PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

10.08.2011

Autor: Konzervativní strana

Prague pride – proti lidské přirozenosti

Homosexualita je pro člověka nepřirozená, její praktikování je tudíž nemravné a jakákoli podpora její propagace ze strany zmatených veřejných činitelů je z toho důvodu hanebná.


Ideální stát by měl zajišťovat svobodu každého jednotlivce ve vztahu k vládě, ostatním složkám společnosti i jiným občanům. Stát nemůže plnit funkci svědomí: Stará se pouze o prosperitu společnosti a nikoli jedinců, stíhá zločiny a nikoli hříchy." (Viktor Dobal)

Historie z větší části sestává z utrpení, která na svět přivedla pýcha, nezdravé ambice, hrabivost, pomstychtivost, chtíč, buřičství, licoměrnost, fanatismus a celá řada neukázněných choutek, jež otřásají veřejným životem... Tyto neřesti jsou příčinami těchto bouří. Náboženství, morálka, zákony, výsady, privilegia, svobody, lidská práva slouží pouze jako záminky. Záminky na sebe vždy berou svůdnou podobu nějakého skutečného dobra. Před tyranií a vzpourami lidi neuchráníte tím, že z mysli vykořeníte každý princip, na který se tyto podvodné záminky odvolávají. Kdybyste to udělali, vyrvali byste z lidského srdce všechno, co je v něm hodnotné." (Edmund Burke)

Svoboda vidí ve víře družku svých zápasů i svých vítězství, kolébku svého dětství, božský zdroj svých práv. Považuje víru za ochránkyni mravů; mravnost pak za záruku zákonů a svého vlastního trvání." (Alexis de Tocqueville)

Pouze spravedlivý člověk se bude řídit nestranným verdiktem, i když bude tento verdikt v rozporu s jeho zájmy; pouze statečný člověk se zastane mravního zákona, když se mu jiní budou vysmívat; pouze umírněný člověk postaví práva a povinnosti nad svody choutek." (Roger Scruton)

Pokud jsou si všichni muži a všechny ženy skutečně rovni před zákonem a pokud je tento zákon řádně uplatňován a spravedlivě se podle něj soudí, pak lidé nemají právo stěžovat si, že se s nimi zachází „nespravedlivě", ať už se jejich osudy jakkoli liší." (Margaret H. Thatcherová)

 

To, co je nemravné, ale není protizákonné, má být státem tolerováno. To, co je mravné, není otázkou svévole a libovůle, je to člověku dáno. Konzervativci v tomto vystupují jasně: Mravné je to, co je v souladu s lidskou přirozeností, která je daná a neměnná. O tom, co je mravné, tedy nerozhoduje lidská vůle nebo přání nějaké skupiny, či většiny lidí, ale rozum, který v některých aspektech lidskou přirozenost nahlíží.

Nezpochybňujeme existenci četných složitých mravních dilemat, avšak v běžném životě je většinou snadno poznatelné, co je a co není součástí lidské přirozenosti, tedy co je a co není mravné. Ne každý člověk je disponován dospět k potřebným závěrům logickou úvahou, a proto se řada lidí spíše mravně orientuje na základě odpozorovaných externích impulsů, vlastní zkušenosti a jednání svého okolí. Proto je tak důležité společenské klima, z velké míry ovlivňované elitami.

To, co je nemravné, ale není protizákonné, má být státem tolerováno, nikoliv však jakkoliv podporováno. Konzervativci naopak volají po vyzdvihování a podpoře institucí, které společenství přinášejí jasné dobro. Nejlepším příkladem je tradiční rodina, která je nezpochybnitelně nejlepší továrnou na správné lidské charaktery; místem, ve kterém se z dítěte stává odpovědný dospělý člověk s pevnou identitou, vybavený životně důležitými ctnostmi, ty občanské nevyjímaje. Vyzdvihování a jakákoli podpora nemravnému chování a jednání přispívá významnou měrou k matení těch lidí, kteří jsou ve své základní orientaci odkázáni, jak bylo výše uvedeno, spíše na příklady z okolí.

To, co je nemravné, ale není protizákonné, má být státem tolerováno. Tolerance těchto jevů však neznamená, že nemohou být po právu kritizovány společností, její částí či jen jednotlivci.

Konzervativní strana tedy využívá svého práva a dostává povinnosti přihlásit se k pravdě o člověku: protože je homosexualita pro člověka nepřirozená, je její praktikování nemravné a jakákoli podpora její propagace ze strany zmatených veřejných činitelů je z toho důvodu hanebná. Takoví představitelé se zpronevěřují svému postavení, neboť aktivně napomáhají pořádání akcí, které významně přispívají k zatemňování hranice mezi mravným a nemravným jednáním. V nejvlastnějším zájmu společenství je naopak kultivace této hranice tak, aby byla co nejjasnější. Ve společnostech, ve kterých je tato hranice zásadně zpochybněna, nutně nastupuje příliš mnoho regulativních zákonů. V důsledku jejich složitosti prudce roste nákladnost vynucování respektu k nim. To neúměrně prodražuje a komplikuje jakékoli přínosné lidské snažení a zmenšuje úroveň svobody všech lidí, kteří danou společnost tvoří.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).