PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

17.09.2012

Autor: Martin Rejman

Dotazník

Otázky pokládá Alternativa zdola


Dotazník pro kandidátky a kandidáty do Senátu

Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte pro letošní senátní volby,

obracíme se na Vás jménem občanské iniciativy Alternativa zdola (AZ). Naše iniciativa si klade za cíl posilovat aktivity občanů na místní úrovni cestou jejich účasti na dění v občanské, hospodářské, sociální i kulturní oblasti s cílem lépe uspokojovat potřeby jejich i celé konkrétní komunity. Mezi zásadní témata AZ patří všeobecné sociální zabezpečení, dosahování sociální spravedlnosti, aktivní účast na hospodářském dění v místě zaměstnání i v místě bydliště, podpora ekonomické demokracie, zejména družstevnictví, zvyšování potravinové a energetické soběstačnosti, organizace místních hospodářských (lokální ekonomika) a jiných aktivit apod. Dovolujeme si Vás požádat (o snad jen nejvýše pár desítek minut) k vyplnění tohoto dotazníku. V případě, že Vás tématy oslovíme, jsme připraveni, budete-li mít zájem, Vám nabídnout podporu a spolupráci před i po senátních volbách.

1.      Přímá demokracie a tzv. obecné referendum, kde by občané mohli přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí, zůstává už od roku 1993 přes své zakotvení v Ústavě České republiky na republikové úrovni nenaplněným slibem. Podporujete co nejširší uplatňování přímé demokracie, zvláště pak lidová hlasování o nejdůležitějších otázkách na všech úrovních veřejné správy? (Smažte odpovědi, které se nehodí.)

Ne, protože jsme parlamentní, tedy zastupitelskou demokracií. Nesmíme se ovšem dopouštět stále stejné chyby a volit  ty, kteří nás opakovaně zklamávají.

2. Podporujete různé formy účasti (participace) zaměstnanců na řízení, kontrole a výsledcích podniků i institucí všech typů, ve veřejné správě včetně účasti občanů při zpracování rozpočtů, a to i jejich zakotvení vprávních normách nejméně vrozsahu vzorů zčlenských států EU?

Ne, zaměstnanci se nemohou účastnit řízení, protože nemají zodpovědnost za chod instituce, ve které pracují.

3.      Považujete formu družstva (ať již výrobního, odbytového, zemědělského, bytového, či v sociální nebo kulturní oblasti) za nadále perspektivní formu hospodaření a řešení řady místních problémů, která zasluhuje podporu veřejné správy, včetně zvláštního zákona, jak je tomu v řadě zemí?

Ano, protože družstva jsou vhodnou formou sdružování a hospodaření lidí se stejnými nebo podobnými zájmy. Naše zákony jejich vzniku nebrání. Místo nového zákona je třeba mnoho zákonů, vyhlášek a dalších omezení, které brzdí drobné a střední podnikatele, zrušit!

4.      Domníváte se, že stabilizace veřejných rozpočtů a vyvedení ze současné krize celosvětově i v naší zemi je nutné hledáním nových rozvojových cest, ne škrty a omezováním veřejných programů?

Ne, protože v první řadě je konečně třeba přestat žít na dluh, ať u nás, v EU nebo jinde, zamezit různým nesmyslným a nemorálním dotacím, které zvýhodňují jedny na úkor druhých a vedou ke korupci. Není třeba hledat nové „třetí cesty", je třeba obnovit morálku, trestat zloděje, nevolit zkorumpované a populistické politiky.

5.      Jste pro legislativní i exekutivní podporu vytváření nových komunitních a lokálních způsobů řešení různých problémů a posílení vzájemné důvěry v komunitách různého druhu, včetně obcí a jejich částí (např. vzájemná spolupráce, poskytování výhod a podpora cestou vzájemného poskytování služeb a zboží mezi právnickými i fyzickými osobami, využití „lokálních měn" jako zvláštních zúčtovacích prostředků a další formy tzv. lokální ekonomiky)? Vidíte v tom možnou cestu rozvoje v místech s hospodářskými a sociálními problémy?

Ne, protože toto má být spontánní a má to vyplývat z lokálních rozhodnutí. Na druhou stranu to nemá být byrokraticky omezováno. Ale lokální měny jsou nesmysl.

6.      Souhlasíte spíše s posilováním jistot a práv zaměstnanců spíše, než s jejich omezováním podle postupu, který uplatňuje současná vláda?

Ne, protože s právy jsou úzce svázány i povinnosti, o kterých se nikdo nezmiňuje. „Jistota" nemůže být uzákoněna, nejlepší jistotou je kvalitní práce,  zvyšování kvalifikace, prostě to, čemu se říká „pracovat na sobě", a to stále.

7.      Jste pro podporu a organizaci pracovních příležitostí i cestou orgánů veřejné správy v celém jejich systému, a to jako jednoho z jejich hlavních úkolů podílejících se na účelné plné zaměstnanosti, včetně jeho vtělení do právního řádu?

Ne, protože plná zaměstnanost je utopie, ani není účelná, jak navozujete v otázce.  Navíc, mnoho lidí je těžko zaměstnatelných, protože nemají kvalifikaci, a mnoho ani pracovat nechce. Ale např. pracovní úřady jsou jistě jedním z možných, ale ne spásonosných řešení.

8.      Podporujete snahu současné vlády zákonem omezit nebo vymezit právo na stávku?

Ano, protože odbory zneužívají práva na stávku k politickým účelům, a toto chce vláda, velmi správně, omezit. Jinak ovšem mají odbory plné právo hájit zájmy zaměstnanců.

9.      Budete podporovat akce obcí i hospodářských subjektů směřující k ekonomicky účinnému snižování jejich energetické závislosti na centrálních dodavatelích energií a širší rozložení energetických zdrojů pro zvýšení bezpečnosti a jistoty dodávek cestou malých a středních vodních elektráren, tepláren na biomasu, generátorů na bioplyn, větrných a fotovoltaických elektráren apod.?

Ano, protože pokud jsou vhodné lokální podmínky pro zdroje, které uvádíte, je samozřejmě vhodné je využívat a snižovat tak naši energetickou závislost. Ale nesmí se z toho stát dotovaný byznys, který vede ke zdražování energií.

10.  Jste pro zachování veřejnoprávních médií (Česká tisková kancelář, Český rozhlas a Česká televize) s výrazným zlepšením jejich hlavního poslání - zajišťovat a poskytovat vyvážené a objektivní zpravodajství a další programy?

Ano, pokud budou skutečně naplňovat jejich poslání, jak uvádíte v otázce: zajišťovat a poskytovat vyvážené a objektivní zpravodajství a nebudou se podbízet programy na úrovni TV NOVA.

11.  Považujete otázku rovných příležitostí mezi muži a ženami v naší zemi za uspokojivě vyřešenou?

Ano, protože ženy mají u nás uzákoněna stejná práva jako muži, a záleží na ženách, jak je budou využívat. Mnohé z nich dnes a denně dokazují, že to umí. Také musí svá práva hájit, stejně tak jako my, ale nesmí jich zneužívat.

12.  Souhlasíte s trendem sociální reformy ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (omezovat sociální podporu rodin s dětmi, rodiček, důchodců, postižených osob atd.)?  

Ne, protože není dostatečná, dostatečně nemotivuje k tomu, aby lidé nezůstávali na podpoře a p., ale zároveň nesouhlasím s omezováním podpory rodin s dětmi a postižených osob 

13.  Jste pro zvyšování účasti občanů na hrazení zdravotní péče?

Ano, protože moderní zdravotnictví je velice nákladné. Léčení banálních nemocí by si měli pacienti hradit, nákladné léčby a operace by měly být plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

14.  Souhlasíte s vyvedením části prostředků určených dosud na veřejné důchodové pojištění do soukromých fondů (opt-out, tzv. II. pilíř) v rámci reformy důchodového systému?

Ano, protože průběžný systém je vlivem prodlužování věku obyvatel nedostatečný; důležité je, aby každému bylo jasné, že se na své stáří musí připravovat daleko před jeho dosažením. Důležitá je také solidarita v rodině.¨

15.  Souhlasíte s nutností podstatně zvýšit potravinovou soběstačnost, a to i podporou legislativních opatření?

Ne, protože ne všechno si můžeme vypěstovat doma. Legislativní opatření by jen zvyšovala vliv byrokratů na naši svobodu. Ale na druhou stranu bychom se měli co nejvíce snažit o  spontánní nakupování místních potravin, ovšem pokud budou kvalitní a nepředražené.  

16.  Je pro Vás důležitější regulace internetu a kontrola jeho uživatelů v zájmu ochrany autorských práv a ochrany před ilegálním obsahem než právo na soukromí, svobodu slova a sdílení informací?

Ne, protože svoboda slova je důležitější.

* * *

17.  Máte zájem spolupracovat s občanskou iniciativou Alternativa zdola, jejíž aktivity jsou přednostně zaměřeny do oblastí zahrnutých v předchozích otázkách?

Ano, protože i když pravděpodobně budeme mít na většinu věcí odlišný názor, otevřená diskuse  dovolí posunout teoretický pohled do praktické roviny.

Chcete-li něco občanské iniciativě Alternativa zdola sdělit, např. ze svých programových priorit nad rámec uvedených otázek, učiňte to zde:

Názory Konzervativní strany najdete na www.konzervativnistrana.cz

Souhlasíte se zveřejněním Vašich konkrétních odpovědí, poprvé na tiskové konferenci v týdnu před 1. kolem voleb? Ano   Ne

Jméno, příjmení, (tituly,) volební obvod .Martin Rejman, volební obvod 26 - Praha 2. Souhlasím s uveřejněním a rád se účastním tiskové konference.

Vyplněný dotazník zašlete, prosím, pokud možno obratem, nejpozději v pondělí 17. září 2012 na adresu info@alternativazdola.cz. Děkujeme!

Zpracovala skupina občanské iniciativy Alternativa zdola

koordinovaná Ing. Tomášem Vokounem