PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

08.02.2011

Autor: Konzervativní strana

Lesy České republiky – další loupež za bílého dne?

Tiskové prohlášení


Praha 7. února 2011

Vláda České republiky vzala na vědomí koncepci Ministerstva zemědělství, která mimo jiné zvažuje transformaci podniku Lesy České republiky, s.p. (LČR) tak, že rozhodující část jeho majetku vloží do nově založené akciové společnosti. Zatím není jasné, zda ministerstvo hodlá do majetku společnosti vložit i lesní půdu.

Konzervativní strana považuje možnou realizaci tohoto záměru v jedné i druhé variantě za předstupeň levného výprodeje a vytvoření prostoru pro skryté zcizení majetku a území státu v dosud nebývalém rozsahu. Připomínáme že hospodářský cyklus lesa je přibližně 100 let a výtěžnost do 4%. Pokud tedy po 100 letech majiteli někdo ukradne 4 stromy ze 100, nemá vlastník z lesa žádný zisk.

Konzervativní strana je přesvědčena, že umně a účelově vytvořené krizové problémy LČR nelze vyřešit navrhovanou změnou formy společnosti. Stát by se tímto opatřením prakticky ze dne na den vzdal jak operativního uplatnění pravomocí vlastníka ve věci konkrétního hospodaření s tímto obrovským majetkem, tak vlády nad územím ovlivňujícím životní prostředí v celé zemi.

Dokladem našich obav je téměř neprůhledné hospodaření v jiných akciových společnostech s většinovou účastí státu. Úroveň kontroly státu nad majetkem takových společností klesá na minimum. Proti nehospodárnostem v akciovce nemůže státní moc zasáhnout rychle a efektivně - lze tak činit pouze prostřednictvím do řídících orgánů delegovaných osob, které však nemusí spolupracovat.

Pro zlepšení hospodaření s lesním majetkem Konzervativní strana navrhuje tato opatření:

1. Hospodaření vlesích se musí vrátit kšetrným a historií osvědčeným tradičním metodám, tedy zejména

a. striktně odmítnout prodej dřeva „při pni", kdy si kupující sám dřevo těží atak si také sám určuje množství, kvalitu a tedy i cenu kupovaného dřeva;

b. neoddělovat od sebe těžební a pěstební činnosti a šetrně nakládat slesní půdou.

2. Odpolitizovat nominace osob do řídících orgánů LČR, kontrola musí být nezávislá na vedení podniku a politických či zájmových vlivech.

3. Přijmout radikální opatření ke zprůhlednění zadávání zakázek stím, že bude možné tendry snápadně nevýhodnými nabídkami zrušit a že při koncepci nabídek bude vytvořen prostor pro malé regionální firmy.

4. Před privatizací musí proběhnout naturální restituce církevního majetku.

5. Zamezit živelnému nakládání slesnickým majetkem stím, že bude přijat zákon o LČR, včetně statutu státního lesníka (spravomocemi najímat těžební společnosti a prodávat dřevo, mající odpovědnost za pěstební činnosti na kontrolovatelné ploše). Musí být přijata dlouhodobá koncepce hospodaření vlesích, které vlastní Česká republika - scílem omezit měnící se politické, osobní a zájmové vlivy.

6. Vytvořit zákonné předpoklady kpřevodům lesní půdy, se souhlasem orgánů zabývajících se životním prostředím, která leží mimo efektivní hospodářské celky nebo mimo chráněná území a jejich ochranná pásma - přitom upřednostnit zcelování hospodářsky přirozených celků. Při prodeji smluvně zajistit protierozní opatření a další možné funkce, například krajinotvorné nebo rekreační. Je třeba obcím bezúplatně převést lesy ochranného charakteru (větrolamy).

7. Vypracovat systém a rozsah privatizace velkých celků lesní půdy asouvisejícího hospodářského zázemí. Privatizace by měla být sohledem na hodnotu majetku postupná (neprodávat více než 1-2 % za rok), měla by směřovat kvytvoření lokálního podnikatelského stavu a neměla by ohrozit vyvažující funkci LČR na trhu sdřevem.

8. Zpříjmů vytvořit fond, jehož prostředky by sloužily výhradně karondaci perspektivních ploch, kpostupnému vytvoření základních vlastních těžebních i zpracovatelských kapacit vrozhodujících pozemkových celcích držených státem a dále kvýrazné podpoře výsadeb i dopěstování nových lesů vsoukromém sektoru.

Apelujeme na ministra zemědělství Ivana Fuksu a celou vládu, aby byly současné záměry opuštěny a aby byla zvolena koncepce adekvátní specifickému charakteru lesního hospodářství. Současný postup směřuje pouze k rozkradení majetku ve výši mnoha set miliard Kč a zcizení území státu.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).