PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

14.01.2002
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Prodej půdy a vlastnictví oprávněných

Trh s půdou - nic se nemění...


Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR nutně reaguje na hysterii, vyvolanou některými medii nad prodejem nebo pronájmem soukromé zemědělské půdy společnostem s cizím kapitálem, tedy zahraničním podnikatelům. Na IV. sjezdu SVP SR ČR bylo přijato usnesení s program, kterým se Svaz zavázal svým členům a příznivcům podporovat a rozvíjet trh s půdou. Máme zato, že prodej státní půdy je ošetřen zákonem, který však preferuje jen větší vlastníky, dokonce i jejich velké nájemce a nabízí prodej za směšné ceny ještě před vstupem do EU, kde jsou tržní ceny i dnes více jak desetinásobné než u nás. Navíc je zákon o prodeji státní půdy blokován metodickými pokyny, což není ani podzákonná norma. Takové nepřiměřené zvýhodnění předem vybraných zájemců o koupi půdy ze zákona musíme odmítnout. Ohledně nakládání s půdou u nestátních vlastníků pokládáme současnou hysterii proti prodeji a nájmům půdy cizincům za vměšování se do soukromého práva. Navíc stát devizovým zákonem v ust. §4 brání nestátním vlastníkům prodeji svého majetku-půdy dodnes. Namísto, aby byla do trhu s půdou vnesena konkurence, stát pod tlakem veřejného mínění žádnou konkurenci nepřipouští, růstu cen brání, a naopak za ztráty příjmu do státní pokladny cenu usměrňuje a zcela nezodpovědně snižuje. Vlastníci půdy nemohou tak svou půdu prodat za cenu, která je v zemích EU tržně obvyklá, nemohou ji pronajmout nájemci podle nejlepší nabídky, protože ve většině pozemkových katastrů nemají na výběr. Nájemci si podmínky diktují a pokud mají monopol na nájem, nezbývá vlastníkům pronajmout svou půdu zcela právně nezajištěnou a za směšnou cenu. Monopolní nájemce omezuje vlastníka jedinou nabídkou: "buď podepíšeš pronájem za našich podmínek, nebo nic". Vlastníci půdy tak přicházejí o značné zisky a výnosy ze svého majetku. Při tomto sporu se objevuje občanský charakter a mediální manipulace, podle které mají nemajetní občané vlastníky za obtížné občany. Je-li vlastníků půdy v naší republice kolem 4 miliónů dospělé populace, nedá se říci, že by těch několik tisícovek nájemců a nemajetných mohlo mít navrch. Vyvstává otázka, jakou že to menšinu současná socialistická politika vlastně zastupuje?

Druhou otázkou je řízené nevydávání majetku oprávněným osobám, které jej získaly rozdělením družstevního majetku podle zákona o půdě a o transformaci družstev. Současná družstva jsou již téměř všechna v likvidaci a v konkurzech. Majetek pravých vlastníků skončil doslova zadarmo v soukromých obchodních společnostech, které si za tímto účelem zřídili někteří funkcionáři družstva. Majetek vlastníků se tak stal doslova nedobytným a stát mlčky přihlíží privatizaci a likvidaci soukromého majetku pod taktovkou družstevní lobby.

Tento stav je podle Svazu nepřípustný, protože družstva po transformaci nemohou vlastnit jiný majetek, něž souhrn členských vkladů. Na ostatní majetek nemají žádné právo, družstva jsou jen správci cizího majetku a nemají právo jej převádět na jiného, ani nijak jinak s ním svévolně nakládat. Takové akty jsou ex tunc neplatné se všemi účinky. Navíc se Svaz domnívá, že převody nad rámec členských vkladů jsou porušením povinnosti při správě cizího majetku, tedy vážným trestným činem. Rovněž vyhlášení konkurzů na jiný majetek, než na souhrn členských vkladů členů družstva, je podle názoru Svazu právně nepřípustný akt a odporuje nejen základním majetkovým právům, ale i Listině a Ústavě. Do konkurzní podstaty nemůže být zahrnut majetek jiný, než vklady členů družstva. Na jiný majetek, než na členské vklady, nemají družstva žádný nabývací titul. Navíc Svaz tvrdí, že rehabilitací konfiskačních rozsudků na zemědělský majetek jsou ex tunc neplatné vyvlastňovací akty a že katastrální úřady jsou povinny zapsat k vyvlastněným nemovitostem původního vlastníka a pokud tento nežije, požádají dědicové o dodatečné dědictví. Ohledně movitého majetku jej musí ten, kdo jej převzal vydat. V tomto případě je v povinnosti jednoznačně stát.

 

V Branišovicích dne 14.1.2002

 

Ing. Jaromír S. Morávek, předseda Svazu