PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Zahraničně-politická orientace, bezpečnostní priority

Po 11. září 2001 v USA a 11. březnu 2004 ve Španělsku je jednoznačně největším nebezpečím, bezprostředně přítomným a aktuálně hrozícím životům občanů ČR a stabilitě naší společnosti radikální islámský terorismus. Proto bude Konzervativní strana v co největší možné míře rozvíjet spolupráci s bezpečnostními složkami především těch zemí, které se aktivně konfrontují s islámským radikalismem: USA, Velké Británie a Izraele. Konzervativní strana bude prosazovat monitoring islámských aktivit na území ČR, jakož i prověřování, zda neupadají do islámského radikalismu. Je nezbytné zvýšit monitoring aktivit ambasád těch arabských a islámských zemí, jejichž vlády v minulosti podporovaly mezinárodní terorismus. Navrhujeme důkladně prověřovat uchazeče o azyl či pobyt na území ČR, kteří pocházejí ze zemí se zvýšenou tendencí k islámskému radikalismu. Nehodláme zmenšovat osobní svobody občanů ČR; hodláme však přísněji kontrolovat cizí státní příslušníky z problémových oblastí světa, kteří na území ČR pobývají nebo ne ně vstupují.

Jako prioritu pro efektivní zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti našeho státu budeme prosazovat personální stabilizaci bezpečnostních složek. Zasadíme se o důsledné očištění těchto složek od osob spojených s komunistickým režimem, nesplňujících podmínky lustračního zákona, zákona o utajovaných skutečnostech a osob, které neprošly bezpečnostními prověrkami. Výrazně hodláme reorganizovat zpravodajské služby ČR, především dosáhnout toho, aby se nemohly stát nástrojem vnitropolitického boje uvnitř ČR, či osobními agenturami jednotlivých ministrů vlády ČR (viz též programový text Konzervativní strany „Konsolidace právního systému a řešení kriminality a korupce").

Konzervativní strana především sleduje dlouhodobé vitální zájmy ČR, kterými jsou zachovávat a bránit stávající politický řád na území ČR. Za žádných okolností nedopustíme zničení našeho ústavního, demokratického politického systému na našem území. Tomuto cíli podřídíme veškerou politiku ČR.

Boj proti mezinárodnímu terorismu a režimům, jež jej podporovaly či podporují, je naší zahraničně-politickou a obrannou prioritou č. 1. Souhlasíme s vysláním našich jednotek do Afganistanu, Iráku či dalších zemí na Blízkém a Středním Východě, pokud je strategická situace v obranné válce Západní civilizace proti islámskému terorismu učiní nezbytným. Rozhodně odsuzujeme váhavý, polovičatý a nejistý postoj vlády ČR k obraně Západní civilizace, stejně jako i obdobný, začasté zbabělý postoj řady evropských vlád a vedení Evropské unie zejména. Na druhé straně oceňujeme a vítáme preventivní zákroky spřátelených zemí a jejich ozbrojených složek proti teroristům a jejich vůdcům všude na světě.

Konzervativní strana prosazuje zintensivnění naší účasti v NATO a zajištění našeho kvalitnějšího, odbornějšího a z bezpečnostního hlediska méně rizikového personálního zastoupení v NATO. NATO je jedním z nejefektivnějších nástrojů obrany ústavního řádu na území ČR, jakož i územní integrity ČR, proti potenciálním zahraničním nepřátelům. Proto si zasluhuje naši podporu úměrnou své významnosti a důležitosti. Žel, dosavadní socialistické vlády takovou adekvátní podporu NATO doposud neposkytly. S lítostí konstatujeme, že vlády ČR nesplnily svůj ústní závazek - slovo gentlemanů - našim spojencům v NATO, že výdaje na obranu ČR neklesnou pod 2,0 % HDP. Stávající socialistická vláda ČR naši Armádu ČR svými neuváženými rozpočtovými škrty téměř zlikvidovala. My se naopak zavazujeme k tomu, že plnou sílu Armády ČR obnovíme a výdaje na obranu zvedneme do výše 3,0 % HDP, pod které neklesnou. Podporujeme zavedení profesionální armády, avšak při zachování krátkého, leč efektivního výcviku mužů k obraně. Situace, kdy prakticky všichni občané vně armády armádě nerozumí neboť s ní neměli nikdy nic společného a naopak všichni vojáci nerozumí civilnímu životu, neboť jsou vojáky profesionálními, dlouhodobě armádu společnosti odcizuje. Takové případné vzájemné nepochopení je pak do budoucna rizikem samo o sobě. Přitom armáda je přirozenou součástí společnosti, ze společnosti vyrůstá je zde pro společnost, jak nakonec ukázalo jak její nasazení při živelných katastrofách minulých let, tak její podíl na získání mezinárodního uznání naší země díky našemu podílu na operacích NATO ve světě.

Vítáme rozšíření NATO o Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko a Bulharsko. Nadále vyzýváme všechny členské země NATO, aby stát Izrael vyzvaly ke vstupu do NATO. Okamžikem vstupu Izraele do NATO by měl zároveň vzniknout samostatný palestinský stát. Vznik jakéhokoli palestinského státu by neohrozil bezpečnost státu Izrael pouze tehdy, kdyby bezpečnost Izraele byla mezinárodně garantována prostřednictvím NATO. Tudíž přijetí státu Izrael do NATO umožní i vznik palestinského státu a cestu k trvalému míru na Blízkém východě. Stále také nevidíme žádné důvody k přijetí Ruska do NATO.

Hodláme rázně odmítat všechny socialistické a neokomunistické tendence v EU, a naopak, prosazovat konzervativní principy. Vstup ČR do EU ke dni 1. květnu 2004 je faktem. Učiníme maximum pro to, aby EU byla vnitřně svobodná, a svou politikou ke světu příznivě nakloněná transatlantické spolupráci s USA. Za svůj úkol v EU považujeme čelit primitivnímu a krátkozrakému antiamerikanismu, jakož i tendencím EU o appeasement tyranských režimů ve světě, jako je např. režim v Číně.

Konzervativní strana podporuje přátelské vztahy se všemi sousedními zeměmi; rovněž považuje za správné zrušení „od tohoto okamžiku" těch Benešových dekretů, které uplatňovaly kolektivní vinu, což nezakládá žádné majetkové nároky. Bude to důstojné, čestné a odpovědné vyrovnání se s touto částí naší minulosti.

Budeme usilovat o udržení vojenské a politické přítomnosti USA v Evropě, včetně umístění základen armády USA na území České republiky, pokud o to vláda USA požádá. Samotná přítomnost armády USA na našem území zvýší podstatně bezpečnost ČR. Lze však v takovém případě očekávat i další doprovodné dopady. Může jít o výrazný lokální ekonomický rozvoj, což dokladují reakce reprezentací těch regionů v západní Evropě, o kterých se spekulovalo, že je armáda USA opustí. Jiným takovým dopadem může například být zvýšený zájem USA o ČR a tím např. ještě silnější tlak USA na nápravu postavení řady občanů USA - Čechů, na které neměla zjevně zájem žádná z našich polistopadových reprezentací. Tím je neospravedlnitelně prodlužováno ostudné bezpráví vůči těmto našim krajanům (nemají občanství, nemohou proto volit a byli tím zcela vyloučeni z restitučních nároků). Existují i další příklady neoptimálního vztahu ČR k Čechům ve světě, ale tento je nejmarkantnější.

Konzervativní strana se bude zasazovat o utvoření transatlantické zóny volného obchodu (TAFTA) mezi Severní Amerikou a Evropou. Bude to krok k vzájemné hospodářské prosperitě, jakož i k posilování politických svazků s USA, našim nejvýznamnějším spojencem.

Podporujeme vytvoření společného, euroamerického systému protiraketové obrany a v souvislosti s výše uvedeným považujeme za vhodné, aby pasivní a případně i aktivní součásti takového systému byly umístěny na území ČR. Konzervativní strana považuje za dlouhodobě neudržitelný současný stav, kdy ČR podstatně více čerpá z bezpečnostních záruk, které jsou jí poskytnuty, než svým partnerům v NATO nabízí.

Odmítáme další posilování OSN, která je sice přínosná coby platforma mírových jednání mezi národy, ale postrádá jakoukoli legitimitu pro rozhodování, protože ve většině zúčastněných zemí vládnou více či méně nedemokratické režimy. Zástupci takových režimů pak rozhodují o tom, co ještě je a co již není v souladu s jejich pojetím mezinárodního práva, nebo o tom, co a kolik mají platit západní země, lépe řečeno jejich daňoví poplatníci, tedy i občané ČR. Zastavíme finanční příspěvky ČR těm agenturám OSN, jejichž agenda je v rozporu s programem Konzervativní strany. Odmítáme připojení ČR ke smlouvě o Mezinárodním trestním soudu, jakož i podřízenost našich občanů jeho jurisdikci.

Vyjadřujeme plnou loajalitu k naší západní civilizaci. Hodláme se plně podílet na její obraně - jak proto, že je to správné samo o sobě, tak proto, že tento postup je i aktem oprávněné a pochopitelné sebeobrany. Nemyslíme si pouze, že Západ je stejně dobrý jako jiné alternativy. Domníváme se, že je stále ještě (přes všechny své vážné nedostatky) lepší, neboť jeho plodem je svoboda - jistě ne jediný, ale v každém případě nejvyšší cíl politického řádu. Jako příklady výrazu tohoto našeho přesvědčení mohou sloužit požadavky Konzervativní strany přemístění ambasády ČR ve státě Izrael z Tel Avivu do Jeruzaléma nebo návrh navázat plné diplomatické styky s Republikou Čína na Tchajwanu.

 

Praha 6. května 2004