit míru korupce a plýtvání na čtvrtinu proti stávajícímu stavu[9], nebylo by nutné ani zvedat daně, ani zásadně reformovat důchodový systém, ani zavádět platby ve zdravotnictví atp.

V chlévě českého zdravotnictví si lékaři vyvzdorovali vyšší platy. Nic proti tomu, zdravotnický personál je obecně poněkud podhodnocen v porovnání k průměrným platům u nás a v západní Evropě. Doufám, že lékaři začnou pracovat stejně kvalitně a usilovně, jako jejich kolegové na západě. Ne u všech jsem si jist, zda jsou toho vůbec schopni(ny).

Sčítání lidu? V době počítačů, v době kdy podnikatelé jsou povinni hlásit státu kde jakou maličkost, v době přebujelé státní byrokracie, evidující doslova každou hovadinu, je podobný zásah do soukromí občana naprosto neodůvodnitelný. Listina základních práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky uvádí:

„Článek 9

(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:

  a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,

  b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,

  c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,

  d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých."

Protože případné vyplnění sčítacího archu nepochybně prací je, jeho předáním zcela jistě státu sloužím a stát mne informuje o nutnosti sčítací arch převzít, vyplnit a předat, jedná se mimo jakoukoliv pochybnost o práci a službu nucenou ve smyslu článku 9, odst. (1), Listiny základních práv a svobod.

Ústava České republiky je, jako právní norma, nadřazena všem ostatním právním normám tedy i Zákonu č. 296/2009 Sb. O sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ze dne 22. července 2009. Uvedený zákon v §7 uvádí povinnost poskytnout údaje, včetně posledního odstavce cituji: „(9) Náklady spojené se splněním povinností podle tohoto zákona nese vlastník domu sám.". Zákon v §26 odstavcích (1) až (5) definuje přestupky fyzických osob, za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Zajímavou skutečností je, že dva ze tří podpisů patří bývalým pracovníkům Českého statistického úřadu. Němcová tam v letech 1972 až 1992 pracovala jako referentka a Fischer od roku 1974 až 2009 s přetržkou roků 2000 až 2003, v posledním období jako jeho předseda. Tato okolnost by stála za bližší prozkoumání. Peněz se okolo sčítání bude nepochybně točit dost. Co takhle synova nebo kamarádova poradenská firma? „Vývar" ze státních peněz je hned doma - tedy v nějaké kyperské nebo švýcarské bance. Možná se mýlím, ale je to tu „Czech made" a na zlodějinu zde narazí člověk spíš než na poctivou práci nebo dobrou vůli.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je jednou z mnoha aktivit státní správy, které pomalu ukusují ze svobod občanů a postupně zmenšují míru demokracie v České republice, o nákladech celého sčítání ani nemluvě.


[1] Zín Abidín bin Alí, presidentem od 7.11.1987, poté co svrhnul svého předchůdce Habíba Burgibu, do 14.2.2001.

[2] Hosni Mubarak, presidentem od 14.10.1981 do 11.2.2011

[3] Což jsou v nemalém počtu případů i wahabisté a osoby propagující zavedení muslimského práva šária.

[4] Z muslimů je cca. 90% sunnitů a 10% šíitů. Další větvě islámu jsou poměrně málo významné.

[5] Sýrie, Jordánsko, Egypt a Libanon.

[6] 22.5.1967 uzavřel tiranskou úžinu pro plavbu izraelských lodí (do izraelského přístavu Eilat) a tím porušil mezinárodní námořní právo o plavbě lodí v mořských úžinách.

[7] Začal s tím už Jan Ruml, když si „smočil zobák" u firmy Dieter a Gerhard Helbig.

[8] Tím nemám na mysli výšku platu, vyšší plat není bariérou korupce. Zda se někdo nechá nebo nenechá zkorumpovat je věcí morálky a tedy jeho předchozí výchovy.

[9] Zlikvidovat zcela korupci je nemožné a stejně tak je tomu s plýtváním a neefektivitou ve státní správě.