PODPORUJEME

Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Podpořte nás prosím, také se vás může týkat vyvlastnění

Vyvlastnění pozemků


bezkomunistu.cz

BezKomunistu.cz


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


V.O.R.P.

Výbor na obranu rodičovských práv


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

01.01.2009 00:00 Stáří: 7 yrs

Konservativní smlouva

Kategorie: Veřejné dokumenty

 

Společnost je vskutku kontraktem... Je partnerstvím ve veškerém bádání, partnerstvím ve veškerém umění, partnerstvím v každé ctnosti i v každé dokonalosti... stává se partnerstvím nejen mezi živými, ale mezi živými, mrtvými i dosud nenarozenými.

Edmund Burke

 

Přes různorodé životní zkušenosti a po rozličných cestách hledání politického řádu,

  • každá společnost je závislá na úctě, kterou chová sama k sobě, na úctě občana k řádu, jehož je částí, a k sobě samému jako součásti tohoto řádu,
  • dar svobody je především závazkem ke konání dobra a rozšiřování svobody ostatních je naplňováním svobody vlastní,
  • největším ohrožením spravedlivých vztahů mezi lidmi jsou pokusy přetvořit společnost shora podle představ o "sociální spravedlnosti", a to bez ohledu na to, zda jsou prosazovány autoritativními či demokratickými prostředky,

dospěli jsme k nutnosti sdružit se v politické straně, jejímž posláním je pečovat o osvědčené hodnoty zděděného řádu. Vyslovujeme zde konservativní krédo, jež se zavazujeme uvádět v život. Nabízíme tím oporu a příležitost všem, kteří si přejí ve svém životě a pro svou svobodu rozvíjet a prosazovat konservativní hodnoty.

 

Úcta k pravdě a důstojnosti člověka

Pokládáme za sdělené zjevením, podložené zkušeností a prokazatelné rozumem, že židovsko-křesťanské kořeny, ze kterých vyrostla západní civilisace, vyjadřují universální pravdu o přirozenosti člověka a o povaze jeho bytí; pravdu, že

  • každá lidská bytost má svou vlastní a současně ji přesahující důstojnost, kterou respektovat je povinností každého člověka,
  • existuje objektivní morální řád, existují objektivní kritéria dobra a zla, pravdy a omylu; snaha pochopit je a usilovat o jejich dodržování je povinností lidí, jejich společenství a institucí,
  • lidské bytosti a společenství, jež tvoří, jsou ze své přirozené povahy nedokonalé, z čehož plyne, že nelze uskutečnit ráj na zemi, že utopické pokusy o jeho zavedení jsou v rozporu s přirozeností člověka, a proto se vždy prosazují za cenu násilí a krveprolití a nezbytně končí v masivním strádání a miserii lidského rodu,
  • člověk patří k trvalému a již odedávna existujícímu společenskému řádu, a proto má hledat a nalézat své dovršení ve společnosti a sám sebe vnímat jako součást řádu většího než on sám; tato skutečnost je svrchovaně důležitá při každém jeho rozhodování, poněvadž pouze s tímto vědomím může naplnit svobodu svou a svobodu společenství, k nimž patří.

I když je člověk přirozeně nedokonalý, má povinnost vztahovat se k objektivnímu ideálu pravdy a dobra, přestože v důsledku oné nedokonalosti ho nikdy není schopen v pozemských podmínkách plně dosáhnout. Avšak tím, že se přidržuje objektivního morálního řádu, může mírnit negativní důsledky své nedokonalosti. Povinností státu je i přes nedokonalost člověka chránit jeho svobodu a důstojnost a respektovat jeho oprávněné nároky vůči státu.

 

Politický řád

Z pojetí nedokonalého, ale svobodného a důstojného člověka a z jeho místa ve společnosti vyvozujeme tyto základní cíle státu:

  • Stát je institucí primárně určenou k vynucování práva a pořádku: práva vycházejícího z objektivního morálního řádu, tedy přirozeného práva, a pořádku umožňujícího lidským bytostem žít život v míru a bezpečí.
  • Z povinnosti státu respektovat důstojnost lidských bytostí přímo vyplývá jejich morální právo žít ve svobodě. Smyslem státních institucí je nastolit, udržovat a chránit svobodný řád; zajišťovat občanům maximální osobní, náboženskou, politickou a ekonomickou svobodu tak, jak je přístupná v nedokonalých podmínkách, v nichž nedokonalí lidé žijí, a slučitelná s imperativy řádu, práva a spravedlnosti.

Zkušenost a zdravý rozum prokazují, že pro dosažení a udržení těchto dvou cílů státními institucemi jsou nezbytné:

Úcta k Ústavě, oddanost a bezvýhradná poslušnost vůči smyslu jejích ustanovení. Zkušenost zejména XX. století prokazuje, že stát je potenciálním nepřítelem všech mírumilovných, pracovitých, tvůrčích a slušných lidí. Stát, který se vymkne ze svých ústavních mezí, si přisuzuje další pravomoci, neustále zvětšuje svou moc a rozsah, až začne tyranisovat jednotlivé lidi i celou společnost. Bránit tomuto nebezpečí lze pouze ústavním vymezením státní moci, jejím omezením a rozdělením mezi několik center a institucí. Je základní povinností všech státních institucí respektovat ústavní omezení své vlastní moci, což je nezbytnou podmínkou toho, aby stát vykonával pouze funkce legitimní, při jejichž výkonu je institucí nezbytnou, blahodárnou a nezastupitelnou.

Odmítnutí právního positivismu, který ignoruje objektivní morální řád a naopak usiluje o vytržení zákonů z imperativů přirozené spravedlnosti. Smrtelným nebezpečím tohoto přístupu - kromě toho, že je sám o sobě nemorální - je přiznávání svévolných pravomocí státním institucím, což vede k jejich pohrdání důstojností lidských bytostí a v konečném důsledku k rozpadu civilisace, ztrátě řádu a svobody.

Silný, avšak přesně vymezený stát. Moderní státy jsou rozsáhlé, požírají značnou část bohatství svých občanů, všude zasahují a všechno regulují; v rámci svých legitimních pravomocí jsou však slabé a neschopné plnit své nejvlastnější funkce. Neschopnost státu efektivně vykonávat to, co vykonávat má, je dána jeho všetečnou snahou vykonávat i to, co vykonávat nemusí, nebo dokonce nemá a nesmí. Usilujeme proto o stát omezený na jeho legitimní funkce: nastolení vlády zákona, vynucování práva a pořádku, boj proti zločinu a ochrana vlastnictví a svobody před vnitřními i vnějšími násilníky; a v rámci těchto funkcí o stát silný a efektivní.

Svobodné tržní hospodářství, které je svou samotnou podstatou projevem svobodné aktivity lidí a uplatněním principu svobody v ekonomické sféře, odkázáním státní moci do patřičných mezí a - jak zkušenost ukazuje - nejlepším známým zdrojem prosperity a blahobytu pro všechny vrstvy obyvatel. Předpokladem a zárukou svobodného tržního hospodářství je přísný a zároveň přehledný právní řád, který jasně vytyčí meze legálního podnikání, striktně vynucuje jejich dodržování a byrokratickou a daňovou zátěž občanů udržuje tak nízkou, aby nedusila jejich svobodnou aktivitu a tvořivost.

Stabilní a silná rodina. Rodina je prvotním, přirozeným a nejdůležitějším společenstvím, ve kterém se tříbí, upevňují a dalším generacím předávají morální hodnoty. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti, místem, kde soužití a vzájemná soudržnost přispívají k existenční a ekonomické nezávislosti na státu a posilují sebevědomí jejích členů jako svobodných příslušníků svobodné společnosti. Považujeme za jisté, že pokračující rozpad tradiční rodiny a ztráta jejího postavení by nevyhnutelně vedly ke ztrátě svobodného charakteru společnosti.

Zprostředkující občanské struktury, tvořené bohatou sítí obecních, zájmových, svépomocných, charitativních, náboženských, vzdělávacích, kulturních a dalších společenstev, která zaručují přirozenou diferenciaci a mnohotvárnost společnosti a rozmanitou příležitost k naplnění individuálních cílů lidí. Tvoří přirozený obranný val proti státní moci, protiváhu stále uhrančivější moci státu a falešného rovnostářství a brání rozbití společnosti na isolované jedince.

Sounáležitost s ostatními zeměmi západní civilisace, která je dosud nejsvobodnější civilisací v dějinách lidstva a současně nositelkou základních pravd o člověku, z nichž vychází také naše politické přesvědčení. Jakékoli pokusy o separaci a isolaci od ostatních zemí západní civilisace považujeme za zradu naší existenciální identity v dějinách.

 

Chceme být konservativní

Hlásíme se ke konservativcům západní křesťanské civilisace, která má své kořeny v Jerusalémě, Athénách a Římě. Hlásíme se k jejím pravdám o člověku a lidských institucích, které jsou platné ne proto, že je máme my, nýbrž proto, že ony mají nás, neboť platí universálně.

Tvrdíme, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socialismus ve všech podobách pro jeho ilusi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Pravdy, které zastáváme, jsme zdědili z moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků. Chceme být součástí smlouvy mezi generacemi předešlými a generacemi příštími. K této smlouvě se hlásíme a stvrzujeme ji svým podpisem.

 

Dne:

 

 

.................................

.................................

Předseda

Podpis člena