PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Střednědobý program

Odvahou ke svobodě; tradicí k prosperitě

 

Tento Střednědobý program Konzervativní strany rozvíjí politický Program Konzervativní strany. Je složen z jednotlivých částí, jak je postupně zpracovávají odborné komise Konzervativní strany, a je tedy průběžně doplňován. Ke všem zpracovaným tématům jsou k disposici podrobnější materiály, na které se v textu odvoláváme.

 

1. Veřejné finance

13 let po sametové revoluci vidíme důsledky polovičatého vypořádání se s komunistickou minulostí a socialistickou mentalitou. Stát umožnil prohospodaření ohromných prostředků a masivní daňové úniky. Dochází k ohromnému nárůstu mandatorních – tedy zákonem stanovených – výdajů státního rozpočtu, k nezahájení důchodové reformy a k ohromnému, stále se zvyšujícímu zadlužení státu. Aby se tento nadále neúnosný stav změnil, bude Konzervativní strana prosazovat:

 

1)  Změnu zákonů pro podstatné snížení mandatorních výdajů státu, tedy zejména sociální dávky všech druhů vyplácet pouze adresně, skutečně sociálně potřebným, za stanovení jasných a nezneužitelných podmínek; jako jednu z těchto podmínek k jejich přidělení ověřovat nejen příjmy, ale i majetek.

 

2)  Redukci počtu státních úředníků všech úrovní s cílem snížit podstatně výdaje na státní správu:

a)  redukcí ministerstev z 15 na 10 (výčet viz text „Plán konsolidace veřejných financí v ČR“);

b)  přehodnocením nezbytnosti stávajících státních úřadů a institucí a podstatným snížením počtů zaměstnanců zbylých ministerstev a úřadů s tím, že 50 % ušetřených mzdových prostředků bude rezervováno pro zvýšení platů.

 

3)  Přísné a spravedlivé nastavení kritérií veřejných soutěží na státní zakázky, dodržování těchto kritérií v soutěžích i při samotné realizaci a posílení kontrolních funkcí NKÚ včetně možnosti ukládání sankcí. Uzákonění, že musí být také zveřejněna smlouva na provedení veřejné zakázky a zhotovitel s tímto musí souhlasit jako s podmínkou účasti ve výběrovém řízení.

 

4)  Zavedení plateb studentů za vysokoškolské studium s podporou studentských půjček pro plné finanční pokrytí nákladů na vysokoškolské studium (prospěchová stipendia jako motivace k nadprůměrným studijním výsledkům musí být posílena).

 

5)  Přísné oddělení státního rozpočtu, sociálního a zdravotního pojištění a postupné nastolení stavu, že sociální pojištění musí plně pokrýt základní důchody a sociální síť státu a zdravotní pojištění musí pokrýt jasně definované náklady na zdravotní péči s tím, že do zdravotnictví poplynou i výnosy spotřební daně za alkohol a za cigarety a že levnější výkony i péči a služby nesouvisející přímo se zdravotními výkony bude hradit pacient, až na občany starší 70 let a ty, kterým je přiznán plný invalidní důchod. Nejdříve však provést nastavení parametrů zdravotní péče a audit hospodaření zdravotnických zařízení, včetně posouzení jejich potřebnosti.

 

6)  Důsledné použití výnosů z privatizace zbývajících státních majetků na:

a)  umořování státního dluhu;

b)  odstraňování starých ekologických zátěží;

c)  dotace přechodu na nový penzijní systém.

 

7)  Změnu všech daňových zákonů s cílem posílit výkonnost a konkurenceschopnost ekonomiky, umožnit širokým vrstvám obyvatelstva více rozhodovat o užití svých příjmů, zvyšovat životní úroveň, úspory, investice a uchovat poctivě nabytý majetek pro dědice nebo obdarované:

a)  daň z příjmů fyzických osob – 15 %, s tím, že příjmy do 12000,- Kč měsíčně (144 000,- Kč ročně) jsou od daně osvobozeny; před zdaněním se též odečtou všechna ze zákona povinná pojištění (zdravotní, nemocenské, sociální) a zákonem stanovené odečitatelné položky;

b)  daň ze zisku právnických osob – 15 %;

c)  DPH za služby – 5-7 %;

d)  DPH za potraviny a zboží – 15-17 %;

e)  darovací daň – 0 %;

f)  daň z nemovitosti – v současné výši jako příjem obcí;

g)  daň z převodu nemovitostí – 0 %;

h)  daň z úroků a dividend – 0 %;

i)  spotřební daň z pohonných hmot – stávající nebo nižší, s důsledným použitím pro silniční síť ČR;

j)  spotřební daň z cigaret – 1 Kč/ ks;

k)  spotřební daň z alkoholu – podle současného (2003) návrhu Ministerstva financí;

l)  silniční daň – ve stávající výši s důsledným použitím pro silniční síť ČR.

 

8)  Důsledné uplatnění stávajících zákonů tak, aby byly postiženy hospodářské přečiny a trestné činy a majetky těmito činy získané byly zkonfiskovány a znovu zprivatizovány;

 

9)  Přijetí ústavního zákona, dle kterého by bylo nutné pro zvýšení jakékoli daně nebo pro zavedení daně nové získat v zákonodárných sborech kvalifikovanou (nad 3/5) většinu, zatímco pro snížení nebo zrušení jakékoli daně by postačovala většina prostá (nad 1/2);

 

10)  Při prosazení současné vládní „reformy veřejných financí” navrácení řady podstatných opatření do původního stavu, zejména ve zdanění živností, případně provedení úprav dle bodů a) – m).

 

S navrhovanými změnami také zrušit všechny výjimky a daňová zvýhodnění, které vedou zase jen k obcházení a korupci. Zároveň zpřísnit trestní sazby za daňové podvody. Pro podporu rychlého a efektivního vymáhání daňových nedoplatků posílit exekuční oddělení finančních úřadů. Veškeré daňové povinnosti, které plní zaměstnavatel za zaměstnance, převést na zaměstnance.

Ve všech případech se politika snižování daní ve středně a dlouhodobé perspektivě osvědčila. Jsme plně přesvědčeni, že navržená opatření, výše daní (včetně sankcí za daňové podvody) povedou i v České republice k vyšší daňové výtěžnosti, k vyšší výkonnosti ekonomiky i ke zvýšení životní úrovně, sociálních jistot a kvality života a to pro všechny vrstvy obyvatelstva (podrobněji – viz text „Plán konsolidace veřejných financí v ČR“).

 

2. Reforma penzijního systému

Konzervativní strana vychází ze všeobecného poznání a souhlasu, že současný penzijní systém je nezbytné reformovat a že tato reforma musí mít podporu napříč společností i politickým spektrem. Konzervativní strana navrhuje reformu penzijního systému, která spěje k systému založeném na vícezdrojovém financování penzí. První zdroj (pilíř) vidíme v pokračujícím, ale minimalizovaném, státním průběžném financování, druhý zdroj (pilíř) shledáváme v povinném spoření do státního důchodového fondu, alternativně do některého z omezeného počtu soukromě spravovaných fondů, a konečně za třetí zdroj (pilíř) považujeme již dnes existující plně komerční dobrovolné penzijní připojištění. Navrhovaný systém je bezpečnější, dává občanům větší svobodu rozhodovat o svém zabezpečení, je do budoucna finančně stabilnější a umožňuje vyšší důchody, než systém současný.

K provedení reformy, směřující k takovému systému, navrhuje Konzervativní strana následující kroky:

1.  Převedení veškerých mzdových nákladů zaměstnavatelů přímo do hrubé mzdy zaměstnanců.

 

2.  Udržení průběžně financovaného státního pilíře (dále jen 1. pilíř), z kterého poplyne garantovaný minimální důchod stejný pro všechny občany. Do 1. pilíře směřovat asi 5% z hrubých mezd (počítáno ze základu již po úpravě – viz bod 1), v případě občanů ve věku 55 let a starších asi 15% z hrubých mezd.

 

3.  Do 1. pilíře směřovat veškeré volné zdroje (z privatizace apod.), neboť odtud bude samotná reforma fakticky financována.

 

4.  Pro výplatu penze z 1. pilíře stanovit podmínky obdobné jako jsou zakotveny v dnešním systému (důchodový věk, odpracované roky). Zachovat zohlednění počtu dětí u žen.

 

5.  Z 1. pilíře garantovat:

a)  současným důchodcům jejich stávající penze;

b)  občanům ve věku 55 let a starším penze vypočtené podle stávajícího systému;

c)  občanům ve věku mezi 30 a 55 lety garantovat penzi odpovídající již odpracovaným rokům;

d)  občanům ve věku 30 let a mladším minimální penzi ve výši asi 2 700,- Kč měsíčně.

 

6.  Zřídit státní sociální pojišťovnu, fungující na principu individuálních účtů, buďto pomyslných (NDC), ale raději skutečných s technickými rezervami. Do této pojišťovny směrovat u všech občanů do 55 let asi 10% z hrubých mezd, v případě občanů ve věku 55 let a starších 0%. Tento odvod však realizovat pouze do pětinásobku průměrné mzdy. Tyto prostředky budou na účtech zhodnocovány v souladu s ekonomickým výkonem státu. Navíc stát poskytne ženám za každé narozené dítě pravidelný příspěvek na pojistný účet ve výši 1% z hrubé mzdy.

 

7.  Umožnit vznik několika málo konkurenčních soukromě spravovaných penzijních fondů a přísně je kontrolovat. Přizpůsobit právní rámec s důrazem na sankce, uzákonit přísné podmínky pro investování volných prostředků zejména s ohledem na bezpečnost, rentabilitu, likviditu a diverzifikaci. Do těchto fondů alternativně směřovat v bodu 6 zmíněných 10% z hrubých mezd (shora omezených pětinásobkem jak bylo zmíněno) – podle rozhodnutí každého občana. Samozřejmě též umožnit občanům přechod mezi fondy včetně návratu k státní sociální pojišťovně.

 

8.  Ze státní sociální pojišťovny a soukromě spravovaných penzijních fondů vyplácet následně zhodnocené doživotní příspěvkově definované penze vypočtené prostřednictvím pojistně matematických principů.

 

9.  Zcela respektovat současnou možnost dobrovolného komerčního penzijního připojištění.

 

Konzervativní strana si je přitom vědoma, že velké množství podstatných údajů, na nichž je nezbytné konkrétní reformní kroky a jejich míru založit, nemá k disposici – stejně jako prostředky k detailnímu zpracování reformy. Jsme však přesvědčeni, že předložený návrh je zcela relevantní a předstupujeme s ním s plnou vážností před veřejnost (podrobněji – viz text „Reforma penzijního systému – východiska, cíle, principy“).

 

 

3. Právní systém, kriminalita a korupce

Jakákoliv diskuse o boji s organizovaným zločinem, kriminalitou a korupcí postrádá smysl, pokud se nepřeruší kontinuita s právním řádem totalitního státu.

Samotná problematika systémového řešení boje proti kriminalitě, korupci a organizovanému zločinu se dotýká celého právního odvětví. Upozorňujeme, že tento materiál se nezabývá vlastní reformou justice, s tím související problematikou vězeňství ani nerozvádí základní teze do přílišných podrobností. Vlastní přístup k řešení shora uvedených problémů můžeme rozdělit do následujících okruhů:

a1)  změna hmotně právní úpravy;

a2)  změna procesně právní úpravy;

b)  politická podpora v boji proti korupci, kriminalitě a organizovanému zločinu;

c)  změna v personální politice vybraných institucí;

d)  právní vzdělávání;

e)  prevence.

Současně je třeba upozornit na fakt, že problematiku boje proti korupci, kriminalitě a organizovanému zločinu je velmi obtížné oddělit od celkové změny právního systému České republiky.

 

ad a1)  Změna trestních hmotně právních předpisů

V důsledku dohod komunistické moci s vůdci sametové revoluce před a po 17. listopadu 1989 nedošlo dosud k přerušení kontinuity práva s komunistickým režimem.

Zásadně odmítáme, aby dále pokračovala práce na rekodifikaci nového trestního zákona, neboť navrhujeme zcela jiný přístup, tj.:

1)  Přerušit kontinuitu s komunistickým trestním zákoníkem z r. 1961 tím, že se převezme platná úprava ze sousední vyspělé země s obdobnou právní kulturou s ohledem na středoevropskou tradici. Znamená to skutečně převzít celý osvědčený přeložený zákon a nevypouštět ustanovení, která se zdají momentálně nadbytečná.

2)  Následně zapracovat program „dvakrát a dost“ pro vybranou skupinu závažných trestných činů.

3)  Zavést princip nulové tolerance k drobné kriminalitě.

4)  Dlouhodobě apelovat a argumentovat pro prosazení trestu smrti v podrobně odůvodněných zvláště závažných případech trestné činnosti. Alternativou pro tuto skupinu vybraných trestných činů může být zapracování a výslovné stanovení doživotních trestů bez možnosti prominutí zbytku trestu do nového trestního zákoníku.

5)  Zvýšit podstatným způsobem trestní sazbu pro veřejné činitele za spáchání úmyslného trestného činu souvisejícího s výkonem funkce veřejného činitele, bez možností prominutí zbytku trestu. Za prokázanou spolupráci s organizovaným zločinem stanovit pro veřejné činitele doživotní tresty.

 

ad a2)  Změna trestních procesně právních předpisů

Celková změna trestních procesně právních předpisů musí následovat po zásadní změně uvedené v bodu a1) této části materiálu. Cílem změny trestních procesně právních předpisů musí být podstatné zjednodušení trestního procesu. V důsledku novel se podařilo urychlit stíhání drobné kriminality. Tyto úspěchy se prozatím nedostavují při stíhání závažné hospodářské trestné činnosti. Metodou pro změnu trestních procesně právních předpisů musí být porovnání stávajících úprav v okolních zemích za současné provázanosti na již nově přijatý trestní zákoník. Nadále je nepřijatelné, aby oběť trestného činu působila v roli diváka bez možnosti odvolání proti nepřiměřeně nízkým trestům pachatelům.

 

ad b)    Politická podpora v boji proti korupci, kriminalitě a organizovanému zločinu

V přístupu k organizovanému zločinu je třeba zaujmout zásadní postoj v hodnocení událostí 17. listopadu 1989. Toto předání moci, připravené a řízené velmi pravděpodobně mimo území našeho státu za aktivní účasti nomenklatury KSČ a příslušníků StB, mělo za cíl postavit do čela státu skupinu lidí, která nebude ochotna a schopna položit základy k budování kvalitní veřejné správy typu západních demokracií. Tím došlo bezprostředně po pádu totalitních režimů v Evropě k vytvoření vhodných podmínek k etablování organizovaného zločinu ze SSSR a jeho nástupnických států a jeho dalšímu postupu do Evropy.

 

Z tohoto důvodu Konzervativní strana navrhuje následující systémová opatření:

1)  Do Zákona o ochraně utajovaných skutečností zapracovat události ze 17. listopadu 1989 jako bezpečností riziko, neboť ustupující komunistický režim předal moc zejména těm příslušníkům opozice, které si sám vychoval.

2)  Prosadit přijetí Zákona o zpravodajské amnestii k datu prvních svobodných voleb v roce 1990. Působením tohoto zákona by se mohly odkrýt dosud netušené vazby protagonistů „sametu“ na komunistické špičky a východoevropské, především ruské tajné služby. Obecně lze předpokládat, že by takto došlo k oslabení ruského vlivu, který je v současné době směřován do exportu organizovaného zločinu a který by se tak nemohl opírat o vydíratelné osoby z minulého režimu, kompromitované spoluprací s bývalými východoevropskými tajnými službami.

Předchozí body mají praktickou oporu v Německu po II. světové válce a po zhroucení komunismu ve východní Evropě zejména v Polsku, které přijalo zákon o zpravodajské amnestii před několika lety. Problematiku sjednocení Německa a prevenci před komunistickou infiltrací z bývalé komunistické části země řeší „Zákon o bezpečnostní prověrce Spolku“ speciálním ustanovením, které se nazývá „bezpečnostní riziko ze sjednocení“.

3)  Odtajnit a zpřístupnit poznatkové fondy především bývalé 1. správy StB a Zpravodajské služby Generálního štábu ČSLA ve vztahu k těm silám, které převzaly v roce 1989 od ÚV KSČ politickou moc, tedy především agenturní sítě komunistické rozvědky uvnitř a především ve vedení Charty 77, včetně tzv. Z nebo F fondů.

4)  Předchozí bod navrhuje Konzervativní strana provést tak, aby došlo k vyčlenění všech archivů, vedených bezpečnostními složkami komunistického režimu k 31. 12. 1989, do nově zřízené samostatné instituce, která by tyto archivní fondy spravovala. K obdobnému kroku došlo v Německu po zhroucení komunismu, kde byl zřízen tzv. „Gauckův úřad“.

5)  Podstatně zpřísnit posuzování a důsledně postihovat propagaci a projevy totalitních ideologií, tedy nacismu a komunismu a projevy náboženské a rasové netolerance, např. antisemitismu, radikálního islámského fundamentalismu, nebo nesnášenlivosti vůči Romům.

6)  Rozpustit všechny zpravodajské služby a tyto vybudovat znovu podle nejpřísnějších standardů NATO.

7)  Zrušit Národně bezpečnostní úřad, neboť supluje jeden typ zpravodajské činnosti, a veškerou agendou spojenou s prováděním bezpečnostních prověrek podle zákona svěřit kontrarozvědné instituci.

 

ad c)    Změna v personální politice vybraných institucí

Důsledky absence standardů personální práce se projevují zejména nyní, kdy se na vedoucích místech státních institucí opět objevují osvědčené komunistické kádry. Proto je nutné:

1)  Převzít kompletní know-how personální práce pro Policii ČR od sousední vyspělé země a to „na klíč“.

2)  Přehodnotit formu psychologických testů pro výběr justičních čekatelů, které organizuje ministerstvo spravedlnosti ČR, neboť tyto testy jsou používány nevhodným a mnohdy neodborným způsobem.

3)  Převzít kompletní know-how personální práce pro zpravodajské služby ČR od spřátelené vyspělé země a to „na klíč“ bez jakékoliv možnosti pozměňování vzhledem k našemu prostředí.

 

ad d)    Právní vzdělávání

Změny uvedené v předchozích bodech se neobejdou bez podpory a změny vzdělávacího systému. K tomu navrhuje Konzervativní strana tyto potřebné kroky:

1)  Zrušit Ústav Státu a práva AV ČR, místo něj zřídit Ústav pro srovnávací právo, s náplní systematicky porovnávat a zkoumat jednotlivé úpravy v dalších zemích.

2)  Prosadit celostátní unifikovaný test pro přijímací řízení pro všechny právnické fakulty v ČR a to tzv. LSAT test (law school admissions test), který se používá od roku 1946 na všech právnických fakultách v  USA. Tyto testy na rozdíl stávajících testů na právnické fakulty v ČR nejsou postaveny na encyklopedických znalostech.

3)  Uzákonit povinnost všech učitelů na všech stupních policejních škol projít bezpečnostními prověrkami.

 

ad e) Prevence

Významnou úlohu v boji proti kriminalitě, korupci a organizovanému zločinu přikládáme prevenci. V jejím rámci bude Konzervativní strana prosazovat:

1)  Přijetí zákona o povinných majetkových přiznáních pro určité skupiny osob (státní zaměstnanci, poslanci, senátoři, ústavní činitelé).

2)  Veškeré možnosti preventivních kroků v souvislosti s dětmi a mládeží. Předně:

i)  Podporovat tradiční rodinu, neboť zejména ona je místem, kde se budoucí občan učí všem potřebným ctnostem.

ii)  Začlenit vhodné učivo (např. základy práva a právního pořádku, etika,…) do osnov základních a středních škol.

iii)  Podporovat spolky a společenství věnující se systematicky práci s mládeží (např. Junák, Skaut, atd.) a činnosti (sportovní, kulturní,…), v nichž je mládež zapojena aktivně.

 

Závěr

Výše uvedené kroky se vzájemně podmiňují a doplňují. Výsledek se nedostaví hned, avšak uvnitř institucí bude nastaven systém. Touto změnou musí postupně projít celý stát. Domníváme se, že je již nezbytné ukončit dobu „novely“ předchozích „novel“ a stávající postkomunistický právní řád se musí začít systematicky měnit a to včetně nového obsahu institucí (podrobněji – viz text „Konsolidace právního systému a řešení kriminality a korupce“).

 

4. Zahraničně-politická orientace

Po 11. září 2001 v USA a 11. březnu 2004 ve Španělsku je jednoznačně největším nebezpečím radikální islámský terorismus. Proto bude Konzervativní strana v co největší možné míře rozvíjet spolupráci s bezpečnostními složkami především těch zemí, které se aktivně konfrontují s islámským radikalismem: USA, Velké Británie a Izraele.

Jako prioritu pro efektivní zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti našeho státu budeme prosazovat personální stabilizaci bezpečnostních složek. Zasadíme se o důsledné očištění těchto složek od osob spojených s komunistickým režimem, nesplňujících podmínky lustračního zákona, zákona o utajovaných skutečnostech a osob, které neprošly bezpečnostními prověrkami.

Konzervativní strana především sleduje dlouhodobé vitální zájmy ČR, kterými jsou zachovávat a bránit stávající politický řád na území ČR. Za žádných okolností nedopustíme zničení našeho ústavního, demokratického politického systému na našem území. Tomuto cíli podřídíme veškerou politiku ČR.

Boj proti mezinárodnímu terorismu a režimům, jež jej podporovaly či podporují, je naší zahraničně-politickou a obrannou prioritou č. 1. Souhlasíme s vysláním našich jednotek do Afganistanu, Iráku či dalších zemí na Blízkém a Středním Východě, pokud je strategická situace v obranné válce Západní civilizace proti islámskému terorismu učiní nezbytným.

Konzervativní strana prosazuje zintensivnění naší účasti v NATO a zajištění našeho kvalitnějšího, odbornějšího a z bezpečnostního hlediska méně rizikového personálního zastoupení v NATO. NATO je jedním z nejefektivnějších nástrojů obrany ústavního řádu na území ČR, jakož i územní integrity ČR, proti potenciálním zahraničním nepřátelům. Proto si zasluhuje naši podporu úměrnou své významnosti a důležitosti. Žel, dosavadní socialistické vlády takovou adekvátní podporu NATO doposud neposkytly. S lítostí konstatujeme, že vlády ČR nesplnily svůj ústní závazek – slovo gentlemanů – našim spojencům v NATO, že výdaje na obranu ČR neklesnou pod 2,0 % HDP. Stávající socialistická vláda ČR naši Armádu ČR svými neuváženými rozpočtovými škrty téměř zlikvidovala. My se naopak zavazujeme k tomu, že plnou sílu Armády ČR obnovíme a výdaje na obranu zvedneme do výše 3,0 % HDP, pod které neklesnou.

Vítáme rozšíření NATO o Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko a Bulharsko. Nadále vyzýváme všechny členské země NATO, aby stát Izrael vyzvaly ke vstupu do NATO. Okamžikem vstupu Izraele do NATO by měl zároveň vzniknout samostatný palestinský stát. Nevidíme žádné důvody k přijetí Ruska do NATO.

Hodláme rázně odmítat všechny socialistické a neokomunistické tendence v EU, a naopak, prosazovat konzervativní principy. Vstup ČR do EU ke dni 1. květnu 2004 je faktem. Učiníme maximum pro to, aby EU byla vnitřně svobodná, a svou politikou ke světu příznivě nakloněná transatlantické spolupráci s USA. Za svůj úkol v EU považujeme čelit primitivnímu a krátkozrakému antiamerikanismu, jakož i tendencím EU o appeasement tyranských režimů ve světě, jako je např. režim v Číně.

Konzervativní strana podporuje přátelské vztahy se všemi sousedními zeměmi; rovněž považuje za správné zrušení „od tohoto okamžiku“ těch Benešových dekretů, které uplatňovaly kolektivní vinu, což nezakládá žádné majetkové nároky. Bude to důstojné, čestné a odpovědné vyrovnání se s touto částí naší minulosti.

Budeme usilovat o udržení vojenské a politické přítomnosti USA v Evropě, včetně umístění základen armády USA na území České republiky, pokud o to vláda USA požádá. Samotná přítomnost armády USA na našem území zvýší podstatně bezpečnost ČR.

Konzervativní strana se bude zasazovat o utvoření transatlantické zóny volného obchodu (TAFTA) mezi Severní Amerikou a Evropou. Bude to krok k vzájemné hospodářské prosperitě, jakož i k posilování politických svazků s USA, našim nejvýznamnějším spojencem.

Podporujeme vytvoření společného, euroamerického systému protiraketové obrany a v souvislosti s výše uvedeným považujeme za vhodné, aby pasivní a případně i aktivní součásti takového systému byly umístěny na území ČR.

Odmítáme další posilování OSN, která je sice přínosná coby platforma mírových jednání mezi národy, ale postrádá jakoukoli legitimitu pro rozhodování, protože ve většině zúčastněných zemí vládnou více či méně nedemokratické režimy. Zastavíme finanční příspěvky ČR těm agenturám OSN, jejichž agenda je v rozporu s programem Konzervativní strany. Odmítáme připojení ČR ke smlouvě o Mezinárodním trestním soudu, jakož i podřízenost našich občanů jeho jurisdikci.

Vyjadřujeme plnou loajalitu k naší západní civilizaci. Hodláme se plně podílet na její obraně – jak proto, že je to správné samo o sobě, tak proto, že tento postup je i aktem oprávněné a pochopitelné sebeobrany. (Podrobněji – viz text „Zahraničně-politická orientace, bezpečnostní priority“.)

 

5. Transformace zemědělství – reforma majetkových vztahů

V průběhu 50. let došlo následkem násilné kolektivizace k úplné destrukci majetkových vazeb na venkově. Komunisté ze svobodných sedláků nadělali nádeníky a z lidí, kteří se zemědělstvím nikdy nezabývali, ředitele a předsedy podle stranického klíče. Po roce 1989 se na tomto stavu mnoho nezměnilo. Pro stabilitu venkova je klíčovou podmínkou vznik malých nezávislých farem. Tyto farmy bohužel jen těžko vzniknou bez systematické podpory. Konzervativní strana proto bude prosazovat:

·  Důsledné uplatnění majetkových restitucí bez ohledu na finanční situaci nájemce;

·  Prošetření právní návazností nově vzniklých společností na zkrachovalá družstva a státní statky – umožnění dokončení restitucí;

·  Vyvození odpovědnosti za špatné hospodaření se svěřeným majetkem;

·  Převod družstev na sdružení vlastníků, kde platí princip hlasování podle majetkového podílu;

·  Nastavení dotačních programů tak, aby na ně dosáhli především malí producenti, rodinné a ekologické farmy hospodařící na vlastní půdě; ukončení přístupu k dotacím pro hospodařící na pronajaté půdě.

 

Ekologické zátěže

V současné době je zemědělská krajina zdevastována zbytky starých rozpadlých budov zkrachovalých zemědělských podniků, které vesměs leží na pozemcích původních vlastníků, kteří nejenže nemohou s těmito pozemky volně nakládat, ale dostávají je zpět ve stavu, který vyžaduje značné investice do sanace těchto zátěží. Aby došlo k nápravě tohoto stavu, bude Konzervativní strana prosazovat:

·  Urychlenou sanaci těchto zátěží za použití státních prostředků;

·  Následné důsledné trestní stíhání lidí státním zástupcem, kteří tento stav zavinili a vymáhání nákladů na sanaci škod po původci.

 

Reforma zemědělského školství

Prostředkem k reformě může být změna osnov a to tímto způsobem:

·  Zaměření na schopnost dlouhodobě hospodařit s půdou;

·  Zpracování projektů a ekonomických rozvah pro vlastní hospodaření;

·  Zpracování projektů pro dotační programy;

·  Personální oživení podporou lektorů z oblastí, kde zemědělství má tradici a je funkční, podpora externích vyučujících se zkušenostmi z životaschopných ziskových provozů (Rakousko, Anglie, Maďarsko);

·  Stipendia pro studenty na zahraniční pobyty na farmách;

·  Povinné další vzdělávání vyučujících.

 

Zajištění přístupu k dalšímu vzdělávání

Konzervativní strana bude podporovat celoživotní vzdělávání tímto způsobem:

·  Překlady a tvorba příruček pro chovatele a pěstitele placených MZe a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;

·  Kurzy a semináře pořádané MZe pro veřejnost;

·  Celoživotní vzdělávání povinné pro vyučující a státní úředníky.

 

Hygienické normy pro produkci

Konzervativní strana bude prosazovat:

·  Pro producenty, kteří zaměstnávají pouze členy rodiny nebo nemají více než 10 zaměstnanců, nebudou závazné technologické normy, ale pouze zdravotní nezávadnost konečného produktu. To umožní prodej a zachování místních specialit.

 

Pomoc při vzniku malých soukromých farem

Konzervativní strana bude prosazovat:

·  Dlouhodobé úvěry pro drobné zemědělce na ekonomicky zdůvodněné projekty od MZe a obcí;

·  Dotační programy musí být nastaveny tak, aby pomohly dosáhnout drobným farmářům na nezbytné investice;

·  Dotaci je možno vyplatit pouze vlastníkům půdy, nikoliv nájemcům;

·  Pevně stanovený termín vyplácení dotací ze strany státu;

·  Podpora produkce s vysokou přidanou hodnotou a značným podílem ruční práce;

·  Podpora údržby krajiny.

 

Podpora prodeje produktů od lokálních producentů

Konzervativní strana bude podporovat:

·  Obcemi udržovaná a provozovaná tržiště pro stálou i sezónní produkci místních producentů.

 

Podrobněji – viz text „Transformace zemědělství – reforma majetkových vztahů“.

 

Vypracováno v listopadu 2005.

Aktualizováno 17.10.2020.