PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

05.03.2010

Autor: Jiří Nedoma

Dopis předsedovi Senátu Parlamentu ČR

Návrh na vyznamenání členů odbojové skupiny bratří Mašínů


Vážený pan

MUDr. Přemysl Sobotka

Předseda Senátu Parlamentu ČR

Valdštejnské nám. 4

110 00  Praha 1

 

Praha, 20. února 2010.

 

Vážený pane předsedo,

s vědomím závažnosti zásadních postojů malého demokratického národa ve Střední Evropě, místě, kde se v minulosti vždy rozhodovalo o budoucím politickém uspořádání v Evropě, ale i ve světě, předkládám stejně jako v minulých letech návrh na vysoká státní vyznamenání skupině bratří Mašínů, jako symbolu boje za svobodu malého demokratického národa ve Střední Evropě. Příslušníci rodiny Mašínů a jejich spolupracovníci bojovali proti oběma totalitním „socialistickým" režimům, nacionálně socialistickému - nacizmu a komunistic- kému a platili za to svými životy. Jejich odboj v období obou totalitních režimů je výzvou pro národy Střední Evropy a jejich svobodu i v současné době, neboť současné Rusko se snaží opět získat ztracený vliv v této oblasti. Vážený pane předsedo, svým dopisem čj. 2486/2009 z 6.dubna 2009 jste mně sdělil, že se i já mohu podílet na podání návrhu na jejich ocenění spolu se členy Senátu Parlamentu ČR. Mohu Vás, vážený pane předsedo, ujistit, že mě Vaše nabídka potěšila a že uvítám možnost se oficiálně podílet na předložení návrhu udělení ocenění skupině bratří Mašínů jako symbolu boje za svobodu všech generací postižených totalitou nacistické a komunistické moci. Budu vděčen o upřesnění co v této věci mohu udělat. 

V minulém roce jsme si připomenuli 60 let od smrti gen. Heliodora Píky, popraveného komunistickou zvůlí. Iniciátor procesu s gen. Píkou prokurátor JUDr. Karel Vaš ještě žije a dosud nebyl odsouzen, ba ani s ním nebyl zahájen proces. Ptám se, kdo má zájem z „nezávislých" soudců prokurátora JUDr. Vaše chránit a proč Senát Parlamentu ČR neiniciuje otevření procesu s ním? To zástupci nás občanů v obou komorách Parlamentu souhlasí se zvůlí páchanou v padesátých letech? V současnosti Nejvyšší správní soud rozhodl, že informace o členství soudců v KSČ před listopadem 1989 musí býti v zájmu ochrany soukromí soudců před veřejností utajeny. Nejsou zde zřejmé souvislosti? To občan našeho státu nesmí vědět, zda soudce, který jej soudí, nebude z výše uvedených důvodů podjatý a zda bude soudit spravedlivě? Rozhodnutí třetího senátu Nejvyššího správního soudu je protiprávní, neboť odporuje zákonu č.198/1993 Sb o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, zákonu, který označil Komunistickou stranu Československa za zločinnou a zavrženíhodnou organizaci. Odporuje i zásadám  mezinárodního práva, neboť podle Zásad mezinárodního práva přijatých Valným shromážděním OSN 177/II Komise pro mezinárodní právo č.2 z r. 1950, „(i) každý kdo spáchal čin, zakládající zločin podle mezinárodního práva, odpovídá za tento čin a podléhá trestu; (ii) jestliže někdo o své vůli (svobodně) vstoupí do jakékoliv organizace, pravidelně ji podporuje členskými příspěvky, ztotožňuje se s jejím politickým programem, zásadami, metodami a stylem práce, nemůže býti, je-li svéprávný, nezodpovědný za činy, které tato organizace provádí. Míru odpovědnosti musí v daných případech určit objektivní soud." Míru odpovědnosti ale nemůže určit soud složený z členů organizace která tyto zločiny páchala!! Tedy všichni bývalí členové KSČ a členové její nástupkyně, kam všichni vstoupili o své vůli, svobodně, s uvážením, ztotožnili se s jejím politickým programem, zásadami, stylem práce a metodami, jsou tedy spoluzodpovědeni za těch asi 10000 popravených, zastřelených na útěku, ubitých při výslechu, ubitých ve vězení a umučených ve věznicích a za několik set tisíc vězněných ve věznicích a v PTP táborech, což byla jen jiná forma vězení v 50tých letech, a to včetně všech dnešních soudců bývalých členů KSČ. Tito lidé nemají co dělat v politice, v soudní oblasti, ani v nejvyšších funkcích v hospodářské oblasti. Jestliže tomu tak je i po dvaceti letech od listopadu 1989, pak to není normální situace v právním státě. Vzdáváme-li se povinnosti odsouzení a potrestání zla, vzdáváme se možnosti budovat právní stát. Nejvíce mravně zkorumpovanou profesní složkou v našem státě jsou lidé s právním a ekonomickým vzděláním. Případ děkana a proděkana Právnické fakulty ZČU Doc. JUDr. Jaroslava Zachariáše CSc a Doc. JUDr.. Milana Kindla CSc jsou toho důkazem. Jak ukazuje dosavadní vyšetřování případu Doc. JUDr. M. Kindla CSc a Doc.JUDr. J. Zachariáše CSc je zde jistá provázanost i na Mrázkovu rodinu a některé velmi problematické osobnosti včetně bývalých vládních činitelů i možná provázanost na podsvětí. Oba výše jmenovaní vedli po jistou dobu Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., který provádí posudky pro vládu. Je proto obava, zda praxi odporující vědecké etice v oblasti právních posudků neprováděli i v Ústavu státu a práva AV ČR. Domnívám se, že by NKÚ mělo provésti hloubkovou kontrolu též činnosti Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i., což jsem vedení Akademie věd ČR navrhl. Podobný problém s korupčním přijímacím řízením byl i na Právnické fakultě UK v době, kdy rektorem Karlovy university byl profesor Právnické fakulty UK Prof. Karel Malý DrSc. Pro očištění našeho vysokoškolského učení je nutno tituly odebrat všem kteří získali tituly podvodným řízením, ale především odebrat tituly všem akademickým hodnostářům, kteří takovou činnost řídili nebo kryli. Jen tak jim bude znemožněna další trestná činnost, jinak se korupce těžko v tomto státě odstraní.     

Celková výše dluhu ČR překročila 1.3 bilionu korun. Samotné úroky ze státních půjček v letošním roce dosahují cca 48.5 miliardy korun. Podle informací Ministerstva financí ČR Česká republika nesplatila ani korunu dluhu, přestože bylo dlouhé období růstu světové ekonomiky, včetně české ekonomiky. Pokud příští vlády ČR budou zadlužovat stát i v budoucnu, poroste veřejný dluh po roce 2020 geometrickou řadou, což nutně povede ke státnímu bankrotu. Bylo by ideální zajistit vyrovnaný rozpočet, nízkou inflaci, nízké daně, nízký podíl státních výdajů na HDP a naprosté potlačení progresivity zdanění, které je vždy požadavkem sociálních demokratů, kteří tíhu zadlužení se snaží přenést na ty pracovité a úspěšné. Je zřejmé, že v dané situaci není možno všechny tyto požadavky zajistit, neboť si mohou v dané chvíli protiřečit. Je ale důležité pro tyto požadavky vytvořit již dnes právní základy, tj. uzákonit vyrovnaný rozpočet, omezení státních výdajů, maximální percentuální zdanění, rovnou daň, která zajistí schopnějším větší produktivitu a zákony umožňující sledovat umořování státního dluhu tak, aby občanům - poplatníkům bylo zřejmé jak která vláda hospodaří. Poučme se z vlád Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana a jejich přístupu k ekonomickým problémům svých zemí, když převzaly ekonomiky svých zemí v neutěšeném stavu po předchozích vládách Labour Party resp. Demokratické strany. Politika je v každé době uměním možného, je však naší povinností vytvořit zákonná limitující pravidla, aby nezodpovědné stranické vlády nemohly stát neustále zadlužovat svými sliby sociálních výhod pro určité skupiny občanů jen proto, aby si zajistily dostatečný počet hlasů u nezodpovědných voličů ve volbách pro své zvolení a zajištění budoucí moci. Omezení státních výdajů je možno zajistit tím, že ministři a jejich první náměstci budou politici, ostatní náměstci a ředitelé odborů budou profesionálními úředníky realizující cíle vládnoucí strany. Platy ministrů i všech úředníků, náměstky ministrů a ředitelů odborů počínaje, se budou odvozovat od hodnoty životního minima a stejně tak i platy poslanců obou komor, soudců, státních zástupců a všech ostatních pracovníků státní správy. Jen tak bude zajištěn zájem o zvyšování kvality státní správy a hospodaření státu. Inflace vysokých škol pro „výrobu kvalitnější" státní správy s „nadekretovanými vysokoškolskými diplomy" kvalitnější úřednictvo a policii neza- jistí. Naopak jsme dnes svědky jak se devalvuje kvalifikace potřebná k výkonu profesí s velkou zodpovědností a mocí a jak se naopak dává příležitost korupci a kořistění v oborech jako jsou exekutoři, notáři, správci konkurzních podstat a dalších oborů s velkou mocí. Návrat ke konzervativním hodnotám ve společnosti je žádoucí a nutností pro zajištění další demokracie v tomto státě.

Navrhuji a žádám:

  • 1. Otevření všech Z-svazků, aby občan měl informace o chování současných představitelů státu, soudní moci a politických stran během totality jak nacistické tak i komunistické.
  • 2. Zajistit veřejnou dostupnost všech relevantních informací o minulosti soudců všech stupňů, včetně Ústavního soudu.
  • 3. Zajistit vymahatelnost práva stím, že nezákonnost je trestná a že po zločinu následuje přísný, ale spravedli- vý trest udělený čestným soudcem každému pachateli nezávisle od jeho společenského postavení.
  • 4. Udělit vysoká státní vyznamenání skupině bratří Mašínů a jejich spolupracovníků, jako symbolu boje za svobodu všech generací postižených totalitou komunistické moci.
  • 5. Obnovit víru vtržní ekonomiku sminimálními regulačními zásahy státu, podpořit drobné a střední podniká- ní, zajistit zastavení zadlužování státu, snížení státních výdajů, provést reformy zdravotnictví, sociálního a penzijního systému. Předchozí, současná i budoucí krize byly, jsou a budou jen důsledkem morální bídy společnosti žijící na úkor dalších generací. Proto podpora bankrotujících podniků státem a rozhazovačná politika nezodpovědných vládnoucích stran jen zvyšuje dluh státu a ve svémdůsledku vydírá občany státu.
  • 6. Vytvořit právní základy pro vyrovnaný rozpočet a pro pravidla splácení dluhu do 5 let a stanovit jasná a průhledná pravidla hospodaření státu tak, aby občan jasně viděl jak která vláda hospodaří spenězi svých občanů a tak nutit vlády, aby více šetřily a snižovaly státní dluh, jehož splacení požadovat do 15-20 let.
  • 7. Přijmout usnesení, že vítězná politická strana a strany, které sestavují vládu, se zavazují obsazovat pouze místa ministrů a prvních náměstků ministrů, další náměstci ministrů, ředitelé odborů a další vedoucí pracovníci budou obsazovány pouze odborníky. Platy ministrů i všech úředníků, náměstky ministrů a ředitelů odborů počínaje a stejně tak i platy poslanců obou komor, soudců, státních zástupců a všech ostatních pracovníků státní správy odvozovat od hodnoty životního minima.
  • 8. Podporovat silnou vazbu na severoatlantické společenství.

S pozdravem

 

                                                Doc. Ing. Jiří Nedoma CSc

                                                Frýdlantská 1313/17

                                                182 00 Praha 8

 

Na vědomí:

hrad, vláda, veřejnost