PODPORUJEME

Pochod pro život 2023 - již 15. dubna!


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Program Konzervativní strany

– s konzervatizmem ke svobodě, spravedlnosti, slušnosti a prosperitě

Tvrdíme, že totalitarismy 20. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim, stejně jako proti islámskému fundamentalismu a terorismu, až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního řádu, který přesahuje každého z nás. Pravdy, které zastáváme, jsme zdědili z moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků.

Česká republika má po mnoha letech od sametové revoluce formální znaky demokratického státu. Demokratickým státem v pravém smyslu slova však stále není. Dnešní politické a hospodářské špičky, často vzešlé z bývalé mocenské nomenklatury a StB, nejsou povětšině demokraty uznávajícími morální zásady, psané právo ani nepsaná pravidla fair play. Odmítáme, aby tuto zemi nadále ovládali, protože zneužili důvěry svých spoluobčanů z počátku 90. let a s mocí, kterou touto důvěrou získali, nyní zacházejí jako s výlučnou vstupenkou do parlamentních, vládních a hospodářských mocenských pozic.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 nebyly záměrně vytvořeny předpoklady pro potrestání zločinů komunismu. Političtí představitelé - a míníme tím ty nejvyšší - tak po listopadu 1989 činili s úmyslem, aby nebyl vytvořen precedens, že zneužití moci a zločiny se trestají. Tím chtěli vytvořit prostředí pro svou budoucí beztrestnost. Vše, co se odehrálo v devadesátých letech a pokračuje i nyní, je toho přirozeným následkem.

Navzdory růstu HDP nelze spoléhat na zásadní zlepšení hospodářské a společenské situace, neboť nepříznivé trendy jsou silnější. Jde především o stárnutí obyvatelstva a jeho zhoršující se zdravotní stav spojený s rostoucími náklady ve zdravotnictví, špatnou výchovu dětí doprovázenou všeobecným úpadkem vzdělanosti a zhoršování životního prostředí. Za této situace nelze zaručit další zvyšování materiální, společenské ani kulturní úrovně občanů a je nutno přijmout konzervativní řešení. Je třeba se vrátit k životním zásadám předků, využít jejich zkušeností a věnovat zvýšenou pozornost nastupující generaci, aby byla dostatečně početná, zdravá a vychovaná k práci duševní i fyzické. Toto považujeme za důležitější než degenerované humanitářství a rovnostářství a naplňujeme tím hlavní konzervativní zásadu: Společnost je smlouvou nejen mezi žijícími, ale i mezi žijícími, mrtvými a dosud nenarozenými.

Odpůrci demokracie hlásají, že politika je především boj o moc. Tvrdí, že každý, kdo se chce úspěšně politiky účastnit, musí být schopen používat prostředků nečestných a násilných. Pomlouvají politiku jednak proto, že potřebují, aby se veřejnými záležitostmi zabýval co nejmenší počet lidí a oni se snáze mohli zmocnit veřejných institucí a jednak proto, aby ospravedlnili prostředky, jimiž tohoto cíle dosahují. V politice samozřejmě jde i o moc. Jenže především by mělo jít o sjednocení určitého množství lidí se společnými názory a zájmy. Ve sféře takto pojímané politiky vznikají a existují politické strany, které nabízejí své pojetí obecných zájmů v podobě programu. Členská příslušnost k politické straně by tedy měla být výrazem snahy nalézat - spolu s druhými - obecný zájem a nejlepší cesty k jeho dosažení.

Konzervativní strana usiluje o to být takovouto stranou - stranou programovou a námětovou, nikoli organizací aktivistického typu, která se jen snaží o co nejšiřší členskou základnu. Jsme zastánci parlamentní demokracie s volnou soutěží politických stran.

Považujeme za povinnost objasnit své pojetí pojmů a principů, bez nichž se podle našeho soudu skutečně svobodná společnost občanů neobejde...

Elitou země nerozumíme ani současnou politickou reprezentaci, ani uzavřené intelektuální kruhy, ale naše spoluobčany bez rozdílu rasy, národnosti, víry, pohlaví či vzdělání, vyznačující se poctivostí, pracovitostí a schopností oběti a služby, sebevědomé a svobodymilovné. Na tyto občany se obracíme a vyzýváme je, aby nám aktivně pomohli krok za krokem upevňovat demokracii, svobodu, právo a spravedlnost, morálku a prosperitu v naší zemi.

Věříme, že prosazováním a plněním tohoto programu se nám to společně podaří.

politické oblasti bude Konzervativní strana:

 • Prosazovat návrat etiky do politiky, návrat morálky do činností, které politiku naplňují.
 • Trvat na tom, že odpovědnost za zneužití moci a zločiny komunismu měli a musí nést konkrétní lidé. Dokud komunistický režim nebude považován za zločinný obdobným způsobem, jako je považován za zločinný nacismus, nemá naše země budoucnost. Budeme prosazovat, aby KSČM byla nucena vzdát se přídomku „komunistická". To, že tato strana nebyla po r. 1989 zrušena, považujeme za záměr postkomunistického establishmentu.
 • Prosazovat vymahatelnost práva bez ohledu na sociálně-společenské postavení jednotlivců, kteří se práva domáhají, s cílem vytvořit společenské povědomí, že nepoctivost a nezákonnost se nevyplácí a po zločinu následuje rychlý a spravedlivý trest.
 • Ctít absolutní nedotknutelnost soukromého vlastnictví kromě vlastnictví získaného nezákonnou cestou.
 • Vytvářet prostředí pro výchovu dalších generací na základě hodnot západní civilizace.
 • Prosazovat změnu volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zavedením dvoukolového poměrného systému nebo odstraněním diskriminujících kvót, umožnění korespondenčního hlasování a odebrání volebního práva osobám odsouzeným za úmyslný trestný čin, dále zjednodušení účasti českých občanů žijících mimo naše území ve volbách.
 • Prosazovat zrušení zákona o registrovaném partnerství, neboť jde o nepřijatelné státní zvýhodnění. Jsme přesvědčeni, že se bez instituce "partnerství" obejdeme a to i voblasti dědického práva, ve kterém podporujeme zrušení tzv. nepominutelných dědiců a prosazujeme právo každého občana odkázat svůj majetek tomu, komu uzná za vhodné.
 • Prosazovat zákaz sponzoringu politických stran ze strany podniků, které obdrží jakoukoli veřejnou zakázku, a směřovat k větší finanční závislosti politických stran přímo na občanech.

Ve vztahu k občanské společnosti bude Konzervativní strana:

 • Vycházet z vědomí, že zprostředkující občanské struktury, tvořené bohatou sítí obecních, zájmových, svépomocných, charitativních, náboženských, vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších společenstev, zaručují přirozenou diferenciaci a mnohotvárnost společnosti a rozmanitost příležitostí k naplnění individuálních cílů lidí, a že tyto struktury tvoří protiváhu stále širší moci státu a falešného rovnostářství a brání rozbití společnosti na izolované jedince; proto tato společenství podporovat.
 • Prosazovat snížení počtu centrálních orgánů, optimalizaci počtu různých rozpočtových a příspěvkových organizací s cílem zvýšit efektivitu jejich práce, eliminovat nemalou část mandatorních výdajů státního rozpočtu, stejně jako různé druhy přerozdělování umožňující korupci.
 • Trvat na svobodě slova, a tudíž prosazovat právo občanů na informace a svobodu novinářů šířit pravdivé informace bez hrozby jakýmkoli postihem (s logickými výjimkami, jakými jsou např. maření policejního vyšetřování nebo bezpečnost státu).

V daňové politice bude Konzervativní strana:

 • Prosazovat jednotnou neprogresivní sazbu daně z příjmu pro všechny fyzické i právnické osoby ve výši nepřesahující 15%, s vysokým nezdanitelným základem v případě fyzických osob, a prosazovat omezení daňových výjimek na míru nezbytně nutnou.
 • Prosazovat jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši nepřesahující 15%.
 • Prosazovat daň z hazardu.
 • Prosazovat zrušení daně dědické, daně darovací, daně z úroků a dividend a daně z převodu nemovitostí s cílem zabránit dvojímu zdanění. Zároveň prosazovat zrušení plošných pseudoekologických poplatků (převody automobilů,...) pro občany a podnikající fyzické osoby.
 • Prosazovat změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která by zajistila krajům a obcím ekonomické prostředky pro plnění úkolů v hospodářské, sociální a ekologické oblasti dosud řešených státem a skoncovala s daňovou diskriminací menších měst a venkova.
 • Prosazovat důsledný výběr daní a přísný postih daňových podvodů a úniků.

V hospodářské politice bude Konzervativní strana:

 • Prosazovat kapitalismus bez přívlastků s důsledným uplatňováním antimonopolní politiky a vytvářením nebyrokratického a nekorupčního prostředí pro podporu malého a středního podnikání, s minimálními zásahy státu, ale s jasným právním rámcem.
 • Prosazovat legální možnost náhrady pracovně právních vztahů vztahy obchodními s cílem zvýšit flexibilitu české ekonomiky.

V zemědělské politice bude Konzervativní strana:

 • Požadovat vrácení majetků, které jsou protiprávně zadržovány a zneužívány různými akciovými a jinými zemědělskými a lesními společnostmi, jejich původním majitelům. Transformace zemědělství, tak jak proběhla v devadesátých letech, nevedla k obnově přirozených vlastnických vztahů, a tím k dlouhodobé zodpovědnosti za hospodaření s půdou a lesy. Vycházíme z poznatku, že zemědělská a lesní krajina je nejen prostředím pro produkci potravin a surovin, ale i životním prostředím pro celou společnost, a že zemědělství není v prvé řadě podnikání, ale hospodaření. Hospodaření s půdou vyžaduje dlouhodobou zodpovědnost a péči, což nejlépe zajišťují rodinné farmy, děděné z generace na generaci. To nevylučuje moderní způsoby hospodaření, nebo sdružování těchto hospodářů do družstev vlastníků.
 • Prosazovat neplošné cílené dotace.

V sociální politice bude Konzervativní strana:

 • Vytvářet takové sociální prostředí, aby vlastní vůle a odpovědnost byla hlavní zárukou důstojného života každého občana, protože přílišná závislost na sociálním programu státu omezuje svobodu, snižuje sebevědomí a důstojnost. Neadekvátní sociální výhody mají demotivující účinek a činí občana stále více závislým na zaopatřovacím státu. Je nemorální, když občan požaduje od státu to, co by mělo být výsledkem jeho vlastní práce. Proto budeme klást důraz na posílení funkcí tradiční rodiny, přesvědčeni, že rodina není sociálním problémem, ale naopak, je-li funkční a je jí ponechán dostatečný prostor, sama je schopna předcházet nebo řešit sociální problémy.
 • Orientovat programy v oblasti sociální pomoci zejména na indisponované občany, kteří se dostali do tíživé situace nikoli vlastní vinou, a umožnit jim tak důstojný život.
 • Rozšiřovat prostor pro to, aby se na sociální politice podílely i církevní instituce, charitativní spolky, nadace, občanské instituce a jednotlivci.
 • Prosazovat reformu penzijního systému. Přesto, že celý civilizovaný svět ví, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, neboť přibývá důchodců, je příliš rovnostářský, je možné ho zneužívat k případným politickým machinacím, výrazně omezuje svobodu jednotlivce ovlivňovat výši svého důchodu i dobu odchodu do penze, popírá individuální odpovědnost a potlačuje motivaci k tomu, aby se občané (či jejich rodiny) více starali o svůj život,... Přesto se všechny stávající parlamentní strany ze zbabělé obavy o voličské preference vyhýbají zastavení systému „důchodového letadla". Proto prosazujeme reformu, založenou na redukci současného systému průběžného financování a zvýraznění systému fondového, pro přechodné období s použitím prostředků z privatizace.

Ve zdravotní politice bude Konzervativní strana:

 • Podporovat otevření diskuse o interpretaci čl. 31 Listiny základních práv a svobod, aby bylo zřetelně formulováno, že žádné neomezené právo na zdravotní péči zdarma zcela přirozeně neexistuje.
 • Prosazovat zavedení standardů, které považujeme za základ financování zdravotnictví a které odpoví na otázky co se léčí, kde se léčí, jak se léčí, čím se léčí a co patří do povinného veřejného zdravotního pojištění.
 • Podporovat systém rodinných lékařů.
 • Podporovat institut zdravotního připojištění, které bude opravňovat plátce k ošetření a léčení na nadstandardní úrovni.
 • Podporovat oddělení státního a soukromého zdravotnictví.
 • Podporovat konkurenční prostředí v oblasti zdravotního pojišťovnictví, minimalizovat státní zásahy do této oblasti a liberalizovat tvorbu pojistných plánů zdravotních pojišťoven.
 • Podporovat zrušení povinného členství v profesních komorách (lékařské, stomatologické a lékárenské).

Ve školství, vědě, kultuře, církevních záležitostech a ochraně památek a přírody bude Konzervativní strana:

 • Prosazovat kvalitní bezplatné základní a střední školní vzdělání, nebránit placenému střednímu vzdělání a podporovat i vzdělávání dítěte v rodině.
 • Zrovnoprávnit soukromé a církevní instituce poskytující základní a střední vzdělání s obdobnými institucemi státními, a to i v přístupu k financím z veřejných zdrojů.
 • Prosazovat zavedení jednotného standardu státní maturitní zkoušky na státních a soukromých školách, vycházejícího z gymnaziální úrovně studijního programu, přičemž absolvování této zkoušky je nezbytně nutnou podmínkou pro přístup k vysokoškolskému vzdělání. Střední odborné školy jsou primárně určeny k přípravě studentů pro praxi a závěrečná (odborná) zkouška je na nich oddělena od zkoušky maturitní, která je zde nepovinná.
 • Vytvářet podmínky pro kontrolu úrovně průběžného vzdělávacího procesu.
 • Prosazovat v oblasti vysokoškolského vzdělání školné s tím, že stát vytvoří podmínky pro nízko úročené půjčky. To umožní nejen získat vysokoškolské vzdělání mnohem většímu množství studentů zejména z rodin s nižšími příjmy, ale především studenty povede k větší zodpovědnosti a školy k vyšší kvalitě.
 • Podporovat klasifikaci vysokých škol na A, kde vědecká a výzkumná činnost převažuje nad činností pedagogickou, která je zaměřena na postgraduální formy studia, na B, kde vědecká činnost je v rovnováze s pedagogickou činností, která se soustřeďuje na magisterské a inženýrské formy studia a konečně C, kde je pouze pedagogická činnost zaměřená na bakalářské formy studia.
 • Podporovat rozdělení vědeckého výzkumu na základní a aplikovaný, přičemž státní podpora bude poskytnuta základnímu výzkumu, na němž se shodne akademická obec. Na financování aplikovaného výzkumu se musí významnou měrou podílet i soukromý sektor.
 • Podporovat aktivní podíl státu na ochraně a údržbě národních kulturních památek a na provozu národních kulturních institucí.
 • Podporovat financování sportovního vyžití mládeže ve školách a v jim na roveň postavených institucích ze státního rozpočtu. Stavbu veřejných sportovních zařízení financovat ze státního rozpočtu, jejich provoz pak z prostředků obcí, sponzorů a ze vstupného. Veškerou další sportovní činnost financovat ze soukromých zdrojů.
 • Podporovat jasnou odluku církví od státu s tím, že budou bezpodmínečně vypořádány veškeré restituční nároky, aby se církve staly finančně nezávislými a mohly plnit své náboženské i charitativní poslání.
 • Respektovat ochranu kulturního dědictví, nepřipustit, resp. přísně postihovat jeho svévolné ničení.
 • Respektovat ochranu přírody jako povinnost, kterou lze ignorovat jen za cenu ohrožení zdraví celé společnosti. Politickým východiskem, které Konzervativní strana ve vztahu k životnímu prostředí prosazuje, je princip odpovědnosti občanů, obcí, krajů i státu. Chápat přírodní prostředí nejen jako estetickou, ale i ekonomickou hodnotu.
 • Podporovat všeobecné povědomí občanů o správných ekologických přístupech.

V oblasti vnitřní bezpečnosti a právní jistoty občanů bude Konzervativní strana:

 • Prosazovat personální stabilizaci bezpečnostních složek pro efektivní zajištění vnitřní bezpečnosti našeho státu. Zasadíme se o důsledné očištění těchto složek od osob spojených s komunistickým režimem, nesplňujících podmínky lustračního zákona, zákona o utajovaných skutečnostech a bezpečnostních prověrek.
 • Posilovat autoritu policie, ale zároveň důsledně potírat zneužívání pravomoci a korupci v policejních složkách.
 • Trvat na právu bezúhonných občanů vlastnit střelné zbraně.
 • Prosazovat přísnější tresty pro pachatele násilných trestných činů a přísněji postihovat i pouliční vandalství a drobnou zločinnost.
 • Prosazovat nucený odchod bývalých členů a kandidátů KSČ ze soudů všech stupňů a ze státního zastupitelství všech stupňů.

V oblasti zahraniční politiky a obrany bude Konzervativní strana:

 • Sledovat vitální zájmy ČR, tj. zachovávat a bránit stávající politický řád na území ČR.
 • Prosazovat zintenzivnění naší účasti v NATO a zajištění našeho kvalitnějšího, odbornějšího a z bezpečnostního hlediska méně rizikového personálního zastoupení v NATO.
 • Prosazovat posilování transatlantických vazeb. Předkládat zástupcům jednotlivých členských zemí NATO návrh vyzvat Stát Izrael ke vstupu.
 • Ve vztahu k Evropské unii: Podporovat alternativy k federalistickým trendům v EU, zamítnout nesmyslné unifikační snahy, které nerespektují přirozené odlišnosti jednotlivých států EU, výrazně omezit aparát EU. Za nutnou podmínku dobré evropské politiky považujeme prosazování tradičních evropských hodnot, vycházejících z křesťanských, židovských a antických kořenů.
 • Podporovat přátelské vztahy se všemi sousedními zeměmi; rovněž prosazovat zrušení „od tohoto okamžiku" těch Benešových dekretů, které uplatňovaly kolektivní vinu, což nezakládá žádné majetkové nároky.
 • Podporovat udržení vojenské a politické přítomnosti USA v Evropě. Podporovat vytvoření společného euroamerického systému protiraketové obrany včetně umístění některých jeho prvků na našem území.
 • Usilovat o utvoření transatlantické zóny volného obchodu (TAFTA) mezi Severní Amerikou a Evropou.
 • Podporovat nutnou revizi OSN s tím, aby nebyla dále významně posilována její role.

Pokud jste očekávali lákavé sliby o snadném dosažení blahobytu pro všechny, pak jsme Vás asi zklamali. Konzervativci dobře vědí, že cesta ke svobodné a morálně slušné společnosti bude cestou trnitou a dlouhou. Máme však tu odvahu dovolit si Vás na tuto cestu pozvat.

 

Přijato Sněmem Konzervativní strany v Brně, 11. června 2011.