PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.09.2012

Autor: Svatopluk Kalužík

Dotazník

...odpovídal na otázky KohoVolit.eu


Informace k vyplňování

Otázky jsou formulovány jako teze, tedy věty či souvětí v oznamovacím tvaru obsahující nějakou myšlenku, na kterou je možno odpovědět ANO, NE, nebo "nevíme/nemáme názor". Prosíme tedy o zvýraznění té odpovědi, se kterou souhlasíte (např.: „Černá by se měla přejmenovat na bílou." - ANO / NE ).

Nakonec, prosíme, vyberte 5 tezí, které jsou pro Vás prioritní, důležité, které byste na krajském úřadě začali řešit primárně. Tyto teze můžete zvýraznit podbarvením textu (např. „Černá by se měla přejmenovat na bílou." ).

Za případné doplňující poznámky budeme rádi.

 

Teze

1. Elektronická forma státní správy by měla být jednoznačně preferována. - ANO / NE

Souhlasím

Nutno však upřesnit pojem Elektronická forma - mělo by se jednat o nějakou variantu systému řízení, elektronickou formou je např. i pouhý mail a to by asi nebyla ta pravá forma elekronizace.

 

2. Počet krajských zastupitelů by měl být snížen z nynějších 55 na minimální počet 35. - ANO / NE

Souhlasím

 Výrok - téze - je nepřesný, zejména v pojmu minimální. Soudím, že správnější pojem v tomto kontextu je „maximálně 35", dovedu si představit i méně krajských zastupitelů

 

3. Kraj by neměl samostatně podnikat. - ANO / NE

    Souhlasím (a to nejen kraj, ale ani města a obce)

 

4. Kraj by měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem i za cenu omezení některých investic. - ANO / NE

    Souhlasím

     Vaše - téměř tradiční - chyba v přesnosti vyjadřování v tomto případě spočívá v použití výrazu „investic". Ony existují výdaje investiční a neinvestiční, omezovat by se měly především výdaje neinvestiční. Patrně jste měli na mysli právě výraz „výdaje"

 

5. Kraj by měl daně používat především na zajištění infrastruktury a ochranu obyvatel, dotace by měly být omezeny. - ANO / NE

Souhlasím

Bohužel však stále a opět naprosto nepřesná „téze". Souhlas spočívá v druhé polovině, ano, dotace by měly být omezeny. Nepřesnost spočívá jak v rozplizlém pojmu infrastruktura, tak zejména v pojmu bezpečnost obyvatel. V krajské pravomoci není ani armáda, ani Policie a to ani ČP ani městská.

6. Krajské zastupitelstvo by mělo v rámci své zákonodárné iniciativy navrhnout snížení hranice počtu hlasů pro vyvolání krajského referenda a prosazení jeho závaznosti. - ANO / NE

Smíšené pocity. Pokud již referendum, pak samozřejmě s nižší kvótou.

 Za daného stupně zájmu občanů, jejich informovanosti a manipulovatelnosti jsou referenda v podstatě škodlivá. Vyspělá občanská společnost např. ve Švýcarsku si může „přepych" referend dovolit, naše zatím ne.

 

7. Všechna hlasování krajského zastupitelstva by měla být veřejná. - ANO / NE

Opět rozpaky. Ano, hlasování o věcech veřejných mají být samozřejmě veřejná. Naopak volební akty, např. do funkcí, o důvěře apod. mají být tajná. Jste pravděpodobně mladí a tudíž nepamatujete totalitu, ve které se „veřejnost" propagovala až natolik, že volby byly v podstatě veřejné, jelikož odchod za plentu se rovnal jasnému veřejnému nesouhlasu a systém očekával „manifestační" volby.

 

 

8. Krajské zastupitelstvo by mělo v rámci své zákonodárné iniciativy navrhnout zákon, podle kterého by krajský úřad disponoval určitou mírou daňové autonomie. - ANO / NE

Nesouhlasím

Konzervativní strana požaduje maximum subsidiarity. Pokud by se však jednalo pouze o vámi navrhovanou úpravu, znamenalo by to další daňové zatížení, které je již tak velmi vysoké a brzdí ekonomický rozvoj.

 

9. Krajské zakázky, jejich dokumentace, smlouvy i účetnictví kraje by měly být zveřejňovány na internetu. - ANO / NE

Souhlasím

Zdůraznil bych, že ve státní správě neexistuje - nesmí existovat pojem „Obchodní tajemství" !!!!

 

10. Krajské nemocnice by měly být privatizovány. - ANO / NE

Nesmyslná otázka, sugerující, v podstatě zaujatá. Vykresluje vaši velmi pravděpodobnou politickou zaujatost. Diskuse spočívá pouze v tom, zda mají být zachovány všechny krajské nemocnice, případně jak dlouho mají být ve správě kraje.

Pro analogii, opět k vašemu předpokládanému mládí, ať již fyzickému či politicko-duševnímu, v období „malé privatizace" měly všechny levicové strany neskutečnou péči, aby se privatizací nerozpadla síť zásobování veřejnosti potravinami :) .

 

11. IDS JMK by měl být rozšířen i do spádových oblastí mimo území jihomoravského kraje. - ANO / NE

Bohužel opět (stupidní) nepřesná otázka. Samozřejmě tam, kde je zájem obyvatel by měli správci IDOS jednat o optimalizaci na hranicích kraje, ale jaképak „rozšiřování", to jako třeba ve středověkém stylu „ohněm a mečem" ???

Jsem pro sladění jízních řádů, případně i propojení některých spojů, na základě dohod se sousedními systémy.

 

12. Místo rozšiřování stávajících silnic budeme primárně stavět nové komunikace. - ANO / NE

Míra stupidity se zvyšuje. Na tak stupidní otázku nelze odpovídat. Samozřejmě někde rozšiřovat, někde (třeba obchvaty obcí) nově, dle místních podmínek.

 

13. Na dopravce v IDS JMK by mělo být vypsáno nové výběrové řízení. - ANO / NE

Vámi očekávaná odpověď ano bude možná až po vámi očekávané obdobě nové VŘSR. Pokud platí stávající právní řád, uzavřené smlouvy jsou platné. Jiná otázka je, zda souhlasím se stávajícím výběrem a pak odpovídám (zejména v železniční dopravě) NE.

Pokud však některé nevýhodné smlouvy revizi umožňují, pak samozřejmě ano!

 

14. Objem dopravy IDS JMK by měl odpovídat poptávce obyvatel, i přesto, že to může být ekonomicky nevýhodné. - ANO / NE

Co to je „poptávka" a jak se zjišťuje????

Pokud je poptávka silná, zřízení spojů se jistě vyplatí i bez podpor....

 

15. Nepoužívané železnice by se neměly rušit, měly by být nabídnuty jiným subjektům se zájmem na provozování železniční dopravy. - ANO / NE

Souhlasím, pokud se ovšem zájemce najde!!!!

 

16. Zemědělská půda by neměla být používána ke stavebním účelům. - ANO / NE

Nesouhlasím

V civilizovaném, nekomunistickém a nezeleném světě je nejvyšším morálním kritériem úcta k soukromému vlastnictví. Snaha něco pěstovat za každou cenu je nesmyslná.

V ekonomické situaci v které se ČR a Evropa nachází bych se obával činit překážky v rozvoji podnikání. I když bych také raději viděl novou výstavbu na místech opuštěných areálů, na nekvalitních pozemcích a v nevyužitých prolukách.....

 

17. Mělo by být zřízeno více alkoholických a gamblerských léčeben a také zahájena preventivní kampaň. - ANO / NE

Nesouhlasím

Nevidím nejmenší důvod, proč by daně měly jít na takový účel.Nejlepší jsou preventivní opatření a  nejlepší prevencí je zákaz.

 

18. Cizinci by měli být začleňováni a integrováni do společnosti a kraj by na to měl vyčlenit prostředky. - ANO / NE

NE

Ať se klidně začleňují, ale co společného s tím má kraj????

 

19. Podpora cyklodopravy by měla růst na úkor dopravy automobilové, měla by se razantně rozšířit síť cyklostezek. - ANO / NE

Nesouhlasím

Peníze kraje by se měly využívat v zájmu většiny obyvatel a většina na kole nejezdí. Souhlasím, že by výstavba cyklostezek měla být podporována, ale proč právě „na úkor automobilové dopravy"?????

 

20. Veřejná doprava v kraji by měla být zčásti dotována. - ANO / NE

Souhlasím

Co to však je „zčásti" ? Doprava je již nyní kraji velmi štědře dotována.

 

21. Kraj by měl při rozhodování více spolupracovat s občany a neziskovými organizacemi. - ANO / NE

Nesouhlasím.

Otázka je na hranici trestného činu (samozřejmě v nadsázce). Náš právní žád zná institut zastupitelské demokracie. Jaké podněty zvolený zastupitel vnímá a nevnímá je jeho věc a cokoliv mu nařizovat by bylo opravdu na hranici trestného činu. Právní pojem „nezisková organizace" nevymezuje nikterak jejich vztah ke krajským orgánům, spolupráce by měla být zejména na informační či konzultační úrovni, případně v některých správních řízením by mohly mít postavení dotčeného účastníka řizení....

Jinou otázkou by bylo, zda má obecně „státní správa" rozpočtově podporovat neziskové organizace. Na takovou otázku odovídám NE!

 

22. Stromořadí kolem silnic by měla být zachována. - ANO / NE

Souhlasím

Faktem však je, že stromořadí byla zakládána primárně pro poskytnutí stínu tažným zvířatům a tento původní aspekt již neplatí, zůstala jim však důležitá krajinotvorná funkce

 

23. Je třeba podpořit školy s alternativním vzděláváním. - ANO / NE

 

Nesouhlasím

Nechápu, proč by se měly ???

24. Kapacita osmiletých gymnázií v kraji by se měla snížit. - ANO / NE

Nesouhlasím. Osmiletá gymnázia poskytují obecně nejlepší vzdělání.

25. Střední školy by se měly nadále slučovat do větších celků. - ANO / NE

Nesouhlasím

Slučování probíhat může dle konkrétních potřeb, není však důvod stanovit jako obecné pravidlo. Dovedeno ad absurdum byla by nakonec jedna velká škola :)

Slučovány by měly být školy za účelem lepšího využití pedagogického sboru, obslužného personálu a učebních pomůcek. To vše s hlavním cílem dosáhnout lepších výsledků ve vzdělávání.

 

26. Plat krajských úředníků a politiků by neměl být fixní, ale měl by se odvíjet od množství vykonané práce. - ANO / NE

Nesouhlasím

Jen stěží si dovedu představit objektivní hodnocení vykonané práce toho či onoho úředníka. v takových případech vždy vstupuje do problému lidský faktor, který bývá většinou nějak zaujatý a nespravedlivý. Tím neodmítám význam a úlohu pobídkových složek platu.

Zejména však by se měla snižovat agenda a počty úředníků

 

27. Kraj by měl podporovat environmentální vzdělávání mládeže. - ANO / NE

Nesouhlasím

Zejména proto, že není stanoveno, co to je enviromentální výchova. Vedle užitečných věcí je spousta balastu a nepravd.

 

28. Kraj by se měl zasadit o navrácení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. - ANO / NE

Nesouhlasím

Buď vám chybí znalosti nebo jste neuvěřitelně neslušní. Slovanská epopej patří buď městu Praha (pokud dodrží podmínky závěti) nebo případně dědicům A. Muchy. Kraj nemá do celého problému co mluvit.

 

29. Zvyšování zaměstnanosti nabíráním dalších úředníků do úřadů je dobrá praxe. - ANO / NE

Nesouhlasím

Naprosto nesmyslná otázka.

 

Důležité jsou téze 1,3,4 a s upřesněním 5.