PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

18.05.1999

Autor: Jan Kubalčík

Zmatek nad zmatek

Jsou lidé stojící v čele ČR skutečnou elitou?


Moc zákonodárná, moc soudní a moc výkonná jsou tři více méně nezávislé pilíře státní moci. Toto rozložení jo odvozováno od myšlenek francouzského šlechtice Montesquieho a v dnešní době o něm jako o dobré formě správy státních věcí nikdo nepochybuje. Aby k formě přibyl obsah, je nutné uvažovat roli občanské společnosti.

Neuvažujeme-li v dimenzích dělnických prezidentů, všechny druhy moci vykonávají elity (lze odkázat na teorii italského společenského vědce Parreta). "Obyčejný" občan pak platí daně a spoléhá se, že správa veřejných věcí je vykonávána efektivně a v souladu s přirozeným chápáním spravedlnosti. Navíc jednou za čas se tento Občan transformuje do Voliče a stává se rozhodující silou, která určí běh věcí v dalším období. Je zřejmé, že míra ochoty platit státu daň a účastnit se volebního procesu je navýsost důležitý ukazatel. Tvrdím pak,že tato míra je přímo úměrná tomu, jak dokonale "běžný" občan tomu, k čemu (ať už finančně nebo osobní účastí) přispívá.

Vzniká tedy požadavek, aby systém, který tvoří převodovou páku mezi plátcem daně - voličem a mocenskými pilíři byl co nejvíce průhledný a pochopitelný pro každého, kdo má snahu jej prohlédnout a pochopit. Je navíc v zájmu elity nevládnout ve vzduchoprázdnu, ale stále dokola vysvětlovat jak samu podstatu systému, tak kroky, které jsou v jeho rámci elitou činěny. Nedokáže-li příslušná skupina obhájit své kroky, je zaměněna za jinou. V tomto procesu samozřejmě přestává být elita elitou, začne-li její kroky ovlivňovat "hlas lidu". Současní mocní v České republice podle mého názoru nemají zájem ani o průhlednost, ani o nikdy nekončící diskusi s občanem - voličem - daňovým poplatníkem.

Nezájem o srozumitelnost správy bych si dovolil dokladovat příkladem z nejčerstvějších. Náš stát je rozdělen na: 14 vyšších územně správních celků - VÚSC, na statistické celky pro možnost získání dotací z fondů EU - NUITS, na 81 obvodů pro potřeby voleb do Senátu PČR, na 76 okresů, které se s volebními obvody do Senátu (samozřejmě) nekryjí a konečně na 8 volebních obvodů pro potřeby voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Pokud jsem nějaké členění vynechal, omlouvám se. Mám však zato, že i uvedené k dokonalému zmatení občana naprosto stačí. Poslední jmenované členění má, dle posledních dohod ODS a ČSSD v rámci tzv. Opoziční smlouvy, být upraveno na počet asi 35 pro potřeby změněného volebního systému s většinovými prvky. Chaos bude dovršen - sotva si občan na něco začal zvykat, dojde ke změně. Tento fakt již existující neprůhlednosti považuji za další dobrý argument pro zatímní udržení statu quo (pod slovem "zatímní" rozumímčas, kdy bude ústavní systém naplněn, ozkoušen několika volebními obdobími a zkušenost prokáže oprávněnost zásahu do Ústavy).

Na podporu druhého tvrzení lze uvést též velmi současný příklad. Až na čestné výjimky naše "elity" počkaly, jaký postoj k zásahu sil NATO v Jugoslávii zaujme "hlas lidu" a zařídily se dle výsledku. Zatímco státníci v čele s premiéry Británie a Německa (levicovými premiéry !) permanentně vysvětlují a obhajují jimi učiněné kroky s plným vědomím rizika neúspěchu a odchodu ze svých funkcí, z našich "elit" čiší alibismus.

 

Brno 18.5.1999

 

Jan Kubalčík

předseda Městského společenství SKS Brno