PODPORUJEME

 

Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Transformace zemědělství - reforma majetkových vztahů

V průběhu 50. let došlo následkem násilné kolektivizace k úplné destrukci majetkových vazeb na venkově. Ze svobodných sedláků se stali zaměstnanci družstev a státních statků plně závislí na vůli předsedů nebo ředitelů. Komunisté ze svobodných sedláků nadělali nádeníky a z lidí, kteří se zemědělstvím nikdy nezabývali, ředitele a předsedy podle stranického klíče. Po roce 1989 se na tomto stavu mnoho nezměnilo. Vlastníci zůstali v postavení zaměstnanců, v důsledku čehož jen velmi těžko mohou důsledně hájit svá práva vůči správci - který je de facto jejich nadřízeným a má za družstvo veškerá podpisová práva. Pro stabilitu venkova je klíčovou podmínkou vznik malých nezávislých farem. Tyto farmy bohužel jen těžko vzniknou bez systematické podpory, obzvláště v podmínkách dotované produkce z okolních států EU, kde jsou drobní zemědělci dobře etablovanou a nadmíru podporovanou skupinou. Konzervativní strana proto bude prosazovat:

· Důsledné uplatnění majetkových restitucí bez ohledu na finanční situaci nájemce;

· Prošetření právní návazností nově vzniklých společností na zkrachovalá družstva a státní statky - umožnění dokončení restitucí;

· Vyvození odpovědnosti za špatné hospodaření se svěřeným majetkem;

· Převod družstev na sdružení vlastníků, kde platí princip hlasování podle majetkového podílu;

· Nastavení dotačních programů tak, aby na ně dosáhli především malí producenti, rodinné a ekologické farmy hospodařící na vlastní půdě; ukončení přístupu k dotacím pro hospodařící na pronajaté půdě.

 

Ekologické zátěže

V současné době je zemědělská krajina zdevastována zbytky starých rozpadlých budov zkrachovalých zemědělských podniků, které vesměs leží na pozemcích původních vlastníků, kteří nejenže nemohou s těmito pozemky volně nakládat, ale dostávají je zpět ve stavu, který vyžaduje značné investice do sanace těchto zátěží. Aby došlo k nápravě tohoto stavu, bude Konzervativní strana prosazovat:

· Urychlenou sanaci těchto zátěží za použití státních prostředků;

· Následné důsledné trestní stíhání lidí státním zástupcem, kteří tento stav zavinili a vymáhání nákladů na sanaci škod po původci.

 

Reforma zemědělského školství

V současné době se na většině zemědělských škol připravují studenti na práci ve větších zemědělských družstvech. Je nutné, aby ze škol odcházeli lidé připraveni samostatně hospodařit. Prostředkem k reformě může být změna osnov a to tímto způsobem:

· Zaměření na schopnost dlouhodobě hospodařit s půdou;

· Zpracování projektů a ekonomických rozvah pro vlastní hospodaření;

· Zpracování projektů pro dotační programy;

· Personální oživení podporou lektorů z oblastí, kde zemědělství má tradici a je funkční, podpora externích vyučujících se zkušenostmi z životaschopných ziskových provozů (Rakousko, Anglie, Maďarsko);

· Stipendia pro studenty na zahraniční pobyty na farmách;

· Povinné další vzdělávání vyučujících.

 

Zajištění přístupu k dalšímu vzdělávání

Mnoho lidí, kteří by měli zájem začít hospodařit, nemá pro tuto činnost v důsledku přerušené kontinuity vlastnických vazeb ani zkušenosti ani vzdělání. Podpora celoživotního vzdělávání má pomoci těmto lidem v přístupu k informacím. Absolvování těchto kurzů v žádném případě nemůže být podmínkou udělování licencí k hospodaření na půdě, ale mělo by být podmínkou pro jmenování a kariérní postup učitelů na odborných školách a pracovníků ve státní správě. Konzervativní strana bude podporovat celoživotní vzdělávání tímto způsobem:

· Překlady a tvorba příruček pro chovatele a pěstitele placených MZe a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;

· Kurzy a semináře pořádané MZe pro veřejnost;

· Celoživotní vzdělávání povinné pro vyučující a státní úředníky.

 

Hygienické normy pro produkci

V současné době platí velmi přísné hygienické normy pro veškerou produkci potravin a to pro producenty, kteří zásobují velké sítě super- a hypermarketů i pro ty, kteří prodávají pouze zemědělské přebytky v nejbližším okolí. Hygienické a technologické požadavky na provozy malých producentů musí být úměrné jejich ekonomickým možnostem a také potenciálnímu vlivu na zdraví populace. Konzervativní strana bude prosazovat:

· Pro producenty, kteří zaměstnávají pouze členy rodiny nebo nemají více než 10 zaměstnanců, nebudou závazné technologické normy, ale pouze zdravotní nezávadnost konečného produktu. To umožní prodej a zachování místních specialit.

 

Pomoc při vzniku malých soukromých farem

Lidé po generace hospodařící na vlastní půdě jsou základem stabilního venkova. Tato vrstva zde v současné době téměř neexistuje, neboť byla systematicky likvidována, a je nutno ji obnovit. Konzervativní strana bude prosazovat:

· Dlouhodobé úvěry pro drobné zemědělce na ekonomicky zdůvodněné projekty od MZe a obcí;

· Dotační programy musí být nastaveny tak, aby pomohly dosáhnout drobným farmářům na nezbytné investice;

· Dotaci je možno vyplatit pouze vlastníkům půdy, nikoliv nájemcům;

· Pevně stanovený termín vyplácení dotací ze strany státu;

· Podpora produkce s vysokou přidanou hodnotou a značným podílem ruční práce;

· Podpora údržby krajiny.

 

Podpora prodeje produktů od lokálních producentů

Konzervativní strana považuje za rozumné podporovat lokální pěstitele a chovatele a následné lokální zpracovatele a upřednostňovat distribuci jejich zemědělských produktů co nejblíže místu jejich vzniku. Za tímto účelem bude Konzervativní strana podporovat:

· Obcemi udržovaná a provozovaná tržiště pro stálou i sezónní produkci místních producentů.

 

Třeštice, srpen 2005

Brno, 1. dubna 2006