PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

03.10.2012
Kategorie: Volby 2012

Autor: Arjana Shameti

Volební program

Arjany Shameti, kandidátky Konzervativní strany do Senátu v obvodě č. 23, Praha 8.


„Přiznání úcty a důstojnosti rodině a manželství" naší společností. Jedná se o hodnoty tradiční a tedy trvalé. Jsem si jistá, že úcta a důstojnost těmto dvěma institucím nejlépe garantuje výchovu osobností s pevným charakterem, odvahou a ctnostmi, které náše společenství potřebuje jako lék proti pokleslé morálce, která ohrožuje jeho samotné přežití.

Bylo by dobré, aby:

byla zajištěna právní ochrana rodiny, manželství a života každé lidské bytosti od početí po přirozenou smrt.

paralelně s dnešní formou sňatku bylo možné uzavřít takový sňatek, který by byl s dnes platnou formou totožný až na to, že by jej nebylo možné rozvést.

v případě rozvodu soud mohl (ale nemusel) rozhodnout o tom, která ze stran nese na rozpadu manželství vinu, s důsledky zejména pro určení, kdo z rodičů bude mít v péči společné děti.

byl rozvod finančně velmi luxusním řízením, jehož náklady ponese ta strana, která nese vinu za rozpad manželství.

ta strana, která nenese vinu za rozvod, byla každý měsíc dostatečně finančně kompenzována („pečovné") protistranou, aby mohla pečovat a vychovávat děti, aniž by musela docházet do zaměstnání. Pokud začne pracovat, nárok na „pečovné" zaniká.

byl výrazně zvýšen nezdanitelný základ rodičům, který je možno uplatnit na nezletilé dítě.

byla zrušena plošná státní podpora penzijního pojištění (dnes pouze připojištění) a byla zvýšena tato podpora u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí); byla zrušena plošná možnost fyzických osob odečíst z daňového základu jistou část prostředků spořených v rámci penzijního (při)pojištění a byla zvýrazněna tato možnost u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí); byla zrušena plošná možnost zaměstnavatelů přispívat dnes aplikovaným způsobem (tedy bez zdanění) na penzijní (při)pojištění a byla zvýrazněna tato možnost u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí).

byly instalovány zákony na ochranu rodičovských práv před zásahy státu do výchovy dětí.

umělé oplodnění a umělé ukončení těhotenství bylo vyjmuto z úkonů, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

byla mezi lidmi zvýšená citlivost týkající se pozornosti, péče a starostlivosti o sirotky, vdovy, nemocné a staré lidi.

byl instalován praktický výchovný předmět „pro potřebné" (podobně jako povinný předmět „special needs" v anglickém a americkém školství) na středních a vysokých školách

byly zohledněny práce „pro potřebné" jako vážné hodnotové kriterium u absolventů škol pro přijetí do zaměstnání ve státní správě, resp. služebního poměru.

pro přijetí přebytkového či vyrovnaného rozpočtu stačil souhlas prosté většiny poslanců, pro schválení rozpočtu schodkového by byl nezbytný souhlas většiny kvalifikované, tedy třípětinové či dvoutřetinové. Totéž by mělo platit nejen pro Poslaneckou sněmovnu, ale také pro kraje i obce.

pro snížení či zrušení jakékoli daně stačil souhlas prosté většiny, ale pro schválení zavedení nové daně či zvýšení nějaké existující by byl nezbytný souhlas většiny kvalifikované. To by opět nemělo platit jen pro vrcholnou politiku, ale analogicky všude, kde je možné hlasováním vytahovat peníze z kapes občanů - např. pro všechny poplatky na obecní úrovni.

stát nabídl svým úředníkům, že příjdou-li ve své působnosti na úspory, jejich část jim vyplatí jako odměnu.

byl změněn způsob placení a vykazování sociálního a zdravotního pojištění tak, aby část tohoto pojištění, kterou dnes hradí zaměstnavatel, byla součástí hrubé mzdy zaměstnance a byla z této hrubé mzdy odváděna.

se začalo současné sociální a zdravotní pojištění označovat tím, čím skutečně je - totiž daněmi.

byly trvale vytvářeny a udržovány podmínky pro růst občanské společnosti, tedy všeobecně prospěšných občanských sdružení, spolků, iniciativ a aktivit podporujících mezilidskou vzájemnost, pečující o slabé, uchovávající tradice,...

byly základní školy a střední školy otevřené a transparentní.

mateřské školy byly spojeny s prvním stupněm základních škol.

byly nejnižší stupně výchovně-vzdělávacích institucí obsazovány nejkvalitnějšími pedagogy s vysokým morálním kreditem.

byly okamžitě zrušeny stávající kurzy sexuální výchovy organizované SPRSV a osobami na tuto společnost navázanými.

hrozily vysoké tresty každému, kdo by na půdě škol ohrožoval mravní výchovu dětí a studentů.

bylo zavedeno pravidelné přezkoumání, zda pedagogičtí pracovníci v mateřských a na základních školách jsou po psychické stránce zdravé, zralé, vyrovnané osobnosti.

byla zavedena povinná maturita z matematiky nebo latiny.

byla realizována reforma vysokoškolského vzdělání s cílem opětovně dosáhnout velmi kvalitní a tedy náročné výuky, přičemž součástí musí být školné s možností půjček a stipendií, mimo jiné coby výraz hodnoty kvalitního vzdělání. Podpora studentů ze strany rodičů a následné splácení případných půjček by mělo být usnadněno obecně nízkým zdaněním.

byl instalován povinný náročný základní kurz filosofie (logika, noetika, ontologie) pro všechny vysokoškolské studenty v prvních ročnících.

byly posíleny klasické vysokoškolské obory, odstraněny pseudoobory (gender studies , teorie volného času a podobné „akademické" disciplíny) a zejména na bakalářském stupni byly redukovány interdisciplinární obory, které by měly být předmětem zájmu postgraduálního studia

byl přiznán důstojný plat pedagogům s ohledem na výchovu, neboť ta je nezaplacenou a neoddělitelnou součástí pedagogického procesu

byla morálně posílena závažnost veřejných obřadů skládání slibů a přísah, které se týkají věrnosti službě státu a občanům pro všechny veřejné činitele a zaměstnance, jejich obnovy a vymahatelnost jejich porušení.

byly veřejným činitelům a státním zaměstnancům nabídnuty etické a filosofické kurzy, jejichž náplň by se mohla stát součástí jimi vykonávané praxe , tedy aby morálním hodnotám bylo porozuměno a byly rovnovážně chápány jako nutná duchovní složka vedle materiální stránky života

bylo přísné trestní stíhání korupce

stát poskytl zvýšenou právní ochranu whistleblowerům.

byl vyhlášen zákaz sponzoringu politických stran od podniků se státní majetkovou účastí, podniků, které obdrží veřejnou zakázku a podniků, které z veřejných prostředků pobírají dotace.

byl vyhlášen zákaz působnosti politiků v dozorčích a správních radách

bylo dosaženo omezení byrokracie od spodních pater veřejné správy až po vládní špičky

byla zrušena přímá volba prezidenta (a nahrazena dosavadním nepřímým způsobem volby).

byla zavedena možnost korespondenčního (elektronického) hlasování ve volbách.

mohl volič ve volbách do Poslanecké sněmovny, stejně jako do zastupitelstev obcí a krajů, určit svoji „druhou volbu" - tedy stranu, které má připadnout jeho hlas, pokud „jeho strana" nepřekročí 5% hranici.

osoby pravomocně odsouzené za úmyslný trestný čin přišly (dočasně či trvale) o své volební právo.

byla odstraněna účelová změna Ústavy ze září 2009, umožňující snazší rozpuštění Poslanecké sněmovny.

musela být každá změna Ústavy, stejně jako ústavní zákon, přijata dvakrát - tedy podruhé po bezprostředně následujících volbách novým Parlamentem, a kromě toho aby nemohla vejít v platnost dříve, než 1 rok od druhého hlasování, přičemž v průběhu části této karenční doby by ještě mohlo dojít ke změně rozhodnutí.

byl změněn Článek 31 Listiny práv a svobod tak, aby bylo zjevné, že žádné právo na péči zdarma neexistuje, například takto: „Každý má právo na záchranu života a na to, aby chránil své zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na dostupnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon."

byli tzv. posudkoví lékaři rozhodující o přiznání invalidního důchodu na potřebnou dobu vysláni do působiště v jiné, pokud možno vzdálené části země, a aby v této době byla provedena revize invalidních důchodců.

byl zaveden cca tříměsíční, pro zdravé muže povinný, pro ženy dobrovolný vojenský výcvik, který by bylo možné absolvovat mezi 20. a 30. rokem věku podle rozhodnutí občana, a jehož náplní by bylo zejména zacházení s příslušnými ručními zbraněmi, sebeobrana, první pomoc a další dovednosti nezbytné k přežití ve ztížených životních podmínkách.