PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.03.2013

Autor: Jiří Nedoma

Dopis předsedům obou komor Parlamentu a předsedovi vlády

Vyznamenat Mašíny! A nejen to...


Vážený pan

Milan Štěch

Předseda Senátu Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 4

110 00 Praha 1

 

Vážená paní

Miroslava Němcová

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sněmovní 4,

118 26 Praha 1 - Malá Strana

 

Vážený pan

RNDr. Petr Nečas

předseda vlády ČR

Úřad vlády ČR

nábř. E. Beneše 4

110 00 Praha 1

 

 

Praha, 25. února, 2013

 

Vážený pane předsedo Senátu PČR, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, vážený pane předsedo vlády,

v souvislosti s výročím „Vítězného února" podávám každoročně návrhy na ocenění významných českých osobností, především skupině bratří Mašínů, jako symbolu boje za svobodu našeho národa proti komunistické totalitě. Svůj návrh vždy chápu jako návrh nutné cesty k nápravě morálky v naší společnosti, která v důsledku nacistické okupace a čtyřicetileté komunistické totality byla silně degradována, což dokazuje i poslední amnestie odstupujícího prezidenta republiky Václava Klause a volba nového prezidenta, s nechutnými podrazy rodiny odstupujícího prezidenta i jeho samotného, ale i agresivní negativní kampaň budoucího prezidenta České republiky.

Od roku 1938 až do současnosti pokračuje snaha obou totalit a jejich následovníků zničit tradiční křesťanský morální a hodnotový systém. Výsledkem je i negativní hodnocení činnosti skupin a jedinců bojujících i se zbraní v ruce proti totalitě. Bude-li nastupující generace chtít žít jako svobodní a svéprávní občané ve svobodné zemi, svobodné České republice, pak se musí zásadním způsobem vyrovnat s odkazem „únorového vítězství 1948" a „sametové revoluce v roce 1989" a ptát se svých rodičů a prarodičů, ale především politiků, představitelů soudní a výkonné moci jak se chovali v době totality, jinak nikdy nepoznají skutečnou pravdu a budou si muset historii v nějaké modifikované formě zopakovat sami na sobě. Proto je žádoucí, ale i nutné, aby tato problematika stále procházela důslednou a důkladnou celospolečenskou diskusí. Názory, že v dosavadních dvou desetiletích sehrál velkou roli lustrační zákon včetně všech dalších legislativních dokumentů, které oblast trhu práce ovlivňovaly, a přirozený vývoj, který nám dal poměrně efektivní nástroj pro hodnocení zájemce o politické, ekonomické a veřejné funkce podle toho jak jednali a jak se chovali v období posledních 22 let po roce 1989, a tedy, že informace z archivů někdejších represivních složek tak již dnes mají alternativu, mne nepřesvědčují, ale naopak mně potvrzují, že dopady dalšího morálního i ekonomického propadu v naší současnosti jsou důsledkem nedůsledného vypořádání se s komunistickou totalitní mocí po roce 1989. Poslední amnestie prezidenta republiky Václava Klause, podrazy jeho rodiny ve volební prezidentské kampani i agresivní a lživá volební kampaň nastupujícího prezidenta Miloše Zemana, moje názory, Vám sdělené dopisem z 11. září 2012, jen potvrzují. Svazky obou, svazek č. Po 35409 na krycí jméno REK, založený 6. 4. 1988 na jméno Klaus Václav, nar. 19. 6. 1941 a svazek č. S 27296 na krycí jméno MAN, založený 31. 1. 1984 na jméno ing. Zeman Miloš, nar. 28. 9. 1944, byly ještě v prosinci 1989 živé svazky, přičemž svazek na jméno Klaus Václav byl uložen do archivu dne 8. 12. 1989 a svazek na jméno ing. Zeman Miloš byl zničen dne 5. 12. 1989, a svazek č. S 27299 na krycí jméno KLUK, svazek založený 1. 2. 1984 na jméno ing. Klaus Václav a uložený do archivu dne 11. 2. 1986, také o něčem vypovídají. To, že svazky byly živé ještě v prosinci 1989, v souvislostech výše uvedených, je pro budoucnost státu a jeho občanů velmi závažné. Amnestií z 1. 1. 2013 byl dán prezidentem Václavem Klausem generální pardon celé garnituře všech těch, kteří hospodářsky, navíc i morálně, devastovali stát, dnes se jim bude muset vracet majetek získaný nepoctivým způsobem a dokonce některým z nich se bude vyplácet ušlá mzda, což opět bude platit občan. Abolice tak legalizuje výnosy z trestné činnosti a zásadním způsobem podkopává principy demokratického právního státu. Výroční zprávy BIS upozorňují na závažné prorůstání klientelistických sítí a organizovaného zločinu do státní správy, justice a politických stran. Amnestie odstupujícího prezidenta zásadním způsobem narušila rovnováhu mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní a proto musí být právně kvalifikována, neboť ohrožuje i samotnou budoucnost našeho státu. S tím souvisí i jmenování nových ústavních soudců, kteří budou v budoucnosti posuzovat řadu závažných problémů, z nichž některé budou souviset nebo budou důsledkem amnestie odstupujícího prezidenta Václava Klause. Proto bude velmi záviset na tom, kdo bude navržen a následně schválen za ústavního soudce. Existuje totiž dopis generálního prokurátora ČSFR, pana JUDr. Pavla Rychetského, současného a pravděpodobně i budoucího předsedy Ústavního soudu ČR, předsedovi Federálního shromáždění ČSFR panu Alexandru Dubčekovi ze dne 17. dubna 1990, týkající se lustrování všech poslanců FS ČSFR, národních rad a dalších politiků, odvolávajících se při ustavení pracovní skupiny zástupců GP ČSFR a Hlavní vojenské prokuratury při GP ČSFR na právoplatnost zákona č. 65/1952 Sb. o prokuratuře ze dne 30. října 1952. Uvedený dopis vysvětluje prosazování kontinuity komunistického práva po roce 1989 panem JUDr. Pavlem Rychetským, místo toho, aby se navázalo na zákony před rokem 1948 resp. 1938. Tato kontinuita komunistického práva je hazardem pro národ ještě v současnosti.

Prezident republiky Václav Klaus svojí amnestií porušil ústavu, jednal v rozporu s Listinou základních práv a svobod, čímž poškodil Českou republiku v očích všech demokratických států a občanům vyslal signál, že podvádět a krást se vyplácí, pokud je pachatel „in". Dne 2. dubna 2009 Evropský parlament schválil „Usnesení O svědomí Evropy a totalitě" (poměrem hlasů 553:44:33), ve kterém vyzývá členské státy mimo jiné, aby se zasadily o skutečné otevření archivů, aby vytvořily celoevropské dokumentační středisko a zřídily Platformu evropské paměti a svědomí, která by podpořila spolupráci mezi institucemi zabývajícími se historií totalitních režimů. Současnost ukazuje, jak tato spolupráce při odhalování zločinů obou totalitních režimů v minulém 20. století je nutná pro Českou republiku, ale i pro samotnou Evropu, ale i nutná pro naši bezpečnost v budoucnosti. Osobnosti spojené s oběma totalitami je nutno stále připomínat a na jejich činnost stále poukazovat, tak jako je důležité připomínat osobnosti, které se aktivně postavily proti bezpráví, jako hrdiny bojující s totalitní mocí.

Zákon o přímé volbě prezidenta republiky, i samotný průběh volby prezidenta, opět vyvolává nutnost stálého rozkrývání a následné zveřejnění všech bývalých příslušníků StB a agentů StB a KGB na nejvyšších místech ve vedení našeho státu, prezidenty počínaje, v bývalých a současných vládách, Senátech a Poslaneckých sněmovnách Parlamentu ČR, ale i v oblasti vrcholové ekonomiky a bankovnictví.

Proto navrhuji a žádám:

1. v souvislosti samnestií odstupujícího prezidenta Václava Klause a ve smyslu „Usnesení O svědomí Evropy a totalitě" důsledné otevření a prověření všech archivních svazků, včetně tzv. Z-svazků, a prověření jejich obsahu o osobách vnich uvedených a publikování výsledků šetření bez časového omezení rokem 1990, aby občan měl informace o chování všech současných i minulých nejvyšších představitelů státu, soudní moci, bank a politických stran;

2. zajistit veřejnou dostupnost všech relevantních informací o minulosti soudců všech stupňů, včetně Ústavního soudu;

3. zajistit vymahatelnost práva stím, že nezákonnost je trestná a po zločinu následuje přísný, ale spravedlivý trest každému pachateli nezávisle od jeho postavení, udělený čestným soudcem, v případě prezidenta republiky a nejvyšších představitelů státu, pak postupovat tak, aby byla naplněna litera ústavy, ale aby provinilec neodešel bez spravedlivého trestu;

4. v souvislosti samnestií prezidenta České republiky Václava Klause z 1. 1. 2013 prošetřit detailně důsledky této amnestie, neboť amnestie vyvolává důvodná podezření, že rozhodnutí o čl. II amnestie nebylo náhodné, ale naopak o jasný cíl, totiž vyhlášením amnestie zastavit trestní stíhání pachatelů nejzávažnějších hospodářských činů;

5. přijmout usnesení, že vítězná politická strana a strany, které sestavují vládu, se zavazují obsazovat pouze místa ministrů a prvních náměstků ministrů, další místa náměstků ministrů, ředitelů odborů a dalších vedoucích pracovníků pak obsazovat pouze odborníky na základě kariérního odborného postupu;

6. uzákonit vyrovnaný státní rozpočet, aby občan věděl, jak která vláda hospodařila a jak snižovala státní dluh, který vsoučasnosti činí více než 1.6 bilionu korun;

7. udělit vysoká státní vyznamenání skupině bratří Mašínů a jejich spolupracovníkům, jako symbolu boje za svobodu všech generací postižených totalitou komunistické moci.

S pozdravem

 

Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc.

Frýdlantská 1313/17

182 00 Praha 8

 

Na vědomí: veřejnost