PODPORUJEME

Národní pochod pro život 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.08.2002

Autor: Jan Kubalčík

K neuvěření

Kandidatura V. Železného: oči to vidí a mozek tomu nechce věřit...


Vážení,

 

jako reprezentanti širokého spektra naší občanské společnosti Vás vyzýváme, abyste zvážili vypracování dokumentu, který by plně hájil nezávislost České republiky na Evropské unii v kulturně-etických otázkách a který by se stal součástí případné mezinárodní smlouvy o přistoupení ČR k EU.

Přestože orgány Evropské unie teoreticky deklarují v kulturně-etických otázkách princip subsidiarity, trvale tuto svou kompetenci v podobě různých rezolucí překračují: navíc jsou některé požadavky v rozporu se staršími evropskými dokumenty, zejména s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a jejími dodatky.

Považujeme za důležité, aby si Česká republika vyhradila nezpochybnitelné kompetence rozhodovat ve své zemi např. při řešení kulturně-etických otázek, kterými jsou především:

- postavení rodiny, která zajišťuje reprodukci a výchovu dalších generací, bez nichž je další existence naší společnosti neudržitelná;

- respektování komplementarity lidských bytostí (zvláště obohacujících rozdílů mezi muži a ženami), jejíž úmyslnou ignorací nutně dochází k deformaci společenských vztahů (viz. např. tlak na ženy v pracovním procesu za komunistického režimu); 

- homosexuální chování jako variantní k manželskému, ustanovení tzv. "homosexuální minority" se všemi dopady (např. v podobě adopce dětí či nároků na umělé oplození) a všemi výhodami, jimiž stát dnes alespoň částečně oceňuje přínos rodin pro celou společnost;

- respektování právní úpravy členských států v legislativně sporných etických tématech, týkajících se počátku a konce lidského života, promítajících se do úprav umělých potratů, eutanázie, genových manipulací na lidských embryích, atp.; 

- důsledná restrikce prostituce, která představuje novodobé otroctví ženy a nutně na sebe váže sociálně-patologické prvky v podobě zvýšené kriminality, promiskuity, atp.; 

- sociálně-kulturní témata jako jsou výchovný a vzdělávací proces, kde odpovědnost za výběr způsobu vzdělávání dětí náleží výhradně rodičům, či lustrační zákon, jehož význam nesmí být zpochybněn.

Považujeme za důležité, aby se do přípravy na tomto dokumentu zapojilo co nejširší spektrum zákonodárných orgánů v čele s Úřadem vlády. Prosíme všechny poslance a senátory, aby prostřednictvím svých klubů či osobně aktivně přispěli k odpovědnému řešení současné situace. 

 

Příloha: 

Deklarace Národní Rady Slovenské republiky o svrchovanosti členských států Evropské unie v kulturně-etických otázkách přijatá v lednu 2002

Seznam podporujících organizací 

 

V Brně 21. srpna 2002

 

dr. Jan Kubalčík

místopředseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

www.skos.cz