PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

20.06.2012

Autor: Jaroslav Cabal

Směna pozemků ve vlastnictví města Hustopeče

za budovy ve vlastnictví Ing. Petra Marcinčáka, aneb praxe ODS na komunální úrovni... následující dopis byl adresován zastupitelům v Hustopečích.


Vážení zastupitelé,

na dnešním jednání Zastupitelstva města Hustopeče vám má být předložena ke schválení směnná smlouva (případně jiné smlouvy) na základě kterých má dojít ke vzájemnému vyrovnání výše uvedených vlastníků. „Vyrovnání" spočívá v tom, že město nabude od Ing. Petra Marcinčáka některé budovy v jeho vlastnictví stojící na pozemcích ve vlastnictví města, a zato na něj převede tu část svých pozemků, která je zastavěna stavbami, které si tento podnikatel ponechá, a pozemků potřebných k jejich obsluze. K tomu byly vyhotoveny znalecké posudky na stanovení ceny jednotlivých nemovitostí, či jejich částí.

K této podivné transakci je třeba položit si několik otázek:

a)     k čemu potřebuje město Hustopeče některou z budov, kterou má nabýt do svého vlastnictví?

b)    Mají budovy nabízené ke směně reálnou cenu, přestože znalec cenu vyčíslil

c)     Je tato „směna" pro město výhodná, či alespoň není ztrátová?

d)    Kolik zastupitelů se bylo podívat na stav budov, které má město získat?

e)     Za jakou cenu (případně jaké náklady) na získání budov vynaložil Ing. Marcinčák?

f)      Jaké vztahy jsou mezi Ing. Marcinčákem na jedné straně a starostou, místostarostou města a radním Ing. Jiřím Kadrnkou?

g)     Jak by se dal problém řešit jinak než směnou?

 

Na uvedené otázky se nabízejí tyto odpovědi:

a)     budovy jsou v takovém stavebně - technickém stavu že jejich přebudování na nějaký smysluplný účel je v poloze docela divokých fantazií. Pokud tedy neexistuje záměr (případně projekt) jak s těmito budovami naložit, je nesmyslné je do vlastnictví přijímat

b)    znalec stanovuje cenu podle tabulek - ocení kubaturu obestavěného prostoru, cenu sníží např. o opotřebení stářím, neb třeba o dostupnost přípojek. Nikdy nestanoví zápornou cenu u staveb, které například jsou již zříceninami, ve skutečnosti nemají žádnou cenu, a vlastník musí naopak vynaložit prostředky na jejich likvidaci (čímž vlastně vznikne faktická „záporná" cena)

c)     Podle mého názoru mají bývalé vepříny spíše „zápornou" cenu, jsou ztěží využitelné, přestavitelné. Spíše jsou vhodné k demolici, a uložení vzniklých odpadů = náklady pro město ve výši kterou odhaduji na více jak 1 mil. Kč. Navíc město přijde o část svého pozemku!!!

d)    Odhaduji že se na budovy a pozemky bylo podívat maximálně 5 zastupitelů, zkuste se přiznat zvednutím ruky. Já do těch objektů chodil jako zootechnik JZD Hustopeče na služby, tudíž znám jejich stav. Navíc od roku 1989, kdy jsem v JZD skončil, nebyly rekonstruovány. Tehdy, koncem osmdesátých let, se uvažovalo o jejich demolici - kvůli šlechtitelskému chovu prasat se toto radikální řešení odkládalo

e)     cena za kterou všechny stavby a budovy v tomto území Ing. Marcinčák získal mi není známa. Jen se povídalo, že byla 400.00 tis. Kč, jindy 800 tis. Kč. Jeho náklady na získání budov jsou zřejmě nepoměrně nižší jak cena stanovená ve znaleckém posudku.

f)      všichni jsou členy ODS, a z této organizace se velmi dobře znají, někteří mají velmi přátelské vztahy

g)

-         prodej pozemků a jejich částí, které pan Ing. Marcinčák potřebuje ke svým účelům a pronájem pozemků města Ing. Marcinčákovi na kterých stojí jeho budovy

-         vydání rozhodnutí stavebního úřadu o opravě či odstranění budov jejich vlastníkem - pokud nějakým způsobem ohrožují zdraví občanů či životní prostředí, či splňují jiné podmínky pro vydání příslušného rozhodnutí

-         společný (vzájemně koordinovaný) prodej pozemku města a budov ve vlastnictví Ing. Marcinčáka

 

Z výše uvedeného je patrné, že tato směna (vyrovnání) může být krajně nevýhodná pro město Hustopeče. Město ztratí velkou část pozemků a získá problematické budovy. Na tuto skutečnost jsem upozornil některé zastupitele a poněvadž jsem se nedočkal rozumného vysvětlení, předkládám tento podnět všem zastupitelům.

Dále upozorňuji, že pro další kroky (určení odpovědnosti za škodu) si pořídím záznam o hlasování jednotlivých zastupitelů.

 

V Hustopečích dne 14.06.2012

 

Ing. Jaroslav Cabal

 

Doplnění:

Výše specifikovaná směna nebyla zařazena na program jednání zastupitelstva města, které proběhlo dne 14.6.2012. Místostarosta pan Libor Sadílek v reakci na tento podnět uvedl, že není schválena žádná z variant jakým způsobem město Hustopeče bude v tomto případě dále postupovat.

Byla však pověřena skupina zastupitelů aby projednala a připravila zastupitelstvu návrh řešení. V této věci byly objednány znalecké posudky na cenu budov a cenu pozemků, které považuji za zbytečné, protože případná směna je pro město Hustopeče na první pohled krajně nevýhodná a její realizace tedy nepřipadá v úvahu. Posudky zjišťující cenu budov jsou tedy nevyužitelné a město tak na ně zbytečně vynaložilo nemalé prostředky. V normálním stavu společnosti by odpovědní museli uhradit nehospodárně vynaložené prostředky ze své kapsy.

Znalecký posudek na pozemky ve vlastnictví města může vedení radnice využít jen po omezenou dobu jejich platnosti a proto jsem přesvědčen že i tyto bylo zbytečné objednávat a platit.

Již to, že byla ustanovena skupina zastupitelů kteří mají tuto transakci vzevrubně předjednat budí podezření, že se hledají „nestandartní" metody jak záležitost vyřídit ku prospěchu majitele budov.

Znám Ing. Petra Marcinčáka jako velmi dobrého, úspěšného podnikatele a bylo by pro mne překvapivé, kdyby nákup budov v Hustopečích  (i jejich další osudy) nekonzultoval s někým ze svých místních přátel.

 

V Hustopečích dne 20.6.2012

 

Ing. Jaroslav Cabal