PODPORUJEME

Den pro rodinu 2022 - již v sobotu 10. září!


Kateřïna Daczická do Senátu!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Doktrína hradu

Konzervativní strana tradičně trvá na právu bezúhonných a způsobilých občanů vlastnit střelné zbraně. Jde o základní lidské právo, které prakticky chrání elementární lidské právo na život. Střelné zbraně v rukou bezúhonných občanů jsou nástrojem jejich sebeobrany, jakož i obrany jejich rodin. Bezpečnost jednotlivých občanů nemůže být plně dosažena pouze prostřednictvím ozbrojených složek státu, nýbrž vždy jen prostřednictvím jejich spolupráce s bezúhonnými občany. Bezúhonný občan proto nesmí být nikdy ze strany státu nahlížen jako potenciální zločinec, nýbrž vždy jen jako aktuální spojenec. Aby toto naše dlouhodobé přesvědčení nabylo konkrétní podoby, předkládá Konzervativní strana následující návrh zavádějící tzv. Doktrínu hradu. Uvedení Doktríny hradu do praxe by znamenalo na jedné straně spravedlivé upřednostnění obránce před útočníkem alespoň ve zcela nezpochybnitelném případě, kdy útočník neoprávněně vniknul do cizího obydlí, na straně druhé by se pak jednalo o významný příspěvek k prevenci některých druhů závažné trestné činnosti.

Autorem návrhu je LEX o.s., sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Konzervativní strana tento návrh přebírá se souhlasem LEX o.s..

 

Obecná část

Obranu obydlí řeší v současné době trestní zákoník č.40/2009, podle §29 - nutná obrana. Tato právní úprava však obránci poskytuje nedostatečnou ochranu a téměř nulovou právní jistotu. Obránce je často podrobován de facto presumpci viny - jeho jednání bývá jasně prokázáno, navíc jej zpravidla sám přiznává. To bývá považováno za dostatečný důvod k jeho obvinění, vzetí do vazby, popřípadě i odsouzení, a dokazování okolností nutné obrany bývá přesunuto na stranu obhajoby. Navíc i v přítomnosti důkazů o předchozím napadení útočníkem může být obránce obviněn, popřípadě odsouzen, pokud se státnímu zástupci či soudci bude jeho obrana zdát zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Formulace „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku" se tedy sice zdá být velmi benevolentní, ve skutečnosti je však obránce zcela vydán do rukou státního zástupce, popřípadě soudce. Zda budou či nebudou obranu považovat za zcela zjevně nepřiměřenou, totiž v posledku závisí pouze na jejich uvážení. Jelikož obránce nemá žádnou možnost předvídat, jak se který státní zástupce či soudce bude na celou věc dívat, zůstává mu tak jediná „právní jistota" - že rozhodne-li se bránit, riskuje tím velké problémy.

Novela zákona je navržena tak, aby alespoň v případě obrany ve vlastním obydlí dala občanu právní jistotu tím, že objektivně definuje podmínky legální obrany pomocí zřejmé a nezpochybnitelné meze, kterou je prostor uvnitř hranic obydlí. Tím má zamezit jeho bezdůvodnému obvinění a vzetí do vazby „jen tak pro jistotu". Tento návrh vylučuje jakoukoli nepřiměřenost obrany, pokud existují důkazy o nedovoleném vniknutí do obydlí. Nijak neomezuje možnost orgánů činných v trestním řízení událost vyšetřovat a případně jednat dle zákona, zjistí-li se, že nebyly splněny podmínky dané tímto návrhem zákona; návrh pouze zamezuje obvinění obránce, pokud podmínky dané tímto návrhem splněny byly.

 

Zvláštní část

§29 - Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

(3) Odstavec (2) nelze uplatnit, je-li obrana vedena vůči osobě, která bez dovolení a neoprávněně vnikla do cizího obydlí.

 

Obydlí - ve smyslu Tr. Z. § 133. Vniknutí na pozemek kolem domu, byť i oplocený, není považováno za vniknutí do obydlí.

Vniknutí bez dovolení - bez svolení osoby, která je oprávněna obydlí užívat. Nelze aplikovat na případy obrany proti osobě, která byla do obydlí pozvána; o „vniknutí bez dovolení" se jedná pouze v případě, že přítomnost narušitele byla neoprávněná už od samého počátku.

Neoprávněně - nelze aplikovat vůči osobám, které mají zákonné oprávnění vniknout do cizího obydlí (policisté, hasiči).

Cizí obydlí - taktéž nelze aplikovat vůči osobě, která se snaží vniknout do obydlí, které je oprávněna užívat, ale je jí bráněno ve vstupu (manžel, spolubydlící atd.)

 

Ratifikováno Sněmem Konzervativní strany v Praze 29. března 2014.