PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

04.03.2003
Kategorie: Konzervativci a ti druzí

Autor: Konzervativní strana

Dopis Konzervativní strany...

...případným partnerům. Z obsahu: "Obracíme se tímto na politické strany, politická hnutí, skupiny občanů a na jednotlivce s výzvou, aby se zapojili do konzervativně orientované složky české politiky, která vytvoří funkční demokratickou konzervativní pravici dnes roztříštěnou do malých nevolitelných stran a zklamaných nevoličů.".


V Praze, dne 4. 3. 2003

 

Vážení přátelé,

 

předně Vás srdečně zdravíme.

Po pečlivém prostudování Vašich programových materiálů konstatujeme výraznou míru shody našich politických programů. Shledáváme, že společně tvoříme „prameny" jednoho konzervativního proudu, jehož rozvoj a posílení naše země potřebuje jako sůl.

Mimo principiální - politicko-filosofické - argumenty, je třeba zvažovat i okolnosti pragmatické. S nadějí a nakonec zklamáním jsme pozorovali účast mimoparlamentních stran v minulých volbách. Jen dlouho vedená společná kampaň a skutečně významný úspěch v příštích volbách může být pro konzervativní organizace odrazovým můstkem k prosazení konzervativních principů do aktivní politiky místně i celostátně.

Obracíme se tímto na politické strany, politická hnutí, skupiny občanů a na jednotlivce s výzvou, aby se zapojili do konzervativně orientované složky české politiky, která vytvoří funkční demokratickou konzervativní pravici dnes roztříštěnou do malých nevolitelných stran a zklamaných nevoličů. Specifické body naší možné spolupráce ve věci spojenectví/aliance si dovolujeme zařadit do přílohy.

Vycházíme z předpokladu, že stejně jako Vám tak i nám leží na srdci cesta ke svobodě, spravedlnosti, civilizovanosti, bezpečí a prosperitě české společnosti a zavedení etického řádu do politického systému a praktického života v České republice. Navrhujeme Vám jednání o projektu spojenectví politických stran, politických hnutí, skupin občanů a jednotlivců v konzervativní alianci za účelem co nejužší spolupráce.

Konzervativní strana nabízí pro tento projekt spojenectví své služby jako organizační a administrativní centrum.

Navrhujeme, aby naší první společnou akcí - v tom krátkém čase, který nám ještě zbývá - byla informační kampaň týkající se vstupu České republiky do Evropské unie vysvětlující nevýhody a problémy vstupu z hlediska konzervativních principů. V případě, že referendum rozhodne o vstupu České republiky do Evropské unie, ihned se zapojíme do aktivit politických stran usilujících o její reformu, podle konzervativních principů. Společnou kampaň k referendu budeme brát i jako test, který nám pomůže zjistit, jaká je odezva české veřejnosti na uplatňování konzervativních principů v politice a umožní nám získat první zkušenosti z veřejné činnosti sdružených subjektů. Na základě výsledku tohoto testu upřesníme další společné postupy.

Jako další nejbližší akce navrhujeme obranu Vladimíra Hučína a navázání spolupráce s organizacemi třetího odboje, politických vězňů a spolkem Šalamoun.

Věnujte, prosím, pozornost příloze, v níž jsme nastínili jednu z možných smluvních variant dohody o spolupráci. Předkládáme ji spolu s politickým programem k Vaší úvaze a případným úpravám a doplňkům. Těšíme se na kontakt s Vámi, na Vaše názory a upřesnění termínů vhodných pro alianční jednání.

 

S uctivým pozdravem a přáním všeho dobrého,

za Předsednictvo Konzervativní strany

Jan Fořt, v.r.
předseda KONS

Benjamin Kuras, v.r.
koordinátor Poradního týmu KONS

 

 

 

Přílohy: dohoda o spolupráci, Program KONS

 


 

PŘÍLOHA

Dohoda o spolupráci


Program

Politické programy či prohlášení smluvních stran jsou přílohami této dohody. Strany s uspokojením konstatují, že v podstatných otázkách vnitrostranické i realizační politiky se shodují. Rozbor jednotlivých programových okruhů není předmětem dohody.

Strany jsou stoupenci svobodné tržní ekonomiky, omezení sociálního státu, snižování daňové zátěže, nedotknutelnosti poctivě nabytého soukromého majetku. Kladou důraz na tradiční rodinu, chovají důvěru k zprostředkujícím občanským strukturám - církvím, spolkům a dalším společenstvím nejrůznějšího druhu (kulturním, sportovním,...).

Strany se shodují na tom, že v ekonomické praxi nejsou jejich východiska zásadně odlišná. Uvědomují si také, že spravedlnost nebo solidarita jsou individuálními ctnostmi, že sociální politika musí být v souladu s politikou hospodářskou a obě musí ctít princip subsidiarity, tedy že základním prvkem hospodářské politiky je řízení procesu výroby prostřednictvím trhu, doplněným o zodpovědný systém sociálního vyrovnání, který umožní všem přiměřenou účast na blahobytu. Na prvním místě je vždy zásada svobody a tím i osobní odpovědnost lidí v hospodářském procesu.

Smluvní stranou nebo jejím delegátem se nemohou stát osoby, skupiny, hnutí či politické strany zastávající komunistické, fašistické, nacistické a rasistické názory. 

Kroky

Smluvní strany vytvoří podle přijatého klíče, ze svých delegátů, společné Politické grémium. Politické grémium bude o svých aktivitách rozhodovat hlasováním. Návrh bude přijat, bude-li pro něho hlasovat více než dvě třetiny přítomných delegátů.

Smluvní strany vytvoří ze svých delegátů společné odborné komise k jednotlivým programovým okruhům Politického programu spojenectví, bude-li to potřeba. Členství v takové komisi nebude podmíněno členstvím v jedné ze smluvních stran. Výsledky práce těchto komisí budou použity jako podklady pro rozhodování smluvních stran a to i v případě, že v příslušné komisi nebude mít smluvní strana zastoupení. Úkolem komisí bude zejména operativní generování podkladů pro společná stanoviska a kroky smluvních stran.

Strany budou cíleně spolupracovat ve volbách. Za tím účelem budou uzavírat lokální dohody. Na všech úrovních, kde by strany ve volbách uspěly, založí strany v příslušném zastupitelském sboru „Konzervativní klub".

Politické grémium bude mimo jiné vyhledávat, oslovovat a jednat s dalšími politickými stranami, hnutími a osobnostmi za účelem spojenectví. 

Závěrečná ustanovení

Dohoda vstupuje v platnost okamžikem podpisu kompetentních zástupců smluvních stran (dle vlastních Stanov), musí však být ratifikována nejvyššími orgány stran.

Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby podstatné programové rysy spojenectví stran, vyjádřené zakladateli v Dohodě a Politickém programu, zůstávaly zachovány.

Porušení dohody posuzují na společném jednání odvolací orgány smluvních stran, a to dle Jednacího řádu jedné z nich - které, určí los.

Smluvní strany si při porušení dohod vyhrazují právo od dohody odstoupit, po splnění svých smluvních závazků. Po dobu 60 dnů udrží v tajnosti všechny poznatky, s kterými přišly do styku v průběhu spolupráce se smluvními stranami dohody, zvláště poznatky o volebních aktivitách.


Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních, po jednom pro každou ze stran, a je veřejná.V Praze dne     2003Za smluvní stranu:          Ratifikace:
Za Konzervativní stranu:          Ratifikace:
Příloha: KONS - Politický program spojenectví