PODPORUJEME


Svobodu!


Konzervativní noviny


Občanský institut

Občanský institut


Konzervativní listy


Hodonínská výzva


petice_proti_zakonu_adopce_dti_pro_homosexualy

Petice proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Třetí odboj

TřetíOdboj.cz


VítěznýÚnor.cz


Aliance pro rodinu


wilberforce.cz

Institut Williama Wilberforce


klubod.cz/

Klub na obranu demokracie

21.01.2013

Autor: Petr Andrle

Beneš skutečně vyzýval k vraždění všech Němců

A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve...


Mezi námi, normálně by mě nenapadlo dávat tento článek dohromady. Nebylo a není mým úmyslem hrotit vášně. Avšak když nejrůznější lidé, kteří v životě přečetli pouze pár stranických brožur a nějaké články od Z. Nejedlého, brojí proti tomu, že Karel Schwarzenberg v jisté chvíli prohlásil poukázáním na Benešovo chování ve válce a po válce, že král skutečně byl nahý, je třeba připomenout dobové citáty. Kolik z nich zůstalo v myslích dnešních „vlastenců"? A jak by na ně dnešní svět nahlížel? Takže prosím: 

Citáty z projevů prezidenta Beneše a českých politiků vybízejících k organizovanému zabíjení všech německých spoluobčanů bez ohledu na jejich postoje za války:

 

V době války

1) Z memoranda „Náš boj" podplukovníka Kally, československého vojenského atašé v Londýně, o cílech zápasu československého odboje, 18. ledna 1940:

„...A přesto potřebujeme, aby v Sudetech teklo hodně krve, a to ze dvou důvodů:

a) aby si Němci po celé generace pamatovali, jaké hrozné následky měl jejich hřích, spáchaný na Československu a na Evropě zapříčiněním války. Hrůzy musí být tak veliké, aby strašily sudetské Němce po desítky let,

b) aby se opravdu německá minorita zdecimovala co nejvíce."

2) Dr. Edvard Beneš v londýnském rozhlase 27. 10. 1943:

„Mluvím k vám, přátelé, důrazně, vážně a slavnostně. Konec této války bude u nás psán krví. Bude se u nás bojovat jako všude jinde na evropském kontinentu a bude se vracet Němcům nemilosrdně a mnohonásobně všecko to, co od r. 1938 v našich zemích napáchali. Celý národ bude zapjat v tomto boji, nebude Čechoslováka, který by nepřiložil ruky k dílu, a nebude vlastence, který by nevzal spravedlivé odplaty za prožité utrpení národa."

3) Dr. Edvard Beneš ve Státní radě Československé v Londýně 3. 2. 1944:

„Krátce, náš domácí boj a převrat v této válce bude a musí být revolučně a vojensky organizovaný a násilný a bude a musí znamenat u nás velikou lidovou odplatu a pro Němce a fašistické násilníky konec opravdu krvavý a nelítostný."

4) Zpráva Benešova politického tajemníka Dr. Prokopa Drtiny k domácím odbojovým skupinám, Londýn 16. 7. 1944:

„10. V otázce našich Němců dává Vám president k tomu, co řekl ve Státní radě, ještě toto vysvětlení: Pokud jde o mezinárodní řešení této otázky, závisí a bude mnoho záviset ještě na vývoji konečné fáze války. Poměr k Němcům i k Německu, ke způsobu, jak s Německem naložit po válce a tudíž také k tomu, co udělat s našimi Němci, se vyvíjí v celém světovém veřejném mínění stále k lepšímu tak, jak to náš národ potřebuje. Počítáme dnes tedy s možností provedení transferu našeho německého obyvatelstva. Nelze však dnes definitivně říci, že by celých více než tři miliónů Němců mohlo být transferováno na základě nějaké mezinárodní úpravy. Touto cestou bude možno snad se jich zbavit jen zčásti, snad maximálně asi dvou miliónů a nemůžeme tedy spoléhat a vyčkávat mezinárodního řešení. Jest třeba, abychom si mnoho vyřídili sami ihned v prvních dnech po osvobození, aby všech vinných nacistů co nejvíce od nás uteklo ze strachu před občanskou revoltou proti nim v prvních dnech revoluce, a aby co nejvíce těch, kteří se budou jako nacisti bránit a klást odpor, bylo v revoluci pobito. Na to stále myslete a na to musí být připraven celý národ."

5) Ve zprávě z domova, zaslané doc. V. Tůmou z Prahy 1.9.1944, která reagovala na

Drtinovy instrukce ze 16. 7. 1944 a vyjadřovala mínění domácího odboje, se píše:

"K bodu 10- 11: Rozumíme a bude připraveno vše, aby tímto směrem byly svedeny davové instinkty, nahromaděné k výbuchu pomsty, ostatně zcela přirozeně. (...)"

 

Koncem války a po válce

6) „'Výzva československé vlády k lidu českých zemí', aby přešel k rozhodným bojovým

činům za osvobození republiky, 17. dubna 1945, Košice":

„Čechové a Češky! Jednota a svornost národních řad jest v této chvíli příkazem nejsvětějším. Podejte si všichni bratrsky ruce a bez rozdílu politické příslušnosti, bez rozdílu stavu a třídy a bez rozdílu náboženského vyznání se semkněte v jednu širokou národní frontu, která by byla schopna urychlit pád německé okupační moci a zrádného háchovského režimu. Naplňte celou zemi duchem ofenzívy, bojové odvahy a vítězného sebevědomí. Dejte vyvřít ze svých srdcí živelné nenávisti vůči německým katanům. Vzpomeňte na všechna hrozná muka během šesti let německé okupace a uvědomte si, že nyní přišla chvíle odplaty za krvavé popravy Heydrichovy, Daluegovy a Frankovy, za smrt popravených a umučených, za utrpení vězněných, za ponížení zotročených, za slzy a žal tolika nešťastných rodin našeho národa. Jděte účtovat s Němci za všechna jejich zvěrstva a neznejte slitování s německými vrahy. Zúčtujte nemilosrdně i se zrádci národa a republiky!"

7) Dr. Edvard Beneš v zasedací síni radnice v Brně 12. 5. 1945:

„Tak končí svou válku nacism. Až do poslední chvíle hnal německý lid do fanatického boje a tento lid do toho boje šel. To, co se zdá neuvěřitelným a nepochopitelným, se opravdu dělo. Ten německý lid šel do krvavého vraždění jako slepý a hluchý, nevzepřel se, nezamyslil se, nezastavil se; šel a dával se tupě anebo fanaticky zabíjet a zabíjel. Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna jediná lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všechno veliký a přísný trest. (...) Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat."

8) Dr. Edvard Beneš z balkonu radnice v Brně 12. 5. 1945:

„Nyní se dáme hned do práce. A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. (Potlesk.) Můj program je - já to netajím -, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. (Potlesk, volání: „Výborně!") V této práci budeme potřebovat všech sil všech vás."

9) Dr. Edvard Beneš na Staroměstském náměstí v Praze 16. 5. 1945

„Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovati jejich počet proti době předválečné, nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku, jak se jen likvidace ta dá v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků vůbec provést. Heslem naším budiž: Definitivně odgermanisovat naši vlast, kulturně, hospodářsky, politicky."

10) Dr. Edvard Beneš v Táboře 16. 6. 1945:

„Chtěl bych ještě dodat pro nás pro všechny v Československu dvě věci:

1. Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit. Bylo to tak hrozné a strašné, že toho navždycky musí být vzpomínáno.

2. Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanisovat, všude a ve všem. Přemýšlejte, jak to učiníme. Půjde o odgermanisování jmen, krajů, měst, zvyků - půjde o všechno, co se vůbec odgermanisovat dá. Dnes přichází pro to doba. Vzpomínejte, co germanisací se nám za ta století od dob husitských stalo. Tož heslem naším bude: Všude a ve všem odgermanisovat republiku."

11) Dr. Prokop Drtina, Benešův politický tajemník, na schůzi národně socialistické strany v pražské Lucerně 17. 5. 1945:

„Bestialita a vandalství, jehož se Němci v poslední chvíli dopustili v Praze - a jehož se ještě teď dopouštějí, jak slyším, ve městech tzv. sudetských, kde páchají násilnosti proti Čechům - tato obvyklá zvěrstva národa kulturtägrů sama nám naznačují, co je a co musí být prvým úkolem při zakládání nového života: Vyčistit republiku celou a úplně od Němců. To je příkaz chvíle pro každého z nás, to je dějinný úkol naší generace. Soudím, že v naší nové republice by nemělo být z němčiny dovoleno mluvit více, než jen právě tato tři slovíčka: Heim ins Reich! Ale abychom toho cíle dosáhli, musíme začít s vyháněním Němců z našich zemí ihned, okamžitě, všemi způsoby, před ničím se nesmíme zarazit a zaváhat. A každému jednotlivému členu národa zde připadá dějinná odpovědnost. Každý z nás musí pomoci v čistění vlasti. Také armáda musí pomoci. Ale my nejen že se nemůžeme vrátit k své původní národnostní politice, my prostě vůbec nemůžeme žít s Němci pohromadě v jedné zemi a v jednom státě. Mezi námi nemohou Němci více žít a chodit, protože po právě nabyté krvavé a bolestné zkušenosti bychom si nemohli být jisti, že mezi námi nechodí vrahové. Jeden z nás musí z této země pryč - buď Němci, nebo my - ale protože je to země česká a protože my jsme zvítězili, musí pryč oni! Nepochybuji, že co jsem řekl, je ve shodě s míněním ohromné většiny našeho národa."

12) Článek „Ďábel mluví německy" od Ivana Herbena:

„Snad se bude někomu zdát, že není správné mluvit o Němcích, když by se mělo mluvit pouze o nacistech. Omyl! ... Není rozdílu mezi němectvím a nacismem. ... Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě horší. ... Není ani Němců demokratických, nebo je jich mizivě málo. Každý Němec je především imperialista, chamtivec a otrokář. ... Povinnost naší generace je nejen zajistit české pohraničí, ale vštípit tyto pravdy o německém národě do duší naší mládeže. Český otec, který nevychová dítě k nenávisti vůči německé lžikultuře a nelidskosti, je nejen špatný vlastenec, ale také špatný táta."

(Ke všemu existují autentické archivní dokumenty, které lze poskytnout.)