PODPORUJEME

Demonstrace za ochranu manželství - již ve čtvrtek 29. dubna!


Svobodu!


Krajské volby 2020


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

13.04.2010
Kategorie: Ekonomika

Autor: Karel Ledvinka

Ekonomická řešení krizí - část 1.

Úvod šestidílné úvahy, ve kterém jsou utříděny základní ekonomické pojmy.

Další pokračování budou následovat ve dvou- až čtyřdenních intervalech.


1. Úvod

Ekonomie je vědní disciplina a jako každá věda se neustále mění a vyvíjí. Musí řešit stále nové a nové problémy a zápasit se současnými dilematy hospodářské politiky.

Ekonomie se také zabývá nejrůznějšími tématy. V zásadě ale jde o to, pochopit, jak se chovají v ekonomickém prostředí lidé, rodiny, podniky, obce a vlády.

Ekonomie je také věda o činnostech, které se týkají výroby a směny statků.

Ekonomie také zkoumá změny v ekonomice jako celku: trendy výroby, cen a nezaměstnanosti. Na základě pochopení těchto jevů pomáhá ekonomie vypracovávat hospodářskou politiku, jejímž prostřednictvím mohou ekonomické subjekty zlepšovat výkonnost ekonomiky.

Ekonomie je také vědou o volbě. Studuje, jak lidé volí mezi různými možnostmi využití výrobních zdrojů, jak volí mezi možnostmi vyrábět různé komodity a mezi způsoby, jak tyto statky rozdělit různým členům rodiny, podniku, obce či společnosti k jejich spotřebě.

Ekonomie také studuje obchod mezi státy a národy. Pomáhá objasnit, proč se některé komodity vyvážejí a jiné dovážejí a způsob případné ochrany nebo případné podpory vývozů a dovozů.

Ekonomie je také věda o penězích, bankovnictví, kapitálu a bohatství.

Ekonomie také vědecky zkoumá, s použitím pozorování, analýz, statistiky, matematiky a experimentů, všechny jevy, které se při ekonomické činnosti objevují.

Ekonomie je také věda, která sleduje politické dění.

A možná, že mnohým stačí z ekonomické vědy vědět, nebo alespoň tušit odpovědi na 3 základní otázky:

 

Co, jak a pro koho?

CO - představuje problém, jaké služby a různé statky má společnost se svou omezenou zásobou zdrojů a vstupů vyrábět a v jakém množství.

JAK - se týká volby konkrétních technik, jež mají být použity při výrobě toho kterého CO.

PRO KOHO - se vztahuje k rozdělení spotřebních statků mezi členy společnosti.

V ekonomické vědě nelze ignorovat, že ve světě existují konkurenční ekonomické ideologie a alternativní ekonomické systémy. Dále je nutné si uvědomit, že ekonomie ani ekonomické vědy nezůstávají v čase neměnné. Ekonomie, jako každá věda, se nepřetržitě vyvíjí v boji myšlenek a idejí. Od původního studia přírody až do doby , kdy do ekonomiky pronikla matematika a přesunula ekonomickou vědu od abstraktních dedukcí k matematickým analýzám, ke statistice a k ekonometrii.

Abychom lépe pochopili, jak existuje ekonomická věda, je dobré ponořit se do historie ekonomického myšlení. Když budeme vědět, jak dnešní ekonomické teorie vyrostly z minulosti, budeme lépe připraveni pochopit ekonomickou současnost a sledovat budoucí trendy, neboť i ekonomické teorie se v budoucnu budou měnit a vyvíjet. Stejně tak se zlepší i možnosti ekonomie při zvládání hospodářských krizí.

Považuji za slušné vysvětlit v úvodu definice základních pojmů, použitých v následující úvaze o historii ekonomie:

Agregátní nabídka je celková hodnota statků a služeb, které jsou podniky i podnikatelé schopni v určitém časovém období vyrobit.

Agregátní poptávka jsou výdaje v ekonomice jako celku během určitého časového období.

Aktivum je majetek, nebo nehmotný nárok, mající nějakou ekonomickou hodnotu.

Bohatství je čistá hodnota hmotných a finančních položek, které vlastní osoba, podnik, obec, nebo země. Bohatství je také soubor činností jednotlivých lidí.

Čistá pozice znamená soubor všech aktiv (osob, obcí, podniků, bank a států) snížených o pasiva stejných subjektů.

Deflace je pokles všeobecné cenové hladiny.

Dělba práce je metoda organizace práce, při níž se jednotliví účastníci specializují na jednu činnost.

Deprese je období, v kterém se objevuje vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a klesající ceny. Mírnější formou deprese je recese, což je období, kdy k poklesům dochází pouze v době dvou za sebou jdoucích čtvrtletí.

Důchod je tok mezd a platů, úrokových výnosů, divident a ostatních příjmů, jež dostává jednotlivec, podnik, obec či stát.

Ekonomický růst je zvýšení celkového produktu v určitém časovém období.

Ekonometrie je ekonomický obor, který používá k měření ekonomických parametrů statistiku.

Firma je základní výrobní jednotkou ve smíšené ekonomice.

Fiskální politika je vlastně rozpočtové jednání státu o daních a jejich výši a o výdajích státu.

Hospodářství je vytváření hmotného bohatství, ale je to také činnost jednotlivců, kteří si touto cestou zajišťují podmínky pro svůj život.

Hospodářské cykly jsou výkyvy v celkové ekonomické aktivitě.

Hrubý domácí produkt je hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených občany určitého státu v určitém časovém období.

Inflace je procentuální zvýšení cenové hladiny, měřené indexem spotřebitelských cen.

Kapitalismus je ekonomický systém založený na volné konkurenci mezi jednotlivci a podniky na svobodném trhu, v němž majetek je, až na výjimky, v soukromém vlastnictví - tedy ne ve vlastnictví státu, jednajícího jménem lidu.

Makroekonomie je analýza, zabývající se chováním ekonomiky jako celku se zaměřením na hrubý produkt, důchod, cenovou hladinu a jejich vzájemné působení, spolu s fiskální a měnovou politikou.

Mikroekonomie je analýza, zabývající se studiem jednotlivých lidí, firem a trhů.

Monetární (nebo měnová) politika je činnost centrální banky při regulaci nabídky peněz, úrokových sazeb a úvěrových podmínek prostřednictvím určování povinných rezerv bank a diskontní sazbou, za kterou centrální banka půjčuje prostředky jednotlivým komerčním bankám, a měnových kurzů.

Monopol je tržní struktura, kdy jednotlivý výrobek je nabízen pouze jedním výrobcem.

Nabídka a poptávka je vlastně nepsaný zákon, který stanoví, že tržní cena se bude pohybovat v úrovni, při níž se množství, které chce kupující koupit přesně rovná množství, které si prodávající přejí prodat.

Obchodní bilance zachycuje poměr mezi vývozy a dovozy výrobků.

Pasiva jsou dluhy vůči jiným osobám nebo subjektům.

Peníze je všechno, co slouží jako prostředek - tedy všechno, co je přijímáno jako platební prostředek.

Produktivita je poměr mezi výstupy a vstupy -produktivita se zvětšuje, když stejné množství vstupů vyrobí více výstupů.

Renta je výnos plynoucí z vlastnictví.

Trh je uspořádání, při kterém na sebe působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení ceny.

Veřejná správa v oblasti hospodářství - demokratický stát není občany pověřen jejich hospodaření řídit. Jeho úkolem, jímž ho občané pověřují, je především zajišťovat spravedlivé podmínky pro hospodářskou činnost a dále jeho veřejnou (tedy státní) správu. Občané jej zpravidla pověřují dalšími hospodářskými úkoly, jako budováním hospodářské infrastruktury, zajišťováním svobodn0ho toku informací, či vytvářením obecně dohodnutých podmínek pro hospodářský rozvoj pomocí zákonodárství, veřejných rozpočtů a regulačních mechanismů. Mimo to stát bývá občany pověřen nastolit spravedlnost, upevnit domácí klid, zajistit obranu země, zabezpečovat dobrodiní svobod, což jsou úkony, které nepřímo s hospodářstvím souvisejí.

Základní hospodářské principy znamenají, že člověk je za zajištění základních potřeb a bohatství zodpovědný sám sobě, ale při hospodářské činnosti je člověk také zodpovědný za dodržování mravních zásad.

 

Ve Vysokém Mýtě, listopad 2009

 

Karel Ledvinka

ekonom a politik, v 90. letech 20. století poslanec a místopředseda PS PČR, dnes členem Konzervativní strany

 

Pokračování publikováno 15.4.