PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2022 - již v sobotu 30. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

Volební program Konzervativní strany

Pravicová politika v ČR je těžce znevěrohodněna a poškozena. Příčiny odklonu voličů od pravicových stran vidíme v nevyrovnání se s komunismem, v opoziční smlouvě, v selhání koaliční vlády „rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci" a konečně v úporném a zbytečném zápase o posici „hegemona pravice". Odpůrci demokracie hlásají, že politika je především boj o moc. Tvrdí, že každý, kdo se chce úspěšně politiky účastnit, musí používat nečestných prostředků. Pomlouvají politiku, aby se veřejnými záležitostmi zabýval co nejmenší počet lidí a oni se snáze mohli zmocnit veřejných institucí. Konzervativní strana je stranou programovou, nikoli organizací aktivistického typu, která se snaží jen o uchvácení moci pro moc samotnou. Obracíme se na občany, aby nám pomohli upevňovat svobodu, právo a prosperitu v naší zemi. Věříme, že prosazováním a plněním tohoto programu se nám to podaří. Bylo by tedy správné, aby

1. byla odstraněna účelová změna Ústavy ze září 2009, umožňující snazší rozpuštění Poslanecké sněmovny; byla zrušena přímá volba presidenta (a nahrazena dosavadním nepřímým způsobem volby); bylo znění Ústavy obecně navráceno co nejblíže stavu platnému k 1. lednu 1993; musela být každá změna Ústavy, stejně jako ústavní zákon, přijata dvakrát - tedy podruhé po bezprostředně následujících volbách do Poslanecké sněmovny novým Parlamentem, a kromě toho aby nemohla vejít v platnost dříve, než 1 rok od druhého hlasování, přičemž v průběhu části této karenční doby by ještě mohlo dojít ke změně rozhodnutí.

2. pro přijetí přebytkového či vyrovnaného rozpočtu stačil souhlas prosté většiny poslanců, pro schválení rozpočtu schodkového by byl nezbytný souhlas většiny kvalifikované, tedy třípětinové či dvoutřetinové; pro snížení či zrušení jakékoli daně stačil souhlas prosté většiny, ale pro schválení zavedení nové daně či zvýšení nějaké existující by byl nezbytný souhlas většiny kvalifikované, což by nemělo platit jen pro vrcholnou politiku, ale analogicky všude, kde je možné se zadlužovat a vytahovat hlasováním peníze z kapes občanů - tedy pro rozpočty obcí i krajů, resp. pro všechny poplatky na obecní úrovni; byl výrazně zvýšen nezdanitelný základ, který je možno uplatnit na nezletilé dítě, které je v péči fyzické osoby - plátce daně.

3. byl zakázán sponzoring politických stran od podniků se státní majetkovou účastí, podniků, které obdrží veřejnou zakázku a podniků, které z veřejných prostředků pobírají dotace; mohl každý občan pripsat určitou část jím placené daně z příjmu fyzických osob (bez zvýšení této daně!) kterékoli z registrovaných politických stran plnících včas a řádně své povinnosti - občan by si tyto prostředky ale také mohl ponechat; se peníze vyplácené státem politickým stranám za ve volbách získané mandáty krátily (např. na 1/3 současného stavu); za hlasy obdržené ve volbách nebyly vypláceny žádné finanční prostředky; mohl volič ve volbách do Poslanecké sněmovny, stejně jako do zatupitelstev obcí a krajů, určit svoji „druhou volbu" - tedy stranu, které má připadnout jeho hlas, pokud „jeho strana" nepřekročí 5% hranici; rodiče (zákonní zástupci) získaly po jednom volebním hlasu navíc, pokud mají ve společné péči 3 a více nezletilých dětí; osoby pravomocně odsouzené za úmyslný trestný čin přišly (dočasně či trvale) o své volební právo; bylo umožněno korespondenční (elektronické) hlasování ve volbách.

4. byl změněn způsob placení a vykazování sociálního a zdravotního pojištění tak, aby část tohoto pojištění, kterou dnes hradí zaměstnavatel, byla součástí hrubé mzdy zaměstnance a byla z této hrubé mzdy odváděna; se začalo současné sociální a zdravotní pojištění označovat tím, čím skutečně je - totiž daněmi.

5. byla zrušena plošná státní podpora penzijního pojištění (dnes pouze připojištění) a byla zvýšena tato podpora u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí); byla zrušena plošná možnost fyzických osob odečíst z daňového základu jistou část prostředků spořených v rámci penzijního (při)pojištění a byla zvýrazněna tato možnost u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (s případnou progresí vzhledem k počtu dětí); byla zrušena plošná možnost zaměstnavatelů přispívat dnes aplikovaným způsobem (tedy bez zdanění) na penzijní (při)pojištění a byla zvýrazněna tato možnost u rodičů, kteří mají v péči dvě a více nezletilých dětí (opět s případnou progresí...).

6. stát nabídl svým úředníkům, že příjdou-li ve své působnosti na úspory, jejich část jim vyplatí jako odměnu; byla pro veškeré úvěry shora omezena celková roční úroková sazba, stejně jako poplatek z prodlení; v případě soudního vymáhání dluhů bylo důkazní břemeno vždy na straně žalobce a dlužníkovi nemohla být uložena úhrada právního zastoupení žalobce; bylo umožněno nahradit pracovně právní vztah vztahem obchodním s cílem zvýšit flexibilitu pracovní síly a efektivitu české ekonomiky.

7. byl změněn Článek 31 Listiny práv a svobod tak, aby bylo zjevné, že žádné právo na péči zdarma neexistuje, například takto: „Každý má právo na záchranu života a na to, aby chránil své zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na dostupnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon."

8. v případě obrany ve vlastním obydlí byla občanu dána právní jistota tím, že budou objektivně definovány podmínky legální obrany pomocí zřejmé a nezpochybnitelné meze, kterou je prostor uvnitř hranic obydlí, tedy aby „nepřiměřenost nutné obrany" nebylo možno uplnatnit v případě, je-li obrana vedena vůči osobě, která bez dovolení a neoprávněně vnikla do cizího obydlí.

9. v případě rozvodu soud mohl (ale nemusel) rozhodnout o tom, která ze stran nese na rozpadu manželství vinu, s důsledky zejména pro určení, kdo z rodičů bude mít v péči společné děti; byla respektována instituce manželství jako výlučený vztah dvou osob opačného pohlaví, stejně jako rodiny založené na tomto manželství coby nejlepšího místa pro výchovu dětí; umělé oplodnění bylo vyňato z úkonů, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; byla uzákoněna výhrada svědomí.

10. byl zaveden jednotný standard státní maturitní zkoušky na státních a soukromých školách vycházející z gymnaziální úrovně studijního programu; byla zavedena povinná maturita z matematiky.

Jsme si vědomi řady dalších žádoucích kroků, které hodláme prosazovat, které jsou však podstatně komplexnější, než ty výše uvedené, a proto je výrazně složitější nalézt správný způsob, jak je realizovat. Uvádíme pouze příklady:

podstatně zvýšit výdaje státního rozpočtu na obranu (alespoň nad 2% HDP); posilovat transatlantické vazby, podporovat udržení vojenské a politické přítomnosti USA v Evropě a vytvoření společného euroamerického systému protiraketové obrany včetně umístění některých jeho prvků na našem území; pracovat na co největší diversifikaci našich energetických a surovinových zdrojů; podporovat vytvoření transatlantické zóny volného obchodu (TAFTA); snížit mandatorní výdaje státního rozpočtu a přerozdělování jako zdroj korupce; podniknout všechny dostupné kroky proti krachu země hrozícímu z důvodu nereformovaného penzijního systému; rušit některé zákony a důsledně vynucovat respektování těch, které zbudou.

Naším hlavním programem je však pokora a práce vedoucí k obnovení důvěry. Bez jejího návratu do našeho společenství jsou všechny reformní snahy předem odsouzeny k nezdaru. Vláda zákona a rovnost před ním, trvání na svobodném charakteru naší společnosti, respekt k dané a neměnné lidské přirozenosti, pojmenování a následování autentických legitimních pluralitních zájmů občanů, úcta k lidskému společenství i poctivě nabytému soukromému vlastnictví a svobodnému podnikání s ním, nesouhlas s morálním relativismem a nihilismem - to vše jsou základy rozumné umírněné politiky, která může a bude nalézat řešení přijatelná pro všechny části společenství. Jen tak mohou přestat podezírat jedni druhé, jen tak může být důvěra obnovena. Štvaní, které je dnes tak běžnou součástí našeho veřejného života, jde přímo proti takové nápravě.

Z uvedeného jasně plyne nutné výrazné posílení státu v oblastech, kde je jeho role nejdůležitější - tedy (pomineme-li nyní obranu a ochranu země před vnějším ohrožením) právě v zajištění vnitřní bezpečnosti a vynucování dodržování platných zákonů. I proto, že téměř vše ostatní je v porovnání s tímto úkolem více či méně podružné a stát tam naopak musí přenechat více prostoru občanské společnosti, je jistě možné postupně nabídnout pracovní dovednosti a zkušenosti velmi mnoha dosavadních státních zaměstnanců podnikatelské sféře. Tím na jedné straně stát ušetří na výdajích a na straně druhé zvýší své přijmy - neboť tito šikovní lidé jistě vydělají v soukromé sféře v průměru víc než ve státní službě, a tak v součtu zaplatí vyšší daně... Sazbu takové daně je pak možno snížit a tím opět hospodářství povzbudit (navrhujeme cílově rovnou sazbu daně 15% s vysokým nezdanitelným základem)...

Tuto cestu musí absolvovat každá rozumná vláda před tím, než se pustí do skutečných reforem - takovými kroky lze podpořit návrat důvěry v normalitu, v to, co jak věříme stále většina z nás prožívá v mikrokosmech svých rodin, totiž že svět se ještě definitivně nevymkl z kloubů a točí se tím správným směrem. Chceme tedy co nejsilnější politický mandát k tomu, abychom v první řadě prováděli minimalistickou politiku, politiku konsolidace a restaurace normality.

Na základě pověření Sněmu přijato per rollam Generální radou Konzervativní strany 4. června 2014.