PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.02.2014

Autor: Konzervativní strana

Stát musí být garantem vlastnictví, nesmí loupit!

Tiskové prohlášení k zákonu č. 184/2006 Sb. o vyvlastňování


Konzervativní strana upozorňovala poslanecké kluby vládních stran na nejvážnější chyby novel uvedeného zákona přijatých v roce 2012 již při jejich projednávání a navrhovala způsoby jejich úpravy.

Zejména § 10 obsahuje ustanovení, na které by byla pyšná komunistická diktatura vládnoucí naší zemi před rokem 1989. Kritizovali jsme velmi důrazně zejména neuvěřitelně nespravedlivé stanovení ceny vyvlastňovaných nemovitostí. Mrzelo nás, že tato diskriminační ustanovení byla přijata vládními stranami hlásícími se ke konzervatismu. Tento problém v plné nahotě vyplul na povrch v několika případech občanů okradených v důsledku uvedeného zákona, ale v plné síle se projevil, až stejně necitlivě zasáhl vlastnictví obcí, přes jejichž pozemky má vést nový úsek dálnice ve Východočeském kraji.

Konzervativní strana zásadně odmítá kolektivistická pseudopráva (veřejný zájem) nadřadit zásadním právům individuálním.

Konzervativní strana proto navrhuje úpravu uvedených paragrafů zákona takto:

a) v § 10 odst. (4) udělat za prvním slovem „předpisu" tečku a zbylou část věty vypustit,

b) v § 10 vypustit odst. (5),

c) v § 28 vypustit v odstavci (3) text „Kromě náhrad uvedených v § 10 lze za vyvlastnění poskytnout vyvlastňovanému" a písmena a), b), c) i písmeno d).

 (Původní znění a nové znění § 10 uvádíme níže v dodatku.)

Vysvětlení:

- Každý občan (případně právnická osoba či samosprávný orgán,) má právo při změně některého druhu řízení v jeho průběhu (zákonem, či výrokem Ústavního soudu), využít toho znění, které je pro něj příznivější. Tato praxe by měla být akceptována i v tomto zákoně, a při změně oceňovacích předpisů by měl tedy mít postižený vlastník právo žádat cenu, která je pro něj příznivější (byť by se mu muselo v některých případech doplácet).

- §10 odst. 5. umožňuje vyvlastnit nemovitost za evidentně silně nepřiměřenou cenu tím, že limituje znalce při jejím zjišťování.

- Navrhované změny umožní ocenit skutečnou hodnotu vyvlastňované nemovitosti v kontextu všech okolností, jako je určení využití podle územního plánu, zhodnocení znepříjemnění životních podmínek, podmínek pro jejich obhospodaření, dobývacích území a naopak jejich odlehlosti, neplodnosti, nepřístupnosti apod. Stát musí vytvořit takové podmínky, aby vyvlastněný mohl založit novou existenci, např. postavit si nový srovnatelný dům v obdobně klidné lokalitě, jakou byla ta původní před realizací veřejně prospěšné stavby. Zbylou část znehodnocené nemovitosti by stát prodal a snížil by tak své náklady vynaložené na výkupy a případně i vyvlastnění.

- V části sedmé (tvořené pouze § 28) by zákonodárná moc neměla soudy limitovat při hledání spravedlivého rozsudku - tedy stanovovat maximální možná navýšení náhrad. Tuto část považujeme za text, který může být v rozporu s Ústavou ČR.

 

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda

 

11. února 2014

 

Dodatek

Současné znění:

§ 10

(1) Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada

a) ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo

b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

(2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním.

(3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.

(4) Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu.

(5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění.

 

Navrhované znění:

§ 10

(1) Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada

a) ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo

b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

(2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním.

(3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.

(4) Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu. V případě, že obvyklá cena pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu.