PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

29.06.2010

Autor: VORP

Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv

Otevřený dopis Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Konzervaitvní strana se připojuje.


19. června 2010 se v Brně sešel Výbor na obranu rodičovských práv (dále VORP). Toto občanské sdružení bylo založeno v r. 1995 jako reakce na záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) zavést do základních škol povinný předmět Sexuální výchova již od 1. třídy.  Považovali jsme to za nezákonný zásah do práv rodičů, kteří jediní nesou zodpovědnost za mravní výchovu svých dětí. Po mnoha jednáních a petičních akcích MŠMT od svého záměru ustoupilo.

V letošním roce nastala podobná situace. MŠMT vydalo jako součást rámcového vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, do níž zahrnulo i Sexuální výchovu, publikace Doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodickou příručku pro učitele Sexuální výchova - vybraná témata.

VORP zásadně nesouhlasí s předložením jednotného typu výuky předmětů nebo témat, které souvisejí s hodnotovým systémem člověka. Názory na tyto věci (např. sexuální chování) se mohou zásadně lišit u tvůrců publikací, rodičů i učitelů. Nepřejeme si, aby byly děti při vyučování vedeny k věcem, které se mohou příčit zásadám rodičů, a tím byla podrývána rodičovská autorita. Protestujeme proti tomu, aby učitelé byli nuceni učit podle programů, které mohou odporovat jejich svědomí, a aby děti byly přesvědčovány, co je dobré a co ne (pokud existuje více názorů). Ve školách se mohou učit jednotně jen předměty, kde je všeobecný společenský konsensus.

VORP zpochybňuje obsah uvedených publikací především z těchto důvodů:

1) Sobectví

Sexuální výchova, jak ji obě publikace prezentují, je vyloučena z kontextu manželství a rodičovství. Silně se propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé osobě. Tím vychová hrubé a bezohledné jedince. Péče o dítě  se vůbec nevyskytuje, to je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout. Chybí výchova ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako daru druhému člověku. Tento způsob prezentace sexuality působí proti vytváření zdravých a stabilních rodin.

2) Předčasnost

Předčasné a názorné zasvěcování dětí do pohlavního života na I. stupni ZŠ ruší jejich vývoj v klidové předpubertální fázi, kdy se má rozvíjet cit, soucit a altruismus. Narušuje a ničí jejich zdravý stud, který je nejlepší zárukou oddálení pohlavního života až do stabilního vztahu. Hrátky s prezervativy a hovory o erotických zážitcích před celou třídou mohou působit utrpení slušně vychovaným, citlivým dětem a navádět k vyzkoušení pohlavního styku. Iniciativy některých vyučujících podle metodické příručky by se mohly dostat i do sporu se zákonem jako ohrožení mravní výchovy mládeže.

3) Negativní dopad ve světě

Není pravdou, že školní sexuální výchova přispívá k odložení pohlavní aktivity do vyššího věku. V zemích, kde byla zavedena, se naopak tento věk snížil, mnohonásobně se zvýšila promiskuitu mládeže, výskyt pohlavních chorob a těhotenství mladistvých. (Např. Švédsko, USA, Velká Británie.)

4) Zkušenosti versus gender

Publikace MŠMT nerespektují přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, kteří se ve vztahu navzájem doplňují. Nezmiňují se o jejich odlišném vnímání sexuality, nenahraditelnosti matky v prvních letech života dítěte, rozdílnosti mateřské a otcovské role, jak nás učí staleté zkušenosti. Nemluví o nutnosti úcty  k dívkám a ženám jako nositelkám života, nevede chlapce ke galantnosti. Kapitola o genderu naopak vnáší do školy ničím neprokázaný názor o stejnosti a zaměnitelnosti obou rolí, který může vytvořit u dítěte zmatek. Nechceme, aby naše děti byly vystaveny působení této módní ideologie, aby kvalitní učebnice byly podrobovány genderové cenzuře a násilně se opravovala čeština (viz Pomůcka při prosazování genderové korektnosti učebnic, Kultura genderově vyváženého vyjadřování apod.)

5) Antikoncepce

Nikde není zmiňována sexualita jako síla sloužící kromě vzájemné radosti také k početí a výchově dětí, naopak obě publikace jsou plné doporučováním různých druhů antikoncepce. Nenacházíme ani slovo o přirozených a ekologických metodách plánování rodičovství. V informacích o hormonální antikoncepci není ani zmínka o jejím masivním negativním dopadu na zdraví, o následném zamořování vody umělými ženskými hormony (způsobující pravděpodobně předčasnou pubertu u dívek, snížení plodnosti u mužů a ovlivňující negativně rozmnožování vodních živočichů). Na základní školy se toto složité téma ještě nehodí, protože děti od 11 do 15 let jeho závažnost těžko pochopí. Je též dokázáno, že doporučování antikoncepce mladistvým vede k promiskuitnímu a nevázanému chování kvůli zdánlivému pocitu bezpečí. Selhání pak řeší dívky většinou potratem.

6) Zdravá sexualita

Naprosto nesouhlasíme s tím, aby děti byly ve školách formovány ideologií, kdy různé pohlavní odchylky a nemoci jsou prezentovány jako varianty sexuálního chování. Nesouhlasíme, aby byly seznamovány na základní škole s perverzními sexuálními praktikami. Názory odborníků na tato témata jsou odlišné a stále se mění, zákony také. My, rodiče, se řídíme zdravým selským rozumem a staletím osvědčenou praxí, že sexualita patří do manželství, které je svazkem mezi mužem a ženou, a jen v tomto trvalém a láskyplném vztahu mohou vyrůstat fyzicky i psychicky vyrovnané děti. Sexuální život ostatních lidí, který se odchyluje od této normy, je jejich soukromou záležitostí a není třeba ho propagovat v základní škole. Protestujeme také proti příručce Homofobie v žákovských kolektivech sestavené v duchu genderové ideologie. Děti mají být ve škole vedeny ke slušnému a neurážlivému chování ke všem jedincům a skupinám lidí s vědomím, že všichni lidé bez rozdílu mají svou důstojnost. Učitelé by měli vystupovat proti šikaně jakéhokoliv druhu, není třeba jednu skupinu preferovat.

VORP důsledně trvá na tom, že sexuální poučování dětí patří především do rodiny. Pokud chce škola žáky poučit o výběru vhodného partnera, významu stabilní rodiny a udržování dobrých vztahů (tedy věcech, kde snad společenský konsensus ještě existuje), vhodnější název předmětu je Rodinná výchova. Ta by se mohla stát součástí připravovaného volitelného předmětu Etická výchova.

VORP je organizací rodičů, kteří mají zájem poučovat své děti o sexualitě citlivě, pravdivě a ve vhodnou dobu, jak to dokáží pouze rodiče. Navrhujeme též všem odborníkům z oblasti sexuologie, psychologie, psychiatrie, pedagogiky apod., kteří si myslí, že rodiče v této oblasti plní špatně svou roli, aby se obrátili se svým poučením na nás a neobcházeli naši autoritu přímým působením na nezletilé děti. Nejsme ani ideologové, ani extrémisté nebo sektáři, kteří by chtěli dětem informace zatajovat.

Iniciativy VORP v minulých letech podpořily desetitisíce rodičů i učitelů. Pokud bude MŠMT a ředitelé svévolně zasahovat do rodičovských práv a výše uvedený typ Sexuální výchovy do škol bez našeho vědomí zavede, budeme se bránit cestou petic, případně i právních žalob. Myslíme si, že cesta dohody by byla pro všechny zúčastněné a hlavně pro naše děti tou lepší volbou.

 

Výbor na obranu rodičovských práv

mluvčí Anna Brychtová, Luka nad Jihlavou, e-mail: brychtanna@seznam.cz

 

Zasláno na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního a zákl. uměleckého vzdělávání - 22

PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

Kopie zaslány na vědomí:

Mgr. Vladimíře Neklapilové - MŠMT

základním školám

prorodinným aktivitám

ústavním činitelům

médiím

dalším organizacím a jednotlivcům

 

Naše webová stránka bude mít adresu: www.nesexuveskole.cz