PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

31.01.2002
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

I v zemědělství platí: zákony vykládá pouze nezávislý soud!

Reakce na text L. Alterové "Pozor na promlčení" uveřejněný v Zemědělci č. 5/2002 z 28.1.2002 na str. 2.


Reaguji tímto na článek Libuše Alterové: "Pozor na promlčení", otisknutý na str. 2 v Zemědělci č. 5/2002 z 28.1.2002.

Ve zmíněném článku paní redaktorky Alterové jsou mimo jiné uváděna také soukromá sdělení JUDr. Stanislava Marchala, současného právního poradce ministra zemědělství. Pomineme-li již známe názory tohoto právního poradce ve prospěch povinných osob, nelze s jeho soukromými závěry, tykajících se možného promlčení majetkových podílů z transformace souhlasit.

Stav majetkového vyrovnání družstev s oprávněnými vlastníky na zemědělský majetek ve družstvech je dobře utajovanou skutečností, ačkoliv je ostře sledován Svazem vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR a dalšími nevládními organizacemi. Známe již mnoho pokusů zvrátit stav majetkového vyrovnání zcela ve prospěch družstev a společností vzniklých na jejich majetku. Všichni víme, že zákon o transformaci družstev a zákon o půdě jsou zákony speciálními, tedy zákony, které nejsou podřazeny obecným zákonům, kterým je i občanský zákoník. Oprávněné osoby si dobře pamatují, jak za pomocí občanského zákoníku (ust. § 524 a násl.) byl zneužit § 33a) zákona o půdě. Tento byl navržen a přijat především s tím záměrem, aby oprávněné osoby, na živý a mrtvý inventář a ostatní nároky na náhrady a majetkové podíly z transformace, mohly tento majetek postoupit k podnikání svým právním nástupcům, právě pro svůj vysoký věk. Tento úmysl byl doslova na nátlak družstevní lobby účelově znesvěcen občanským zákoníkem tak, aby nebylo možno majetkové podíly přestárlým oprávněným osobám vydat, protože tyto pro svůj věk nemohly s ním samy podnikat. Jejich právní nástupci sice zemědělskou půdu vypověděli, podnikají na ní, ale příslušný majetek k ní nedostali. Ten zůstal v družstvu často dodnes.

Ve svém posledním sloupku zmíněného článku paní redaktorka popisuje, jak může probíhat vypořádání poslední skupiny oprávněných osob ve smyslu ust. § 13 odst. 3 zákona o transformaci, tedy těch osob, co se nestaly členy transformovaného družstva a neprovozovaly samy zemědělskou výrobu. Způsob, jakým je promlčení nároku pro tuto poslední skupinu oprávněných osob popisován není zcela namístě a to s ohledem již na několik pravomocných rozsudků Krajských soudů a jejich odůvodnění v této věci.

V odůvodnění již pravomocných rozsudků na plnění majetkových podílů v penězích při nedohodě na jiné plnění se objevuje vcelku zajímavý a pro oprávněné osoby přijatelný právní výklad Krajského soudu v Českých Budějovicích (např. v právní věci 8 Co 832/2001/63 str.5 z 18.9.2001), že je namístě aplikovat na celou věc nejprve zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech v platném znění (dále jen zákon).

Podle ust. § 13 odst. 2 zákona, pokud se oprávněná osoba nestane účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a je podnikatelem v oboru předmětu činnosti výrobního nebo spotřebního družstva nebo provozuje zemědělskou výrobu v případě zemědělského družstva, musí jí být majetkový podíl vydán do 90-ti dnů ode dne, kdy oprávněná osoba o vypořádání požádala.

Podle ust. § 13 odst. 3 zákona, pokud se oprávněná osoba nestane účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a není podnikatelem ve smyslu odst. 2, může jí být vypořádán majetkový podíl v plné výši po 7 letech od schválení transformačního projektu, pokud se oprávněná osoba po schválení transformačního projektu nedohodne s družstvem nebo s právním nástupcem jinak.

Prvé z těchto ustanovení (odst. 2) jednak obecně ukládá všem oprávněným osobám písemně požádat o vypořádání majetkového podílu s tím, že u osob, které jsou podnikatelem v oboru, stanoví povinné osobě pouze 90 denní lhůtu k vypořádání. V odst. 3 pak umožňuje zákon povinné osobě u oprávněných osob, které nejsou podnikateli v oboru předmětu činnosti družstva (slovo "může") vypořádat majetkový podíl až po 7 letech od schválení transformačního projektu, nedojde-li k jiné dohodě. Nepochybně tedy obě kategorie oprávněných osob, aby nastala povinnost družstva plnit, musí učinit právní úkon, kterým je písemná žádost. Tato skutečnost vyplývá z ust. § 13 odst. 2 zákona. Kontinuita ust. § 13 odst. 2 a § 13 odst. 3 zákona svědčí pro jednoznačný závěr, že i zde platí 90-ti denní lhůta, přičemž je tomu tak i v zájmu zachování rovnosti obou kategorií oprávněných osob. Prakticky to znamená, že i oprávněná osoba podle ust. § 13 odst. 3 zákona, podá-li svou písemnou žádost až po uplynutí 7 let od schválení transformačního projektu, musí povinné osobě ještě 90 dnů od podání této žádosti posečkat, nehledě na to, že sedmiletá lhůta uplynula již dříve.

Pokud v každé posuzované věci převzala povinná osoba žádost oprávněného jistého dne, znamená to, že lhůta 90 dnů počala běžet následující den a uplynula po 90 dnech. Teprve první den po uplynutí 90 denní lhůty je povinný v prodlení s plněním oprávněnému a od tohoto data je také třeba odvíjet počátek úroku z prodlení.

Právní názor právního poradce ministra zemědělství je možný, nikoliv závazný. Zákon může vykládat jen nezávislý soud. Tak se stalo již v několika pravomocných rozhodnutích. Doporučujeme proto, aby právní poradci ministerstva pro všechny zemědělce a občany vytvářely objektivní informační prostředí pro všechny občany vyváženě, nikoliv stranili povinným osobám, jak činí dodnes. Jednostranné názory pak bývají často vyvráceny. O tom se však takoví názoroví tvůrci už nezmiňují.

 

ing. Jaromír S. Morávek

předseda Svazu vlastníků půdy a SR ČR,

člen předsednictva Konzervativní strany

www.skos.cz