PODPORUJEME

Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

28.11.2003
Kategorie: Lidská práva

Autor: Konzervativní strana

Občanství Čechů v zahraničí


Konzervativní strana se obrátila na Stálou komisi Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí (prostřednictvím předsedkyně této komise paní senátorky Jitky Seitlové) s dopisem podporujícím níže uvedené požadavky - viz přílohy.

 

V Praze, 28. listopadu 2003,

za Předsednictvo Konzervativní strany

Martin Rejman, v.r.

kancléř

 

Kontakty: 604 966 289, skos@skos.cz, www.skos.cz

 


 

Příloha 1:

 

V Brně, 20. listopadu 2003

Vážená paní senátorko,

dne 24. října 2003 Vám, a ostatním členům Stálé komise Senátu Parlamentu ČR, jíž předsedáte, paní Jiřina Fuchsová zaslala jménem svým i jménem několika organizací, dopis, v němž popisuje situaci stran českého státního občanství některých Čechů v USA a v Kanadě, popisuje vážné důsledky současného stavu a předkládá návrhy na možná řešení.
Dovolte prosím, abychom se k těmto návrhům plně připojili a to zejména k nutnosti:

a) okamžitě zplnomocnit české zastupitelské úřady v USA a v Kanadě k vydávání osvěd-čení o českém státním občanství (nejlépe na počkání) na základě předložení českého rodného listu (oddacího listu) a jednoho dalšího (i cizího) identifikačního dokumentu;

b) okamžitě zplnomocnit české zastupitelské úřady v USA a v Kanadě k vydávání osvěd-čení o českém státním občanství (nejlépe na počkání) dětem narozeným českým rodi-čům v zahraničí (starším 18 let) na základě předložení cizího rodného listu a českého rodného listu alespoň jednoho z rodičů.

Žádáme Vás, vážená paní senátorko, abyste tyto návrhy všemožně podpořila, neboť je v sázce důstojnost a čest naší vlasti, která se k některým svým dětem v současnosti chová i pro nás nepochopitelně macešsky a nechává je umírat v diaspoře, aniž jim ukáže vlídnou tvář. Nepominutelný je pak také ten fakt, že se Česká republika odvrací právě od té skupiny svých občanů (i v dětech těchto našich zahraničních spoluobčanů), kteří pro ni mohou ve světě vy-konat mnohé. Považujeme tento stav zároveň za nemorální i nerozumný.
Prosíme konečně, abyste s tímto naším textem seznámila členy Stálé komise, které předsedáte a budeme rádi, když nás budete o Vašem stanovisku a krocích informovat.

Děkujeme Vám a jsme s úctou

Za Konzervativní stranu

Jan Fořt, v.r.
předseda

 

 


 

Vážená paní
Jitka Seitlová
Senátorka
Senát Parlamentu ČR
Praha

Na vědomí: tisk, členové ACCGA, IAC, PZC, KJF

 

Příloha 2:

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
k rukám: Vážená senátorka dr. Jitka Seitlová
členové Stálé komise

kopie: Premiér ČR pan Vladimír Špidla
Členové ACCGA, IAC, PZC, KJF

24. října 2003

Vážená paní předsedkyně, vážení členové Stálé komise,

dovolujeme si zaslat naše připomínky k Zápisům 9. a 10. schůzí Stálé komise.

 

1) Rovný přístup všech českých občanů k volbám

Oceňujeme vámi vydané 11. usnesení, kterým vyzýváte vládu ke změně způsobu čes-kých voleb/referenda, který by v souhlase s Ústavou zajistil rovnou účast českých občanů v zahraničí na českých volbách. Děkujeme vám.

 

2) Rovnost v přiznávání občanství

Děkujeme vám za iniciování debaty o této 14 let se vlekoucí diskriminaci "některých" Čechů v zahraničí. Naši žádost o zplnomocnění českých zastupitelských úřadů v USA a v Kanadě k vydávání osvědčení o českém občanství dosud diskriminovaným českým obča-nům (dřívějším uprchlíkům) v USA a v Kanadě na předložení českého rodného listu a jed-noho dalšího identifikačního dokumentu jsme zaslali na jaře Radě vlády pro lidská práva a premiérovi ČR panu Špidlovi. K tomuto bodu nás nemile překvapilo vyjádření pani senátorky Moserové, "že do doby, než se evropské prostředí rozhýbe, je nejlépe rozhodnout co nejmé-ně, protože potom nebude muset Česká republika řadu věcí opět měnit." Dovolujeme si na-prosto nesouhlasit s tímto mylným stanoviskem paní senátorky. Doktorka Moserová je na-prosto důvěrně seznámena s tím, že nyní již desítky rodilých Čechů v USA a v Kanadě od ro-ku 1994 zemřely s nedobrovolným a zločinně na ně uvaleným statutem naprostých, administrativně i ve všech praktických ohledech, "cizinců" v jejich rodné zemi, dnešní ČR. Vstupem do EU se dosavadní diskriminace dosud nezemřelých českých obětí této kate-gorie ještě dále prohloubí, tj. všichni Češi doma a v zahraničí, kteří se dvojímu občanství těší, se "automaticky" stanou právoplatnými členy EU, ať žijí trvale občasně nebo jen do-časně v Praze nebo v Austrálii! (či jinde!) Diskriminace těch rodilých Čechů, kteří jsou dodnes v otázce uznání občanství na území ČR diskriminováni, nabude ještě hrozivěj-ších a nelidštějších rozměrů, než jsou ty současné. 
Proto navrhujeme nikoli, abyste o této věci "rozhodovali co nejméně", ale abyste nao-pak iniciovali okamžité vyřešení tohoto problému tím, že pomůžete Vládě zplnomocnit české zastupitelské úřady v USA v Kanadě k otevření možnosti pro tyto Čechy vyřešit tento bolesti-vý a závažný problém. Děkujeme.

 

3) Občanství pro děti rodilých Čechů narozené v zahraničí

V Zápisu z 10. schůze se vyjádřil pan senátor Šula takto: "krajanům z druhé a třetí ge-nerace by již toto (uznání českého občanství) nemělo být umožněno".
Panu Šulovi bychom rádi připomněli, že narodí-li se v USA dítě v rodině maďarských uprchlíku, má automaticky! dvojí, americké i maďarské občanství. Dětem dnešních mladých Čechů žijících v USA je přístup k dvojímu občantsví od hodiny narození umožněn. Irové na-rození v USA mají, přejí-li si je, irské (druhé) státní občanství do páté generace!
Znám mnoho dětí z uprchlických rodin, narozených již v zahraničí, které mluví per-fektně česky. Mají zájem o rodnou zemi svých předků. Mnozí se v zahraničí skvěle uplatňují. Naše republika nebude mít nikdy v zahraničí dost lidí, na které by se mohla v případech nou-ze, povodně, finanční podpory památek (ND, Babiččino údolí, atd.) obracet o morální i fi-nanční pomoc. Proč si, do budoucna, ČR chce uzavírat přístup ke generaci, která, běžně, na-příklad v Maďarsku nebo v Polsku, má všechny dveře od konce let padesátých domů otevře-ny? Názor pana senátora, při vší úctě k jeho práci, je mylný. Přimlouváme se, aby byl za-mítnut.
Naopak, děti narozené v uprchlických rodinách v USA a v Kanadě by měly mít možnost - pokud si tak přejí - obdržet na českých zastupitelských úřadech v USA a v Kanadě osvědčení o českém občanství na předložení amerického/kanadského rodného listu a českého rodného listu alespoň jednoho z rodičů. Budeme vám vděčni, jestliže tuto iniciativu u vlády podpoříte. Děkujeme.

 

4) Jak jsem upozornili vládu i Stálou komisi, žádost Rady Vlády pro lidská prá-va...

... "vypracovat analýzu problému "Dvojí občanství" do poloviny roku 1995" považu-jeme za naprosté nedorozumění. Jak správně podotýká paní senátorka Moserová, "než se ev-ropské prostředí rozhýbe" bude ještě dlouho trvat. Odkazovat dnešní rodilé Čechy v zahraničí v pokročilém věku k nějakým návrhům "Analýz problému "Dvojí občanství" do poloviny roku 1995"! když od roku 1994 27 čekatelů na rovnost v této věci zemřelo, je, odpusťte ten výrok!, jen další kulišárna lidí, kteří jsou za rovnost, dodržování lidských práv vůči všem, ne-jen vůči "některým", v naší zemi odpovědni.
Navíc, jak jsme taktéž na jaře psali Vládě a odpovědný úřadům, které mají toto v ges-ci, dvojí občanství pro Čechy dnes v praxi existuje doma a všude ve světě s výjimkou dvou menšin: v USA a v Kanadě, přestože "naše právní úprava dvojí občanství neumož-ňuje". (Nedávné články Kateřiny Guluskinové v Respektu, článek poslance Karase v denících, atd.).
Pokud si ČR přeje vstoupit do EU jako země dodržující lidská práva, nemůže pone-chat nápravu této věci další pětiletce, je její povinností ji vyřešit co nejdříve (zítra už je dávno pozdě!).
Buďto ČR zjedná občanskou rovnost také pro své občany v USA a v Kanadě, ne-bo, jestli "naše právní úprava dvojí občanství vskutku neumožňuje", bude muset všech-ny Čechy doma i v zahraničí, kteří dvojím státním občanstvím disponují, uvěznit pro porušování "zákona", který dvojí občanství "neumožňuje". Třetí cesty není!

 

5) Restituce

Výrok pana senátora Šuly: "Otázka restitucí byla otázkou politické vůle a v současné době o nich již není možné hovořit." nezrcadlí přesně, co se na dnešní české a evropské politic-ké scéně děje. Historicky, ovšem, otázka restitucí dvou menšin v USA a v Kanadě nebyla ani tak otázkou "politické vůle", jako spíše specifické česko-komunistické "politické Nevůle", ba přímo "politické zvůle"!
Jak je většině členů Stálé komise známo (a Koordinační výbor Jana Sammera a další organizace již déle než deset let poukazují!), americké (a kanadské) oběti byly z možnosti dořešit své eventuální "restituce" násilně vyloučeny v době, kdy běžely tak zvané "resti-tuční lhůty". S takovouto diskriminací se ovšem nelze spokojit, zvláště pak dnes, kdy Stálá komise právě jedná například o restitucích českých občanů za majetky zanechané na Ukrajině, kdy se o své požadavky smějí hlásit bývalí českoslovenští Maďaři, Němci, nespravedlivě vy-hnaní Sudetští Němci, kdy se odškodňují oběti zavlečené do Sovětského svazu atd.! Česká re-publika má nyní před sebou kauzu "Lichtejstein", evropská rodová šlechta ožebračena a po-stižena největším znárodněním a konfiskacemi ve Střední Evropě podává další a další žaloby u českých soudů i ve Strasburku.
Přesto, vážená paní předsedkyně, ČR se dodnes protiprávně, prostiústavně a zločinně! odmítá spravedlivě vyrovnat s lidmi, kterým bývalá naměstkyně Ministra financí Libuše Be-nešová psávala dopisy: "Vaši restituci vyřídit nemůžeme, protože české občanství nemáte..."
Tito lidé ve skutečnosti a podle práva české občanství měli, ale postkomunistická "le-gislativa" je o ně, zneužitím Dohody USA/ČSR z roku 1928, násilně připravila.
Ekonomicky silná emigrace z roku 1948, protože české občanství ani nabytím americ-kého neztratila, buďto byla odškodněna nebo si své restituce (mnohdy milionové hodnoty) v dobách, kdy běžely restituční "lhůty" vyřídila.
Upírat dnes spravedlivé vyrovnání starým lidem, z nichž někteří se všech majetků dávno vzdali, jiní nemají jiné "restituce" než směšné sumy v rozmezí 200 až několik tisíc do-larů(!) je nelidské, je diskriminační, pošlapává nejzákladnější lidská práva - a zakládá mezinárodní zločin a obstrukci spravedlnosti!

 

Závěrem

Gratulujeme Stále komisi a naprosto podporujeme návrh přejmenovat se z Komise pro krajany na Stálou komisi pro Čechy v zahraničí. V lednu/únoru roku 1998 jsme navrhovali to-též...

Se srdečným pozdravem Vám, vážená paní předsedkyně, a všem členům Stálé komise, dobré vůle! zůstávám, jménem ACCGA, IAC, PZC a KJF

Vaše Jiřina Fuchsová
Plzeň/Los Angeles
jfuchs@sprynet.com

Veritas vincit!