PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.08.2001
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Vinice do EU nedozrají

Proč nedochází k registracím


Poslední dobou si v tisku stěžují někteří státní úředníci, ale i někteří funkcionáři vinařských spolků, že je doposud zaregistrována pouhá třetina vinic a nabádají "neposlušné" tak neprodleně učinit, protože běží termíny a den letošního výročí neslavné "okupace" je dnem k registraci posledním. Vysvětlují problémy, jaké mohou nastat na trhu s vínem při jejich nezaregistrování až budeme v EU, jako bychom tam již byli a museli být.

Proč se však 2/3 většina neregistruje, v čem je problém, to ještě nikdo ze stěžovatelů nepochopil, ani neuchopil k řešení. U vinic se tedy chováme již jako členský stát EU.

Na následujícím příkladu však rád vysvětlím, že všechno je jinak.

 

Ten kdo má nejméně 10 arů vinice, vlastní pozemek, na kterém se vinice nachází a s touto kulturou je pozemek zapsán v příslušném katastru nemovitostí na listu vlastnictví, ještě neznamená v tomto státě, že je vlastníkem vinice a že jí muže zaregistrovat.

Platné právní normy sice sdělují, že vlastník pozemků je vlastníkem porostů na něm vzešlých, když kromě něho mají právo užívat půdu jiné osoby jen na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem. Vinice a sady jsou i takové povahy, že k pozemku náleží a nemohou být odděleny, aniž by se tím věc znehodnotila. K pozemku tedy patří i část podzemí pro kořeny a část nadzemí pro vlastní rostlinu.

Současně nám však tytéž zákony sdělují, že sice skončilo užívací právo, dříve nadřazené nad vlastnické, ale vlastně neskončilo protože:

  1. trvalé porosty přecházejí do vlastnictví vlastníka pozemku (§ 24 zák. č. 229/91 Sb. v platném znění) až při ukončení nájmu podle ust. § 22 zákona o půdě. Toto ustanovení také upravuje vztah mezi vlastníkem pozemku a dosavadním uživatelem tak, že nedojde-li k uzavření smlouvy nájemní, tedy k dohodě, vzniká nájemní vztah ze zákona, když pozemek je pro uživatele přístupný a pro vlastníka tudíž nepřístupný (divme se proč?) a nemůže skončit dříve než budou provedeny pozemkové úpravy. Dosavadnímu uživateli tak na neskutečně dlouhou dobu bylo ponecháno více práv jak vlastníkovi pozemku. Vinice či sad jsou tak stále vlastnicky odděleny od pozemku a vlastník pozemků je tedy de iure nevlastní.
  2.  

  3. trvalé porosty jsou prodány zemědělským družstvem kupní smlouvou jinému než vlastníkovi předmětného pozemku, když kupující pak tvrdí, že on je vlastníkem vinice a že pozemek vlastníka nepotřebuje. Vlastník pozemku, přestože je k němu zapsán i s kulturou vinice na svém listu vlastnictví u příslušného katastru se pak v obavách chová jako nevlastník, ač jím je a vlastník vinice z kupní smlouvy se nemůže chovat jako její vlastník , protože nemá k tomu příslušný výpis z katastru nemovitostí ani jiný důkaz, že má právo k věci, jejíž součástí vinice je.
  4.  

  5. trvalé porosty dříve ve vlastnictví státu jsou zahrnuty do privatizačního projektu a tento je schválen a realizován, ač je v přímém rozporu s ust. § 24 odst. 1 a odst. 9 zákona o půdě. Privatizátoři tedy za vinice a sady "zaplatili", chovají se k nim jako ke svým, a vlastníci pozemků žijí v domnění, že žádné vinice či sady nemají, ačkoliv u jejich pozemků jsou příslušné kultury zapsány v katastru nemovitostí.

 

Takže vlastníci vinic bez pozemků se chovají jako vlastníci vinic a naopak vlastníci pozemků bez vinic se k nim chovají jako by vinice nevlastnili.

Původní úprava zákona o půdě, kdy trvalé porost,y ať byly vysázeny kýmkoliv a kdykoli, jsou od 24.6.1991 vlastnictvím vlastníka pozemku, vzala za své novým zněním § 24 od 1.7.1993. Podmínky, které musí majitel vinice splnit při registraci tak nemohou za výše uvedené situace být naplněny.

Možná právě tento stav se stal tou překážkou, která zapříčinila tak nízkou registraci vinic. I kdyby byla registrace povinná a podle právních předpisů EU, nemohla by zřejmě být situace jiná.

Vymahatelnost práva a udržování právního stavu je doposud v zemích Koruny české více jak celospolečenský problém s nápravou v nedohlednu v důsledku politické nevůle. A právě pro ni se mohl do Ústavy ČR dostat článek, který je v příkrém rozporu s Dodatkovým protokolem, kdy v praxi stále platí, že vlastnictví všech vlastníků má stejný zákonný obsah před vlastnictvím, které je nezcizitelné. U nás se dá doslova krást ze zákona a tudíž beztrestně. Nejedná se tedy o žádné tunelování. Jen ten úmysl, ten stačí neprojevit.

Většina zvláštních majetkových převodů se tedy děje v Čechách náhodou.

 

V Branišovicích dne 21.8.2001

 

Ing. Jaromír Morávek

místopředseda Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR

člen Předsednictva Konzervativní strany