PODPORUJEME

Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

26.07.2007

Autor: Zdeněk Hrbek, Jan Kubalčík

PROTI REFERENDU - otevřený dopis

Zasláno prezidentovi ČR, předsedům obou komor Parlamentu a předsedovi vlády. Reakce na tento dopis.


Vážený pan

Prof. Václav Klaus

Prezident České republiky

 

Vážený pan

MUDr. Přemysl Sobotka

předseda Senátu Parlamentu České republiky

 

Vážený pan

Ing. Miloslav Vlček

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Vážený pan

Ing. Mirek Topolánek

předseda vlády České republiky a předseda Bezpečnostní rady státu

 

Brno, 16. července 2007

 

Vážený pane prezidente, pane předsedo Senátu, pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane předsedo vlády a Bezpečnostní rady státu,

dovolujeme si obrátit se na Vás jako na představitele České republiky, kteří chrání její zájmy a zastupují její občany. V současnosti je velmi aktuálním problémem jednání o umístění vojenského zařízení spojeneckého státu - konkrétně americké radarové stanice - na svrchovaném území České republiky. Tato otázka je jednou z nejzávažnějších od politických změn v roce 1989.

Domníváme se, že otázka povolení umístit základnu spojeneckých vojsk na své svrchované území je natolik zásadní a citlivá, že ji nelze řešit jinak, než expertně, tedy s náležitou úvahou zahrnující strategické bezpečnostní, zahraničně-politické, ekonomické, právní a další aspekty ve velmi komplexní podobě. Je tedy zřejmé, že otázka vyžadující tak vysokou kvalifikaci je výjimečně nevhodná pro předložení v nějaké formě (vše)lidového hlasování.

Je však nezbytné, aby byl občanům České republiky prostřednictvím veřejnoprávních médií poskytován dostatek relevantních a pravdivých informací. Zejména považujeme za žádoucí, aby se na argumentaci bezprostředně podíleli přímo ústavní činitelé. Na druhé straně je ovšem zřejmé, že při rozhodování o povolení stavby radarové stanice se zohledňují i zpravodajské informace, jejichž zveřejnění jako argumentu pro radar je nejen nežádoucí ale i často nemožné.

Česká republika a její území není naším majetkem v pravém slova smyslu a možnost jejího užívání nám byla pouze svěřena na velmi omezenou dobu. Každá politická reprezentace má dle našeho názoru odpovědnost udělat zásadní rozhodnutí, jako je umožnění využít část našeho území spojeneckou zemí, pokud to výraznou měrou přispěje ke společné spojenecké obraně. To je právě případ diskutované radarové stanice. Přítomností příslušníků americké armády na území České republiky bude velmi zkomplikována cesta k nějakým příštím Mnichovům, Únorům či Srpnům.

Argument, že v této otázce mají rozhodovat občané v referendu, protože ani jedna z politických stran nedeklarovala svůj postoj k uvedené záležitosti před volbami a občané tudíž neměli v minulých volbách žádnou šanci vyjádřit hlasováním svůj názor týkající se daného problému, není přijatelný. Čas voleb nemůže být určující pro strategické bezpečnostní směřování země. Ze skutečnosti, že příslušná jednání zahájila vláda jiné politické orientace, než je ta současná, vyplývá, že existoval nutný konsensus politických elit o tomto našem směřování. Pevně věříme, že státnická odpovědnost zvítězí nad osobní řevnivostí a tento konsensus bude opět obnoven. Odhodlaný nesouhlas komunistů s umístěním radarové stanice na našem území pak považujeme spíše za nepřímý důkaz správnosti tohoto umístění.

Proto se my, níže podepsaní občané České republiky, na Vás obracíme s žádostí o zvážení následujících faktů a odmítnutí celonárodního referenda v této zásadní otázce.

Současná politická garnitura má dostatečně silný politický mandát a hlavně politickou odpovědnost, aby mohla v této věci rozhodnout. Politická reprezentace nesmí být vláčena často i rychle se měnícím veřejným míněním. Politik hodný své odpovědnosti musí mít vlastní názor a v tak významné otázce je jeho povinností hájit jej i proti případně většinovému názoru občanů, přesně v duchu „Zrazoval bych své voliče, kdybych obětoval svůj úsudek jejich mínění." (Edmund Burke)

Nejen rozhodnutí samo, ale i cesta, kterou ho bude dosaženo, bude pravděpodobně často diskutována z historického hlediska a činnost zodpovědných politiků bude posuzována nejen generací naší, ale i generacemi budoucími. Odborné záležitosti obrany strategického dosahu nejsou v žádné zemi předmětem rozhodování v referendech, byť by ve hře byla přítomnost omezeného vojenského kontingentu jiné, nota bene spřátelené země.

Domníváme se proto, že referendum by bylo nejhorší možností, jak o tak závažné skutečnosti rozhodnout. Bylo by vskutku hazardem s naší budoucností.

Parlamentní demokracie umožňuje uvážlivou diskusi o problémech (jaká v rámci celé společnosti není možná), a tedy pak i fundovanější rozhodnutí. Dále umožňuje i státnickou odpovědnost v tom smyslu, že může přijmout rozhodnutí, jež jsou správná, avšak momentálně nepopulární. V principu věci však referendum nemůže nikdy schválit nic nepopulárního, byť by to bylo sebevíce správné a prospěšné. V neposlední řadě, referendum je velmi nákladné.

Vážení, žádáme Vás jako nejvyšší představitele naší země, abyste dříve než přistoupíte k tak závažnému kroku, jako je přijetí konečného rozhodnutí, vzali naše argumenty v potaz.

 

Se zdvořilým pozdravem

 

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - jan.kubalcik@email.cz

Ing. Zdeněk Hrbek - hrbek.zden@seznam.cz

 

V příloze si dovolujeme uvést některé aspekty, které považujeme za významné, a které zatím nejsou veřejně diskutovány:

1. USA jsou mocností, která není nepřátelská hodnotám našeho ústavního řádu; ba právě naopak, je jim velice přátelsky nakloněna, a to až tak přátelsky, že je ochotna je smluvním spojenectvím na našem území v případě nutnosti i bránit. USA jsou sice evropskou mocností, ale nikoli evropskou zemí. Amerika se nerozkládá na území Evropy a ani nemá žádné historické nároky na evropskou půdu, proto se žádná evropská země nemusí bát expanze ze strany USA. Přítomnost USA v Evropě brání vzestupu jiné evropské mocnosti, která by se stala hrozbou svým sousedům. Konečně, přítomnost USA v Evropě, neboli USA jako evropská mocnost, chrání ostatní evropské země před potenciální hrozbou ze strany jiných neevropských mocností. Základna armády USA na našem území zvýší americkou vojenskou přítomnost v Evropě. Zejména však by USA kvůli ní měly v České republice svůj zájem - to by zaručilo, že pokud budeme mít my sami vůli bránit svoji svobodu, již nikdy nebudeme v situaci podobné těm, kterými naše země prošla v letech 1938, 1948 a 1968, osamoceni a vydáni napospas.

2. Podrážděné reakce Ruska jsou motivovány oprávněnými obavami ze ztráty vlivu, který na našem a polském území Rusko stále uplatňuje prostřednictvím spolupracovníků, kteří se rekrutují z řad komunistů a bývalých příslušníků a konfidentů totalitních tajných policií (viz např. Zpráva o prověrce vojenských zpravodajských služeb, která vyšla ve Varšavě, resp. zrušení polské vojenské kontrarozvědné služby Wojskowe Służby Informacyjne k 30. září 2006). Zvýšený zájem našich spojenců a na něj navazující vytvoření tlaku na podstatné zkvalitnění bezpečnostních standardů na našem území by vedl k výrazným komplikacím v činnosti takových osob. Přesně to je v zájmu občanů České republiky.

3. Technické, právní, ekonomické a jiné věcné otázky je nezbytné diskutovat a veřejnost o nich má být pravdivě a v co největší míře informována. Strategické rozhodnutí však musí být učiněno primárně na základě strategické analýzy a z ní plynoucích argumentů. Všechny ostatní argumenty mají podstatně nižší váhu.

 

Já, níže podepsaný, souhlasím a svým podpisem vyjadřuji souhlas s otevřeným dopisem PROTI REFERENDU vrcholným představitelům České republiky.

Současně prohlašuji, že nejednám pod nátlakem ani ve prospěch žádné politické strany.

 

Milíč Adamčík - zahradník

MUDr. Miroslav Beňo - lékař

Josef Bílek - podnikatel v.v.

Mgr. František Bína - jednatel

Prof. Dr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. - vysokoškolský pedagog

Mgr. Dan Drápal - publicista a překladatel

Jan Zeno Dus - evangelický farář

Martin Dvořák - diplomat

JUDr. Romana Fialová - právník

Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - odborný asistent

Roman Heřman - učitel esperanta

Ing. Zdeněk Hrbek - konstruktér

RNDr. Tomáš Kaláb - manažer

Ing. František Kopečný - manažer

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - matematik

Ing. Jan Lauer - technik

Karel Macháček - analytik

Emanuel Mandler - historik a publicista

Ing. Jan Mikulecký - analytik IT

Mgr. Cyril Modra - systémový architekt

Pavel Pabián - pastor a lektor

RNDr. Ivan Petlan - matematik

Ing. Jana Povolná - manažer

Jaroslav Přibyl - penzionovaný státní úředník

Ing. Josef Sedlák, CSc. - podnikatel

Ing. Miroslav Stuchlík - inženýr elektro

PhDr. Zdeňka Tichá - vědecká pracovnice

Mgr. Martin Vadas - režisér a dokumentarista

Petr Vančura - nezávislý politický analytik

Lenka Veselá - manažer