PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.07.2013

Autor: Konzervativní strana

Poučení z povodní

Jak se připravit na příští záplavy?


Českou republiku před nedávnem znovu zasáhly rozsáhlé záplavy. Přes aktuální dramatické politické turbulence by toto téma nemělo zůstat stranou pozornosti všech politických representací - počínaje obcemi a městy a konče vládou a Parlamentem.

Konzervativní strana konstatuje, že výskyt povodní je podstatně ovlivněn změnami klimatu, které nejsou důsledkem lidské činnosti a které tedy nedokážeme nijak ovlivnit. Na zvýšenou frekvenci záplav je prostě na místě se připravit a snažit se o zmírnění jejich důsledků. Potřebná opatření se zúročí spíše v dlouhodobější perspektivě, důležité je začít co nejdříve. Neučiníme-li tak, budeme opět jen čelit následkům záplav. K prevenci jistě patří výstavba hrází apod., ale nelze ji na tuto oblast redukovat. Omezování dopadů povodní nespočívá v jejich přímém krocení, ale v nepřímých opatřeních zpomalujících jejich nárazově prudký odtok z krajiny.

V první řadě se jedná o nápravu poškození krajiny, ke kterému došlo v důsledku přechodu k bezohledným velkovýrobním technologickým postupům. V této souvislosti nelze pominout závažnou otázku půdní eroze a odlivu orné půdy, která při rozsáhlejších záplavách skončí ve značném množství splavena v tocích. Je tedy předně nezbytné motivovat k návratu k uvážlivému hospodaření a to jak podporami na jedné straně, tak sankcemi na straně druhé. Připomeňme jednu z mála oblastí, kde se po Listopadu 89 podařilo vykročit správným směrem: program obnovy a výstavby rybníků v prameništích a v jejich blízkosti, sloužících k zachycení vody v místech, kde cesta vody krajinou začíná. Je tedy kde hledat příklady dobré praxe.

Naše vlády věnují obrovské prostředky na plošnou podporu zemědělství. Další miliardy jsou generovány ve státních lesích či z privatizací půdy a jiného majetku. Politici se tedy nemohou vymlouvat na chybějící peníze. Konzervativní strana navrhuje, aby tyto prostředky byly využity zejména na podporu:

  • snižování zornění, zejména extrémně svažitých pozemků,
  • zvyšování podílu lesů na výměře pozemků České republiky alespoň na 45% až 50% s tím, že k výsadbám budou využity zejména extrémně svažité lokality a neúrodné půdy,
  • zavádění šetrnějšího hospodaření v lesích, postupné změny jejich druhové struktury ve prospěch vhodnějších (původních) kultur,
  • rychlejší realizace revitalizačních a protierozních prvků v rámci pozemkových úprav,
  • obnovy zaniklých rybníků a poldrů, zejména v horních pasážích toků,
  • šetrnějšího hospodaření na půdě, zlepšování jejího strukturálního složení ve prospěch úrodnosti a vodní absorbce,
  • navrhování staveb v ohrožených územích s lehce aplikovatelnou ochranou proti velké vodě bránící zatopení vnitřních prostor budov a venkovními úpravami proti prudkému vlhnutí.

Kromě toho, prostředky vynakládané na likvidaci škod způsobených povodněmi nesmějí být věnovány na nákladná krátkodobá provizoria. Všechny články veřejné správy musí mít alokované prostředky na odstraňování škod ve zvláštních krizových fondech - nelze spoléhat jen na státní pokladnu a dary. Veřejné sbírky musí být směrovány na pomoc konkrétním lidem, nikoliv však na pouze nouzová řešení, a nesmějí sloužit k úhradám režijních nákladů humanitárních organizací. V této souvislosti Konzervativní strana navrhuje osvobození humanitárních organizací od zbytných režijních plateb, například za povinné audity. V neposlední řadě je nutné zavést přísný zákaz novostaveb v záplavovém území bez předchozí realizace protipovodňových opatření.

Konečně, Konzervativní strana protestuje proti tendencím, kdy je povodní zneužíváno k prosazování dalšího zjednodušování vyvlastňování a tím k dalšímu omezení vlastnických práv, jejichž respektování je naopak nutnou podmínkou účinnosti žádoucích preventivních kroků. Vždyť tradičně platí, že nejlépe se o krajinu stará hospodář - vlastník sám.

Za Konzervativní stranu,

Josef Bílek

předseda