PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

11.09.2012
Kategorie: Volby 2012, MS Brno

Autor: MS Konzervativní strany Brno

Nalejme si čistého vína!

Volební program Konzervativní strany pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 12. a 13. října 2012


Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje jsou vhodnou příležitostí k zamyšlení nad odpovědností každého z nás za budoucnost naší země i našeho kraje a k položení otázky, jaké kandidáty jsme vybírali při podobných příležitostech v minulosti a jaké to přineslo výsledky. Ať budete nyní volit kteroukoli politickou stranu, dáváte tím jasně najevo, že schvalujete způsob, jakým pracuje nebo se podílí na výkonu státní moci.

Považujete-li za příčinu většiny problémů kolem sebe absenci vědomí zodpovědnosti za řízení společných záležitostí a správu společného majetku, vedoucí někdy až k nebezpečnému experimentování, potom přemýšlíte velice podobně jako my, dá se říci konzervativně. Jsme přesvědčeni, že jednou z příčin neschopnosti či nevůle kriticky zhodnotit nesmyslné návrhy, které se bohužel staly skutečností, je právě nedostatek skutečně konzervativního přístupu. A to i u politických stran, které se k němu hlásí.

Tak došlo i k tomu, že v našem kraji bylo např. možné v důsledku ignorance utratit značné prostředky za takové Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které ruší až Nejvyšší správní soud, bezhlavě a nekoncepčně likvidovat osmiletá gymnázia, atd., atp.

My, konzervativně smýšlející občané, kteří jsme se sdružili v Konzervativní straně, abychom dali jasně najevo, jakým způsobem hledíme na budoucnost našeho společenství, jsme přesvědčeni, že dosavadnímu vývoji nemůžeme ponechat volný průběh. Proto jsme se rozhodli věnovat svůj čas a prostředky k nápravě současného stavu a ucházíme se o Vaši podporu, kterou nám poskytnete tím, že ve volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje budete volit

KONZERVATIVNÍ STRANU 

č. 82 

Vaší volbou vyjádříte souhlas s naším programem odpovědnosti, střídmosti, šetrnosti a důsledného odstraňování nedostatků.

Samospráva kraje

 • Podle zásad subsidiarity navrhujeme co nejširší přesun pravomocí z ministerstev na nižší správní jednotky a mnohem aktivnější účast veřejnosti na rozhodování. Klíčové jsou v tomto ohledu vlastní daňové příjmy ve prospěch krajů, měst a obcí. Státu by měly zůstat pouze resorty se skutečně celostátním významem.
 • Budeme se řídit zásadou, že kraj by měl spravovat pouze vlastní úřad a instituce nezbytné k zabezpečování služeb regionálního významu. Kraj nemá shromažďovat majetek, který může vést k nehospodárnosti v jeho správě a bujení korupce.
 • Zasadíme se, aby byli do odborných komisí krajských orgánů zapojeni také odborníci, kteří nejsou členy zastupitelstva, a ne jako doposud pouze politici vítězných stran, s cílem dosáhnout politická řešení, která budou podepřena náležitým odborným posudkem i co nejširší společenskou shodou.
 • Chceme, aby rozhodovací proces orgánů kraje byl předvídatelný a srozumitelný včetně např. územně plánovacích dokumentů.
 • Trváme na přísném prosazování rovných šancí při výběrových řízeních na veřejné zakázky - kdo se o takovou zakázku uchází, musí souhlasit, že vše, včetně smluv, je opravdu veřejné a bude publikováno na webové stránce Krajského úřadu. Rozhodujícím kritériem by neměla být pouze nejnižší cena, ale i kvalita práce a zkušenost uchazeče.
 • Zlepšíme činnost agentur JmK pro podporu získávání dotací z fondů EU tak, aby obsáhla všechny dosud opomíjené obory s tím, že tyto agentury následně povedeme k útlumu až likvidaci s plánovaným dosažením nezávislosti hospodaření JmK na dotacích. Jsme proti tomu, aby krajské hospodaření a údržba krajského majetku dlouhodobě závisela na jakýchkoli dotacích.
 • Zasadíme se o zrušení drahých a nic nepřinášejících aktivit, jako např. zastoupení JmK při orgánech EU v Bruselu nebo finanční podporování regionů Srbské republiky.

Doprava

 • Budeme usilovat o zavedení konkurenčního prostředí do osobní železniční dopravy na území kraje - zasadíme se o revizi smluv mezi JmK a ČD stran zajišťování regionální dopravy.
 • Budeme uvážlivě postupovat při objednávání dopravní obslužnosti obcí a měst JmK s cílem dosažení zvýšení základní obslužnosti s co největší efektivitou a s ohledem na stav životního prostředí.
 • Vstoupíme do poctivého jednání s občanskými sdruženími a obcemi s cílem dosáhnout kompromisu v oblasti výstavby R43, R 52 a R 55 a podpoříme urychlené dokončení jejich výstavby.
 • Dokončíme rozšíření Integrovaného dopravního systému na celé území JmK v návaznosti na sousední kraje.
 • Budeme vytvářet podmínky pro odstranění současné zanedbanosti silnic II. a III. třídy a pro jejich modernizaci.
 • Krátkodobě budeme nadále podporovat zajištění co nejvíce finančních zdrojů z EU na rekonstrukce a opravy silnic v majetku kraje; dlouhodobě je nezbytné dosáhnout takového stavu, aby měl JmK vlastní zdroje pro údržbu svého majetku - ukáže-li se to nerealistické, musí se kraj takového majetku efektivně zbavit, aby se nehromadily jeho dluhy.

Školství

 • Zavedeme do prostředí škol a školských zařízení ve zřizovací pravomoci kraje soutěživé prostředí o kvalitu vzdělávacího procesu; vytvoříme hodnotící kriteria pro všechny typy škol a pro všechny ředitele škol a školských zařízení zavedeme pravidelné hodnocení řízení s cílem dosáhnout zvýšení odpovědnosti a obhajitelnosti výsledků vzdělávacího procesu.
 • Podpoříme vzdělávání studentů osmiletých gymnázií s cílem nacházet a podporovat nadané žáky.
 • Podpoříme vzdělávání zvláště talentovaných občanů v rámci kraje, zejména těch pocházejících ze sociálně slabých poměrů.
 • Okamžitě zahájíme jednání s MŠMT o změně a odstranění nedostatků v přípravě studentů odborných učilišť formou větší spolupráce s firmami a jejich větším zapojení do vzdělávacího procesu; vytvoříme základní, nepodkročitelnou síť vzdělávacích oborů na OÚ a SOU v JmK.
 • Z části úspor provozních nákladů krajských organizací posílíme mzdový fond všech krajských školských zařízení.
 • Vytvoříme finanční prostor pro vybudování elitní střední školy pro nadané žáky z JmK poskytující jak velmi kvalitní vzdělání všeobecné, tak i vzdělání specializované v oborech zaměřených na nejmodernější technologie ve spolupráci s vysokými školami.

Zdravotnictví a sociální oblast

 • Zachováme systém Lékařské služby první pomoci minimálně v současném rozsahu.
 • Zaměříme se na efektivitu nemocnic v majetku JmK a kvalitu poskytované péče; v případě dlouhodobých problémů některých zdravotnických zařízení budeme zvažovat sloučení těchto organizací s těmi úspěšnějšími.
 • Dle ekonomických možností navrhneme podíl kraje na úhradě nákladných lékařských zásahů, které nejsou součástí standardu zahrnutého v povinném zdravotním pojištění, pro občany trvale žijící v JmK ze sociálně slabých poměrů (a kteří se tedy objektivně nemohou komerčně připojistit...).
 • Zasadíme se o co nejrozsáhlejší realizaci projektů vedoucích k tomu, že lidé, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, budou moci setrvat v prostředí, které si sami vyberou, a bude jim možné poskytnout služby, popř. péči adekvátní jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu i sociální situaci.
 • Budeme podporovat sociální služby i pro další cílové skupiny (potenciálních) klientů vždy s ohledem na dodržování standardů kvality příslušnou sociální službou a s důrazem na deinstitucionalisaci a efektivitu vynaložených prostředků.

Kultura a cestovní ruch

 • Budeme usilovat o podporu všeobecně prospěšných organizací neziskového sektoru, provozujících zejména rekreační a sportovní aktivity orientované na děti a mládež pro zajištění stability jejich činností (jako součást prevence sociálně patologických jevů, ale i z jiných důvodů, které jsou zřejmé, např. v případě dobrovolných hasičů...). Naopak se postavíme jakýmkoli dotacím z krajského rozpočtu, které by snad měly směřovat na ideologicky zaměřené aktivity.
 • Budeme v rámci možností podporovat neziskové organizace v oblasti kultury s důrazem na tradiční aktivity rozvíjející místní sounáležitost společenství (ochotnické divadlo, národopisné a folklórní spolky,...).
 • Chceme místně omezit provozování heren a kasin. Ekonomická výhodnost vykoupená zneužíváním lidské slabosti je pro nás nepřijatelná.
 • Neustálou pozornost zaměříme na rozvoj cestovního ruchu na území našeho kraje s cílem dosažení větší informovanosti zahraničí ve spolupráci s vládními agenturami, městy a obcemi JmK; stanovíme strategii rozvoje spolupráce s mimoevropskými regiony tak, aby byla pro JmK přínosná.
 • Zastavíme investování peněz z krajského rozpočtu do dílčích nesystémových aktivit v oblasti cestovního ruchu, např. budování lázeňských zařízení v Pasohlávkách, které by měly být financovány pouze soukromými subjekty. Ušetřené prostředky věnujeme na systémovou podporu cestovního ruchu - zejména investicemi do lidského kapitálu, tedy do rozšíření a zkvalitnění kompetencí obyvatel JmK nabízet a poskytovat kvalitní služby právě v oblasti cestovního ruchu. Z hlediska památek a přírodních krás je Jižní Morava stejně atraktivní, jako přilehlé Dolní Rakousko - hlavní rozdíl je zejména v rozsahu a kvalitě nabízených služeb... A právě systémovou podporou a povzbuzením lidí chceme v oblasti cestovního ruchu dostat JmK na úroveň Horního či Dolního Rakouska.

Životní prostředí a zemědělství

 • Budeme věnovat větší prostor rozvoji regionu zejména v oblasti podpory zemědělství a venkova (tvorba krajiny, nikoli dotace zisku - pouze do rukou skutečných vlastníků, nikoli nájemců...) formou zřízení fondů JmK; za podstatnou považujeme např. výsadbu lesů jako obnovitelného zdroje surovin a jako šíření významného přírodního a krajinného prvku.
 • Říkáme ano jaderné energetice, ne uhelným elektrárnám.
 • Podporujeme obnovitelné zdroje pouze tam, kde jsou podmínky využití místních energetických surovin a maximální využití energie v místě výroby; „business" projekty obnovitelných zdrojů chceme vyloučit z dotační politiky. Chceme výrazně dotovat snižování tepelných ztrát obytných domů jen s podmínkou připojení na „čistý" zdroj tepla.
 • Velmi přísně budeme posuzovat všechny žádosti o zřizování provozů narušujících životní prostředí a nebudeme podléhat lobbistickým vlivům.
 • Chceme, aby JmK i nadále pomáhal všem obcím kraje s cílem dosažení co největšího počtu obcí vybavených čističkami odpadních vod.

Jak můžete sami zvážit, konzervatismus není prázdné lpění na minulosti, ale život z toho, co se osvědčilo. Stavíme na tradicích, které neplatí proto, že bychom si je vymysleli, ale proto, že jsou přirozené: rovnováha práv a povinností, úcta k soukromému vlastnictví a jeho důsledná ochrana, svoboda občana okleštěná jen nejnutnějším zdaněním, praktická vymahatelnost zákona. S oporou v těchto principech lze pro náš kraj udělat v zastupitelstvu JmK mnoho dobrého. Chceme se o to pokusit a žádáme tímto o vaši důvěru - o váš hlas.

Vaši kandidáti za Konzervativní stranu:

Jiří Tomek, RNDr. Svatopluk Kalužík, Robert Nesvadba, Ing. Kristina Havlíková, ...