PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

25.02.2003
Kategorie: Konzervativci a ti druzí

Autor: Konzervativní strana

Prohlášení Konzervativní strany k 55. výročí 25. února 1948

Otevřený dopis Václavu Havlovi


Immanuel Kant: Pravá politika nemůže udělat jediný krok, aniž by především nectila mravnost - vše ostatní je falešné.

 

Otevřený dopis Konzervativní strany Václavu Havlovi

 

Vážený pan

Václav Havel

Hrad

Praha l

 

Konzervativní strana

U Průhonu 6

170 00 Praha 7

www.skos.cz

skos@skos.cz

 

V Praze, 24. února 2003

 

Vážený pane,

 

dovolujeme si Vás osloviti s následující žádostí. Byli bychom velice rádi poznali Vaši odpověď a reakci na otevřený dopis ze 17. května 1990 podepsaný panem Miroslavem Dolejším a Miroslavem Koptem. Jsme přesvědčení, že nyní, zbaven obtížné a náročné funkce prezidenta budete jistě moci naší žádosti vyhovět. Pomůžete tak osvětlit skutečnosti, které vedly k nepoctivým politickým hrám 90. let. Vzhledem k Vaší bývalé funkci je i Vaše jméno s tímto politickým obdobím spjato. Předsednictvo Konzervativní strany se již 12 let plně staví za níže uvedené požadavky. Přikládáme jmenovaný dopis v plném znění.

 

Předsednictvo Konzervativní strany

 

MUDr. Jan Fořt

RNDr. Čestmír Hofhanzl

předseda Konzervativní strany

předseda Smírčího soudu

členové předsednictva Konzervativní strany

Martin Rejman

Ing. Rudolf Šimek

Ing. Myslibor Chalupa, CSc.

Zdenka Crhová

MUDr. Roman Joch

Miroslav Kulhavý

MUDr. Miroslav Beňo

Ing. Jaromír Morávek

 


 

Otevřený dopis prezidentovi Republiky

Vaše Excelence, pane prezidente,

vzhledem k možným a nenadálým důsledkům rychle vzrůstající demoralizace ve veřejném a politickém životě Vás žádáme, reagujíce na opakované výzvy svých spoluvězňů z padesátých a sedmdesátých let, o korekturu dosavadních výkladů politického převratu v listopadu 1989 a o provedení některých nevyhnutelných opatření, jako jejich logického vyústění.

S odstupem pěti měsíců se části občanské veřejnosti Československa ozřejmila blamáž legendy o spontánní revoluci 17. 11. 1989 a další setrvávání na ní hrozí nebezpečím ztráty důvěry ve Vás osobně, v politickou reprezentaci státu a jeho budoucnost. Vzhledem ke způsobu, jakým jste Vy osobně a Vaše skupina vzali pod ochranu komunistickou organizaci a její členy, vzhledem k tomu, že se i ve vedení státu a všech institucích nadále vyskytuje velmi mnoho bývalých komunistů a jejich spolupracovníků z padesátých a šedesátých let, poněkud zprůhledněl význam výše zmíněných událostí. Mnoho lidí se dnes domnívá, že převraty v bývalých komunistických státech Evropy byly důsledkem dohody mez USA a SSSR o nové konstelaci poměrů v Evropě, jejichž cílem však není definitivní odstranění komunizmu, nýbrž modifikace způsobu sovětského vlivu v Evropě.

Žádáme Vás proto, aby byl dodržen příslib zveřejnění Vašich rozhovorů s Adamcovou vládou a KSČ. Trvání na ústavní a právní kontinuitě a přijímané zákony (o politických stranách, o půdě, a soukromém podnikání atd.) dokazují, že cílem převratu není důsledné vypořádání s komunistickou minulostí a trvalé prosazení demokracie. Jmenování osob, zkompromitovaných v padesátých letech činností v KSČ a StB, do vysokých státních funkcí Vámi a Vaší skupinou, jmenování těchto osob do řízení televize, rozhlasu, tisku, parlamentu, universit, Vašimi poradci atd., jejich kandidování do voleb za OF, které jste prohlásil mluvčím národní vůle, preference lidí, kteří se během posledních měsíců prohlásili za nestranné odborníky - to všechno vzbuzuje pocit znechucení a nedůvěry v lepší budoucnost naší země.

Vzhledem k tomu, že KSČ Vám a Vaší skupině předala část své moci, nepochybně na pokyn svého vedení v Moskvě a v intencích Gorbačovova ujednání s prezidentem Bushem, není nyní nutné manipulovat s hrozbou komunistického převratu v zemi - Gorbačov je zřejmě stále rozhodnut dohodám dostát. Je však zřejmé, že KSČ musely být dány záruky, že podmínky předání moci z jejich strany budou také dodrženy z Vaší strany a kromě toho jí musely být ponechány prostředky, jimiž by si mohla jejich případné nedodržení vynutit - to vyplývá z logiky ujednání. V důsledku toho je rovněž pravděpodobné, že předmětnou dohodou byly stanoveny sféry moci a vlivu obou stran a způsob provádění jejich mezinárodní kontroly hlavními garanty celého vývoje. Protože převraty byly asi komplikovaně připravovány dlouho předtím, lze očekávat, že obsahují i dohody personální a programové, dohody časového postupu v souladu s vývojem situace v SSSR a Evropě.

Aniž považujeme za potřebné podrobně popisovat všechny důkazy a indicie našeho výše uvedeného názoru, konstatujeme ještě, že tragickým důsledkem takto provedeného převratu je další mravní a politická degradace obyvatelstva - které s takovými nadějemi vstupovalo do roku 1990 - a další zkreslování politických a národních dějin neudržitelnou legendou o sametové revoluci.

Vážený pane prezidente, prosíme, abyste laskavě přijal k úvaze následující doporučení k opatřením, která by snad mohla ještě zabránit dalšímu neblahému vývoji:

1. zveřejnit plné znění dohody o převzetí moci ve státě v roce 1989, včetně podmínek, které jsou zainteresované strany povinny dodržet;

2. taxativní specifikaci prostředků, zaručených dohodovými stranami k případnému vynucení si plnění dohod;

3. ozřejmení smyslu této politické operace nejen v československém regionu , ale i v rámci Evropy;

4. vytvoření seriozní občanské komise stojící mimo zúčastněné strany dohody, jejímž posláním by byla veřejná kontrola všech rozhodovacích procesů;

5. psychologicky a politicky přijatelným způsobem revidovat legendu o spontánní revoluci, požadujeme pravdu o našich dějinách!

 

Vážený pane prezidente, dovolte nám doufat, že budete předloženým doporučením věnovat přiměřenou pozornost.

 

S pozdravem

 

Ladislav Struska

Konfederace politických vězňů

 

Miroslav Dolejší

bývalý politický vězeň

 

Miroslav Kopt

bývalý politický vězeň

 

V Praze, dne 17. května 1990