PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.09.2012

Autor: Martin Rejman

Dopis

náměstku primátora Hlavního města Prahy ing. Richterovi ve věci zadání projektové dokumentace pro akci „Základní škola v Dolních Počernicích“


V Praze 10. září 2012

 

Vážený pan

Ing. Pavel Richter

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

Vážený pane náměstku primátora,

navazuji na naše jednání o problematice zadání projektové dokumentace pro akci „Základní škola v Dolních Počernicích" s použitím jednacího řádu bez uveřejnění a o problematice spojené s firmou ZAVOS, které proběhlo 20. srpna 2012 u Vás. Zároveň Vám ještě jednou děkuji za srdečnost, s níž jste mne přijal, a za otevřenou diskuzi.

Předesílám, že jsem první informaci o výše uvedené problematice poslal panu primátoru Svobodovi dne 19. 9. 2011 a následující dopis 12. 12. 2011 spolu s řadou podkladů, m. j. korespondenci se starostou, Radou a Zastupiteli Dolních Počernic, stanoviskem ZAVOSu, které obhajovalo nesprávný postup MČ Praha - D. Počernice a dopisem ministra pro místní rozvoj p. Jankovského, který naopak a autoritativně proti tomuto postupu vystoupil. Tyto podklady máte k dispozici a o nesprávnosti postupu jste byl informován i legislativním odborem Magistrátu.

Z písemných podkladů a Vámi sdělených informací vyplývá několik závažných skutečností:

1) Nezákonný postup Rady MČ Praha - D. Počernice, který byl zastaven zpodnětu ministra pro místní rozvoj a KONS, byl patrně NÁSLEDNĚ uplatněn Magistrátem hl. m. Prahy, a to ještě dříve, než byl podepsán mezi starostou D. Počernic p. Richterem a ředitelem odboru městského investora Magistrátu Ing. Zlatohlávkem „Protokol o předání a převzetí práv investora". Stalo se tak splným vědomím ředitele Magistrátu p. Ing. Trnky a zřejmě dalších odpovědných pracovníků, tedy vedoucího odboru městského investora a vedoucího příslušného oddělení, které věc administrativně vyřizovalo, neboť o mém výše uvedeném dopise primátorovi byli informováni (dopis ředitele Magistrátu, kterým potvrdil přijetí, přikládám vpříloze).

2) Vobjednávce OMI pro firmu INPAR je jako nejvyšší cena za plnění uvedena částka 4.997.400,-Kč, což je o cca 2.000.000,- Kč více než činila předpokládaná cena za plnění ze strany MČ Praha Dolní Počernice. Odůvodněna není původní ani navýšená cena.

3) Vdokladech není uvedeno, kdo byl zadavatelem resp. plátcem podkladové studie vypracované firmou INPAR, ani jaká byla výše plnění a její odůvodnění.

4) Není znám doklad, který by odůvodnil adekvátnost honoráře 467.100,- Kč za druhou podkladovou studii původně objednanou MČ Praha - D. Počernice u Ing. Arch. Hájka a informace, zjakých prostředků byl tento honorář vyplacen.

5) Na celý proces má zásadní vliv firma ZAVOS, jak vyplývá zjejího doporučení použít jednací řád bez uveřejnění.

6) Za výše uvedená závažná pochybení nebyla dosud vyvozena pracovněprávní, hmotná ani trestněprávní odpovědnost pro ředitele Magistrátu, ředitele odboru městského investora, vedoucího příslušného oddělení a další pracovníky (nezákonný postup, plýtvání veřejnými prostředky, vytváření korupčního prostředí, podezření zkorupčního jednání).

Prosím proto, vážený pane náměstku primátora, abyste ve smyslu uvedeného provedl příslušné kroky, včetně podání trestního oznámení na pracovníky Magistrátu, odpovědné za vzniklý stav, prověření postupu MČ Praha - Dolní Počernice, a také prověření zákonného postupu zadávání a stavu všech zakázek, které pro OMI provádí na základě mandátní smlouvy firma ZAVOS.

S díky a s úctou,

Martin Rejman

předseda Konzervativní strany

 

Příloha: - dopis ředitele Magistrátu


Soubory:
Magistrat_kontra_Dolni_Pocernice.pdf