PODPORUJEME

Pochod pro život 2024


Petice za přesun velvyslanectví ČR v Izraeli z Tel Avivu do JeruzalémaSvobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

30.09.2003
Kategorie: Zemědělství

Autor: Jaromír Morávek

Prohlášení Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR

k připravované novele zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozměněném a schváleném výborem PS pro regionální rozvoj, státní správu a životní prostředí.


SVP SR ČR    Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR

671 77 Branišovice 101

tel., fax.: 515 337 516, e-mail:farmconsulting@volny.cz

 

Prohlášení SVP SR ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávala 24.6.2003 vládní návrh novely zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozměněném a schváleném výborem PS pro regionální rozvoj, státní správu a životní prostředí, která trpí vážnými obsahovými a legislativními nedostatky.

Již delší dobu s obavami sledujeme, jak se současná vláda v legislativním procesu snaží ve všech právních oblastech omezovat vlastnická práva a obsah vlastnictví a to v rozporu nejen se zákony o vyšší právní síle, mezinárodními úmluvami, ale i v rozporu s pravidly budování moderní svobodné společnosti, postavené na nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a svobodné soutěži. Tak jako i jiné zákony, které se dotýkají půdy, soustavně, promyšleně a trpělivě omezují výkon vlastnických práv ve prospěch uživatelů nikoliv ve veřejném zájmu a pokud se někde dá veřejný zájem vůbec nalézt, pak taková omezení jsou bez náhrady a bez úplaty.

Naše námitky k předkládané novele zákona č. 114/92 Sb, jsou tyto:

 

1. Novelizace předmětného zákona významně přesahuje potřebu implementace Natury 2000 (předpis EU jak naše právo - vztahující se ke krajině a životnímu prostředí - uvádět do souladu v rozmezí jak se náš stát zavázal) do našeho právního řádu. Obsahem novelizace je celá krajina, nikoliv jen její rozhodující a podstatné části!

2. Rozhodovací a omezovací režim na hospodaření v krajině je jednak direktivní, jednak evidentně jednostranný, prostřednictvím orgánů MŽP, převážně bez správního řízení. V rozhodovacím řízení se ani nepřipouští rovnocenná a tudíž i rovnoprávná participace všech dotčených stran (vyloučení nejen vlastníků nemovitostí-půdy apod., ale i samosprávných orgánů z účasti na konečném rozhodování v záležitostech, které se mají na majetku nebo správní jednotce realizovat).

3. Podle předlohy se má zřídit nový centrální orgán "Správa ochrany přírody", což je opět útok na kapsu daňového poplatníka. Toto centralistické pojetí je zcela v rozporu se Směrnicemi Rady EV č. 43/92 EHS a doporučením Direktoriátu Evropské komise pro životní prostředí, které doporučují rozhodování v regionu s uplatněním místních znalostí, při zapojení vlastníků dotčeného majetku a respektování jejich nezadatelných práv.

4. Pokud bylo již přistoupeno k mapování území podle Natura 2000, pak toto probíhá zcela netransparentně! Z účasti na mapování jsou zcela vyloučeni vlastníci a správci pozemků, správní orgány regionů a pověřených obcí, nemají přístup k informacím a prováděcí orgán Mapování území Natura 2000 nemá zájem o účast a zkušenosti vlastníků a správců pozemků. Výzvy k informovanosti o průběhu mapování MŽP ignoruje.

5. MŽP přistupuje k zapojení nevládních organizací (získávání a předávání informací) zcela nepřijatelným segregačním způsobem. Např. Hnutí Duha a Svaz ochránců přírody má v tomto ANO, na straně druhé organizace a svazy sdružující vlastníky půdy a ochraňující jejich zájmy, jakožto i správce tohoto majetku v krajině ministerstvo odmítá.

6. Ekonomický dopad v důsledku novely zák. č. 114/92 Sb. na státní rozpočet, tedy hospodaření státu s penězi daňových poplatníků, nebyl doposud ani věcně, ani finančně předložen. Nebyla prezentována ani rámcová představa hospodaření v územích zvláštní ochrany. Jako doposud bylo zvykem, opět MŽP nevyčíslilo újmu, kterou předmětná novela způsobí vlastníkům dotčených pozemků (včetně pozemků státních), kterou způsobí změny způsobu hospodaření v chráněných územích a její kompenzaci. Důvodová zpráva sice uvažuje o částce 2 miliardy Kč ročně na implementaci a udržování systému Natura 2000, avšak tato částka nezahrnuje majetkové újmy všech dotčených vlastníků pozemků.

7. Pokud je nám známo, pak v zemědělském výboru PS nebyl předkládaný návrh pro závažné pochybnosti k němu doposud projednáván (resp. jednání byla přerušena).

8. Projekt Natura 2000 neobsahuje žádnou možnost vlivu na rozlišení lokalit (dle toho, kam patří dle katastru, čili do čí pravomoci a tím pádem i odpovědnosti spadá) s ohledem na budoucí rozvoj regionů.

9. Novela zavádí direktivní prvky s odkazem na veřejný zájem, který zde není definován v obecné a přirozené poloze, ale tak, jako by byl nadřazen všem ostatním obecným veřejným zájmům. Subjektem práva se stávají pozemky samé, nikoliv jejich vlastníci, kteří jsou v zákoně definováni jako objekt práva, který je navíc překážkou takto pojatého zákona a to i přesto, že ten nejdůležitější prvek - tvorbu životního prostředí, zajišťující harmonické prostředí i pro zvěř a další živé i neživé přírodniny však leží toliko na vlastnících pozemků. Jen na vůli vlastníka záleží, nakolik omezí svoje vlastnická práva v zájmu životního prostředí a poskytnou svůj majetek na tvorbu krajinných prvků prospěšných i pro zvěř. Tyto krajinné prvky byly v podstatném rozsahu zdevastovány v polovině minulého století státem v souvislostí s násilnou kolektivizací a s extensivní zemědělskou výrobou. Stát ani jiné složky jako jsou ochránci přírody, myslivci a pod. (jak bylo ostatně prokázáno i v minulosti) nedokáží na rozdíl od vlastníka půdy a hospodáře na ní krajinu udržovat, obnovovat, a přesto zákon dává více práv těm, kteří nejsou k tvorbě krajiny povoláni, než vlastníkům a správcům pozemků.

10. K vlastníkům pozemků přistupuje stát pouze prostřednictvím jiných, autoritativních právních předpisů, jimiž napravuje sebou napáchané škody na životním prostředí, ale na úkor opět vlastníků pozemků (stav krajiny je de facto v rozporu se stavem vedeným v katastru nemovitostí, který je stavem de iure). Náprava se vede cestou uživatelských vztahů povýšených nad vlastnické (IACS - uživatelské bloky). Tedy žádná náprava, jen sanace současného stavu.

11. Zákon č. 114/92 Sb. v novelizované podobě neupravuje a tím de facto popírá právo vlastníka na tvorbu životního prostředí a rozhodování o využití části ekosystému životního prostředí. Tyto zásadní zásahy do biotopu umožňuje naopak osobám jiným (např. myslivcům § 1 písm. d) zák.č. 449/2001 Sb.), popřípadě státu a to v rozporu s ustanovením článku 11 a 35 Listiny.

12. Zákon 114/92 Sb. tak, jak je koncipován novelou, by z hlediska celkového pohledu na ekonomiku ČR měl negativní dopad, proto by bylo vhodné posoudit jeho dopady ve výborech, které se zabývají činností na tento zákon navazující.

 

Máme zato, že naše názory na předmětnou novelu jsou v souladu se Směrnicí Rady Evropy č. 43/92 Sb., EHS a doporučením Direktorátu EK z r. 2002.

Doporučujeme, aby předmětná novela byla stažena z programu jednání PS PČR a zákon aby byl v duchu jak je mu vytýkáno přepracován.

Je možné, že v průběhu doby již došlo k některým změnám, takže stanoviska již nebudou původní.

 

září 2003

 

Ing. Jaromír S. Morávek, předseda Svazu