PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.01.2009 00:00 Stáří: 15 yrs

Stanovy Konzervativní strany

Kategorie: Veřejné dokumenty

 

Článek 1

Název a sídlo

Konzervativní strana (dále jen "Strana"), používá zkratku KONS, je politickou stranou ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Hlavní sídlo je na adrese Rybná 716/24, Praha 1, 110 00.

 

Článek 2

Programové cíle Strany

1. Strana je založena na úctě k základním právům a svobodám člověka, na respektu k demokratickým principům ve státě a na odmítání násilí jako prostředku k prosazování jakýchkoliv cílů a zájmů.

2. Strana se bude ucházet na všech úrovních a na každém místě ve společnosti o podíl na správě věcí veřejných ve jménu řádu, spravedlnosti, svobody a odpovědnosti. Programové cíle Strany směřují k obnově a uchování tradičních hodnot lidské společnosti, zejména usilují o

a) dodržování a naplňování smluv,

b) vládu zákona a jeho uvádění v život,

c) ochranu vlastnictví,

d) zachování tradičních hodnot rodiny,

e) úctu ke zděděným duchovním, kulturním a přírodním statkům.

 

Článek 3

Základní dokumenty Strany

1. Základními dokumenty Strany jsou „Konservativní smlouva", a „Program Strany", které charakterizují základní politickou orientaci Strany a zakládají morální závazky členů Strany vůči sobě a vůči společnosti.

2. Změny v Konservativní smlouvě jsou nepřípustné.

 

Článek 4

Členové Strany

1. Členem Strany může být jen bezúhonný občan starší osmnácti let, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

2. Přihlášku za člena Strany, jejíž nedílnou součástí je Konservativní smlouva, podává občan místnímu sdružení Strany, podle místa svého trvalého bydliště. Členství ve Straně vzniká registrací přihlášky občana za člena Strany Předsednictvem Strany. Strana může registraci přihlášky odmítnout.

3. Registraci členských přihlášek provádí Předsednictvo Strany, které vede centrální evidenci členů Strany. Nutnou podmínkou této registrace je podpis předsedy Strany pod Konservativní smlouvu uchazeče.

4. Členství zaniká

a) neplacením členských příspěvků v termínu stanoveném Sněmem Strany,

b) vystoupením člena ze Strany na základě písemného vyjádření,

c) vyškrtnutím člena ze Strany na základě rozhodnutí Smírčího soudu.

5. Člen Strany má zejména tato práva:

a) být informován o činnosti Strany a jejích orgánů,

b) podílet se na projednávání všech otázek týkajících se činnosti Strany s hlasem rozhodovacím,

c) účastnit se akcí pořádaných Stranou,

d) volit a být volen do orgánů a funkcí ve Straně,

e) navrhovat kandidáty a ucházet se o kandidaturu za Stranu ve volbách do zastupitelských sborů,

f) obracet se sám nebo společně s jinými členy Strany na orgány Strany s návrhy a podněty,

g) materiálně podporovat Stranu,

h) využít institutu odvolání ke Smírčímu soudu ve věcech rozhodnutí orgánů Strany.

6. Člen Strany má tyto povinnosti:

a) dodržovat Stanovy Strany a Konservativní smlouvu a uvádět je v život,

b) prosazovat a podporovat programové cíle Strany na všech úrovních,

c) soustavně se vzdělávat v duchu konzervativních hodnot,

d) přispívat k věrohodnosti, konzistentnosti a akceschopnosti Strany,

e) hledat ve svém okolí příležitosti a potřeby pro zkvalitnění života,

f) pojímat všechny své případné funkce a svoji práci ve Straně jako službu společnosti,

g) respektovat rozhodnutí orgánů Strany a Smírčího soudu,

h) platit členské příspěvky.

 

Článek 5

Organizační jednotky Strany

1. Základní organizační jednotkou Strany je Místní sdružení Strany, ve zkratce MS KONS. Ve statutárních městech může být základní organizační jednotkou sdružení členů Strany příslušné městské části.

2. Místní sdružení mohou založit nejméně tři členové Strany usnesením ustavující členské schůze za přítomnosti člena předsednictva Strany.

3. Nejvyšším orgánem MS KONS je členská schůze, která volí ze svého středu radu Místního sdružení Strany, která se skládá z předsedy, místopředsedy, hospodáře a případně dalších členů. Obecní nebo městské sdružení může neomezeně v rámci platných právních předpisů se souhlasem Předsednictva nabývat majetek a jiná majetková práva jménem Strany a hospodařit s nimi. Zřizuje příslušnou Kontrolní a revizní komisi, kterou volí schůze členů obecního nebo městského sdružení.

4. Místní sdružení Strany vytvářejí Regionální sdružení členů Strany, ve zkratce RS KONS, která organizačně odpovídají krajskému uspořádání České republiky. RS KONS je ustaveno za přítomnosti člena Předsednictva v případě, kdy v daném kraji působí alespoň tři MS KONS. Regionální sdružení mohou ustavovat koordinační orgány. Nejvyšším orgánem RS KONS je členská schůze RS KONS, konaná za přítomnosti člena Předsednictva Strany.

 

Článek 6

Orgány Strany

1. Orgány Strany jsou: Sněm Strany, Předsednictvo Strany, Generální rada Strany, Kontrolní a revizní komise Strany a Smírčí soud Strany.

2. Nejvyšším řídícím orgánem Strany je Sněm Strany. Slavnostní zasedání Sněmu se nazývá Konvent.

3. Sněm Strany svolává Předsednictvo Strany.

4. Jednání Sněmu se řídí Jednacím a volebním řádem.

5. Sněm Strany:

a) rozhoduje o počtech členů v řídících a poradních orgánech Strany,

b) volí Předsednictvo Strany,

c) volí členy Kontrolní a revizní komise Strany a členy Smírčího soudu,

d) schvaluje změnu Stanov Strany: k přijetí návrhu na změnu stanov je třeba dvoutřetinové většiny všech delegátů Sněmu Strany, kteří jsou podepsáni na prezenční listině Sněmu,

e) schvaluje programové cíle, politický program, jednotlivé dokumenty Strany, Jednací a volební řád a Pravidla hospodaření Strany,

f) schvaluje výši a termíny splatnosti členských příspěvků Strany

g) rozhoduje o sloučení nebo rozpuštění Strany,

h) je nejvyšším odvolacím orgánem Strany.

6. Delegáty Sněmu volí ze svých řad členové místních sdružení nebo jejich regionální sdružení na základě klíče schváleného Předsednictvem Strany. Členové Předsednictva jsou řádnými delegáty Sněmu. Členové Kontrolní a revizní komise Strany a Smírčího soudu se účastní Sněmu s hlasem poradním.

7. Generální rada je politickým grémiem Strany. Je složena z členů Předsednictva Strany, předsedů RS KONS (není-li ustaveno, pak předsedů všech regionálně příslušných MS KONS), předsedy Smírčího soudu, předsedy Kontrolní a revizní komise a významných osobností, zejména zástupců poslaneckého, senátorského a dalších zastupitelských klubů poslanců, senátorů a zastupitelů zvolených za Konzervativní stranu do příslušných zastupitelských nebo zákonodárných sborů. Převýší-li počet členů Generální rady čtyřicet, je členství v Generální radě vyhrazeno předsedům zastupitelských klubů v zastupitelstvech krajů a statutárních městech na úkor jiných obcí a měst.

8. Statutárním orgánem Strany je Předsednictvo Strany. Stranu zastupuje předseda Strany. K písemným úkonům je zapotřebí podpisu předsedy Strany nebo podpisů dvou členů předsednictva, kteří podepisují tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Strany, jménu a funkci jednajícího, připojí jednající svůj podpis.

9. Předsednictvo Strany tvoří: předseda, místopředsedové, kancléř a členové Předsednictva.

10. Předsednictvo Strany rozhoduje ve sboru a je ze své činnosti odpovědné Sněmu Strany:

a) připravuje jednání Generální rady,

b) zastupuje v období mezi dvěma Sněmy Stranu navenek i uvnitř ve všech právních vztazích včetně pracovně právních,

c) svolává Sněm Strany,

d) zřizuje své poradní a odborné orgány,

e) vykonává další činnosti určené Stanovami Strany nebo usneseními Sněmu Strany a Generální rady.

11. Místopředsedové zastupují předsedu Strany v jeho nepřítomnosti a plní úkoly uložené jim Sněmem Strany a Generální radou.

12. Předseda řídí Stranu. Odpovídá za vzájemnou informovanost všech orgánů a organizačních složek Strany a plní úkoly uložené mu Sněmem Strany a Generální radou.

13. Volební období všech orgánů Strany, kromě Smírčího soudu, je dvouleté.

 

Článek 7

Jednání organizačních jednotek a orgánů Strany

1. Jednání organizačních jednotek a orgánů Strany se řídí Jednacím a volebním řádem schváleným Sněmem Strany.

2. Schůze orgánů a organizačních jednotek svolává, pokud Stanovy nestanoví jinak, příslušný předseda tak, aby každý člen orgánu nebo organizační jednotky byl včas informován o termínu, místě a programu jednání.

 

Článek 8

Smírčí soud

1. Smírčí soud je nezávislým orgánem Strany, jehož nálezy jsou závazné pro členy a orgány Strany. Jsou přímo vykonavatelné a v rámci Strany mají obecnou platnost.

2. Smírčí soud má právo vydávat nálezy

a) k výkladu všech dokumentů Strany,

b) ke všem návrhům směřujícím ke změně Stanov,

c) ke svolání Sněmu a Generální rady,

d) k programovým cílům Strany,

e) ke všem sporům vnitrostranické povahy,

f) k návrhům na vyloučení člena ze Strany v případě hrubého porušení Stanov Strany či Konservativní smlouvy nebo v případě prokazatelné rozvratné činnosti nebo poškozování dobrého jména Strany,

g) k dalším otázkám, které definuje Sněm Strany nebo Generální rada.

3. Na Smírčí soud se může obrátit každý člen, orgán nebo organizační jednotka Strany, a to formou písemného podání. Smírčí soud si může k podání vyžádat další doplňující informace a materiály.

4. Všichni účastníci řízení mají před Smírčím soudem rovná práva.

5. Jednání před Smírčím soudem je ústní a je přístupné členům Strany.

6. Podrobnosti stanoví Jednací řád Smírčího soudu.

7. Smírčí soud je volen republikovým Sněmem Strany a má nejméně pět členů

8. Návrhy na členy Smírčího soudu podávají organizační jednotky Strany.

9. Členy Smírčího soudu mohou být jen osoby bezúhonné, s obecně uznávanou autoritou. Člen Smírčího soudu nemusí být členem KONS. Členství ve Smírčím soudu není časově omezeno a může být ukončeno pouze úmrtím člena nebo jeho vlastním písemně podaným rozhodnutím o ukončení tohoto členství.

10. Člen Smírčího soudu nesmí zastávat žádnou jinou funkci ve Straně, nesmí být jejím zaměstnancem a ani nesmí kandidovat do žádné volené funkce ve Straně.

11. V čele Smírčího soudu stojí předseda volený jeho členy. Předseda jedná a podepisuje jménem Smírčího soudu a odpovídá za jeho práci. Předseda Smírčího soudu musí být členem KONS.

 

Článek 9

Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise Strany jsou poradním orgánem Strany, které pečují o dodržování obecně závazných předpisů při činnosti orgánů a organizačních jednotek Strany na všech organizačních úrovních a kontrolují jejich hospodaření.

2. Členové Kontrolní a revizní komise Strany a členové Kontrolních a revizních komisí místních nebo sdružených organizací Strany a jejich předsedové jsou voleni příslušnými orgány a organizačními jednotkami Strany.

3. Členové Kontrolních a revizních komisí nemohou být členy žádných volených orgánů Strany podléhajících jejich kontrole, ani zaměstnanci Strany.

4. Činnost kontrolních a revizních komisí místních sdružení Strany a sdružených místních sdružení Strany metodicky řídí Kontrolní a revizní komise Strany.

5. Kontrolní a revizní komise informují o své činnosti dotčené orgány Strany a Kontrolní a revizní komisi na vyšší úrovni.

 

Článek 10

Hospodaření strany

1. Strana hospodaří s vlastním majetkem v souladu s platnými právními předpisy, které upravují hospodaření politických stran, a podle Pravidel hospodaření Strany.

2. Strana je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky Strany neodpovídají ani neručí.

3. Právní úkony Strany v hospodářském styku jsou za Stranu oprávněni podepisovat

a) předseda Strany samostatně,

b) dva členové předsednictva Strany společně,

c) v rozsahu zmocnění, poskytnutého předsedou Strany, také předsedové nebo hospodáři místních a regionálních sdružení a orgánů Strany, zaměstnanci Strany a externí právní zástupci.

4. Zprávu o hospodaření Strany za rozpočtový rok schvaluje Sněm Strany.

 

Článek 11

Ukončení činnosti Strany

1. Případný zánik Strany se řídí platným právním řádem.

2. O sloučení nebo rozpuštění Strany rozhoduje Sněm Strany. Úmysl sloučit nebo zrušit Stranu musí být předem sdělen všem jejím členům.

3. Při zrušení Strany sloučením s jiným politickým subjektem přechází veškerý majetek, práva a závazky Strany na právního nástupce.

4. V případě dobrovolného rozpuštění Strany, kdy zbylý majetek nepřipadne ze zákona státu, zvolí Sněm Strany likvidátora a majetek, který zůstane po vyrovnání všech pohledávek, bude převeden na nevládní neziskovou organizaci sledující humanitární cíle.

 

Článek 12

Ustanovení přechodné

Tyto Stanovy vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.